Aan extase en verlichting voorbij

On

WALTER DE ZEEUW

In Verwachting nr.68 schreef ik mijn eerste artikel van de serie over de chakra’s, beginnend bij het wortelchakra. Spontaan volgde er een serie over de betekenis van ieder chakra bij de geestelijke ontwikkeling gericht op de (toekomstige) volwaardige mens. Nu bijna drie jaar later sluiten we deze serie af met het kruinchakra. In de voorbereiding werd het me duidelijk dat dit mogelijk wel het moeilijkst te beschrijven chakra is. Het is het chakra dat door de evolutionaire aarde- en mensheidsontwikkeling het meest is afgesloten; het is deels nog verborgen en wij hebben hier met respect mee om te gaan. 

Voor we ons verdiepen in de esoterisch christelijke ontwikkeling, eerst op hoofdlijnen een beeld van wat de oude tradities, zoals het oorspronkelijke Hindoeïsme, de yoga en de ayurveda ons over dit bijzondere chakra aanreiken.

We vinden dit chakra vlak boven het hoofd, ter hoogte van de kruin, vandaar ook de naam kruinchakra. Andere namen zijn het 7e of kroon-chakra, of in Sanskriet ‘Sahasrara’; duizendbladig.  De duizendbladige lotusbloem wordt in de oosterse culturen gezien als het opperste centrum in het contact met God.

Hoogste bewustzijn

Deze tradities vertellen ons ook dat het kruinchakra wordt gezien als het orgaan voor verbinding met het Universum; als het ontvangststation voor de goddelijk kosmische instroom. Het is de poort naar oneindig bewustzijn. Het kruinchakra opent als we psychologisch volwassen en spiritueel ontwikkeld zijn en valt veelal samen met een periode in ons leven waarin we voor moeilijke beslissingen staan en/of het leven ons erg zwaar valt. Het verbindt ons met de onuitwisbare en permanente goddelijkheid en is de bron van genezende en helende energie in het menselijk energiesysteem. Het kruinchakra is het centrum waar we een hoger weten van God kunnen ervaren als een actieve aanwezigheid in ons leven. 

Thema’s bij het 7e chakra zijn: transcendentie, meditatie, bewustzijn en verlichting. 

Kwaliteiten

Het kroonchakra is op fysiekniveau verbonden met de hersenschors en het centrale zenuwstelsel. Is dit chakra in balans dan zorgt het voor een ‘vrij hoofd’ en algehele goede gezondheid en welbevinden. Uitgerust en met energie treden we het leven tegemoet. 

Op psychisch/spiritueel niveau zorgt zij voor rust en helderheid, overgave en geduld, levendigheid, vreugde, helder bewustzijn, liefde, innerlijke vrede en harmonie, leven in het hier en nu, voorbij aan dualiteiten. Het schenkt ons het gevoel heel en compleet te zijn. 

Is het kruinchakra in onbalans dan kan dit leiden tot hoofdpijn, hersenaandoeningen en verstoring van het gehele organisme. Eenvoudig gezegd: ‘geest, hart en lichaam kunnen het niet eens worden’. Ook leidt het tot algehele onrust, doelloosheid en lusteloosheid, onbenoembare onvrede, gebrek aan energie en vertrouwen. Ook gevoelens als afgescheiden zijn, diepe eenzaamheid, apathie en verveling. Houdt dit langdurig aan, dan zijn ernstige slaapproblemen, verwarring en depressie veelal het gevolg. 

Epifyse 

Tot de meer moderne inzichten behoort de wetenschap dat ieder chakra energetisch verbonden is met een specifieke hormoonklier. Zo is het kruinchakra verbonden met de epifyse, ook wel pijnappelklier genoemd. Een klein orgaantje, dat zich midden in het hoofd, onder de grote hersen bevindt, recht onder het kruinchakra.  

Deze klier maakt verschillende hormonen aan, o.a. serotonine en melatonine. De hormonen reguleren een reeks biologische processen, die verband houden met de waak- en slaaptoestand. Melatonine reguleert het zogenaamde circadiaans ritme (ritme van ca. één dag) en het grotere met jaargetijden samenhangende ritme. Melatonine wordt in de nacht, gedurende de slaap, losgelaten in de bloedstroom. Een tekort aan melatonine leidt o.a. tot ernstige slaapproblemen en heeft een negatieve invloed op het centraal zenuwstelsel, maagdarmstelsel, afweersysteem en hart- en vaatstelsel

Serotonine is een chemische stof die als een neurotransmitter invloed heeft op onze stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Tekort aan serotonine leidt tot depressie en erger. 

De pijnappelklier kan door belasting worden aangetast: door sterke ritmische lichtprikkels, grote temperatuur- en hoogteverschillen, voedingstekorten, dagelijkse stress en ook door straling en magnetische velden.

De pijnappelklier bij dieren zorgt mede voor de navigatie; als een “magneto-ontvanger” stemt zij af op magnetische velden op aarde en in de lucht. Elektromagnetische velden (EMF) onderdrukken de werkzaamheid van de pijnappelklier en verminderen de melatonine productie. EMF, zoals WIFI, beeldschermen en mobiel internet kunnen er dus voor zorgen dat het biologische ritme wordt verstoord. Een probleem dat steeds actueler lijkt te worden1.

Esoterisch Christelijke ontwikkeling 

In de kunst worden heiligen, zoals Jezus Christus, de moeder van Jezus en Maria Magdalena veelal afgebeeld met een gouden aureool als zichtbare teken dat zij door hun kruinchakra volledig verbonden zijn met de goddelijke wereld. Instromend ontvangen zij de hoogste goddelijke kosmische krachten en energieën. Krachten die zij in hun wezen omvormen en door al hun chakra’s weer uitstromen en hen volledig omstraalt met het Licht en de kracht van de goddelijke Liefde en Wijsheid.

Bij ons ‘gewone’ mensen is dit chakra alleen ontvangend en bovendien afgesloten. In de tijd voor de komst van Christus naar de Aarde, leefden er hoogontwikkelde mensen, bij wie dit chakra anders werkte. Deze ‘uitverkoren eenlingen’ ontvingen, na een intensieve voorbereiding in de mysterie-inwijdingstempels, de allerhoogste inwijding. Tijdens die inwijding opende zich het kruinchakra, traden zij uit hun lichaam en ‘reisden’ gedurende 3,5 dag in de geestelijke wereld, tot zij daar het hoogste geestelijke Licht ontmoetten. Als ‘wetenden’, keerden zij terug in hun lichaam en trokken als zieners, verkondigers en profeten over de aarde. 

Onze engel draagt

Bij ons is het kruinchakra grotendeels gesloten; alleen bij pasgeboren baby’s is het geopend zolang de fontanel nog niet is dichtgegroeid. Het kruinchakra vormt een soort brug tussen onze individualiteit en de kosmische wereld; tussen ons hoger zelf en de goddelijk geestelijke wereld. Veel van deze hoge geestkrachten en energieën zijn echter nog te groot en te sterk voor onze chakra’s en onze ziel, wij kunnen deze eenvoudigweg niet verdragen. Het is onze eigen (bescherm)engel, die deze te grote krachten voor ons draagt en ‘gefilterd’ aan ons doorlaat, zoveel als mogelijk2

De kosmisch goddelijke energieën, die door het kruinchakra naar binnenstromen, ‘voeden’ het hoger zelf, dat werkzaam is in/door de hogere chakra’s, te weten het voorhoofd-, keel- en hartchakra. 

Tegenover het kruinchakra, vinden we midden-onder in het bekken het wortelchakra. Door ons zorgvuldig met de voeten en het energetische grondingskoord met de aarde te verbinden, stromen door het wortelchakra de aarde-Christuskrachten binnen. Deze energiestroom, voedt niet alleen ons fysieke lichaam, het gaat ook omhoog en vermengt zich met de geestkrachten van de hogere chakra’s. Hierdoor worden deze hogere krachten ook werkzaam in de lagere chakra’s en zuiveren en helen het astrale, etherisch en fysieke lichaam en dragen bij aan de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. 

Echter niet alleen zuivere goddelijke krachten stromen door het kruinchakra. Daar waar wij nog niet-bewust-zijn in de ziel, werken ook negatieve krachten op ons in: Lucifer en Ahriman. Door hun eenzijdige invloed brengen zij ook dit chakra en ons leven in onbalans. 

De eenzijdige inwerking van Lucifer zorgt ervoor dat het kruinchakra zich te ver opent en Ahriman dat het zich teveel sluit. 

Lucifer en Ahriman, we hebben ze zo hard nodig, schreef ik in Verwachting 79; zij helpen ons, veelal op confronterende wijze, tot bewustzijn te komen. Zonder hen kunnen we (nog) niet groeien op aarde. 

Enkele kenmerken van Lucifer en Ahriman

Eenzijdige Luciferische invloed herkennen we onder meer aan: Je bent alsmaar op zoek naar nieuwe geestelijke leraren of goeroes. Ongeduld, je wilt sneller groeien in spiritualiteit. Je mediteert te lang en oefent te veel; bent verslaafd aan spiritualiteit. Je gaat te laat naar bed en je slaap is verwarrend. Je bent chronisch vermoeid. Je verlangt alsmaar (terug) naar verlichting of een eerdere extase-ervaring. Je verwaarloost je fysieke lichaam. Je bezoekt geregeld websites, workshops, luistert naar- of maakt muziek: klanken en tonen die je ‘even optillen, een beetje buiten je zelf’. 

Samengevat: het ‘Ik’ lost op. In plaats van dat het hoge ‘Ik’ zich steviger verbindt met de ziel, wordt het juist losser en zwakker. Ten diepste verlang je naar extase, los van de Aarde. 

Welke aspecten hiervan herken je bij jezelf? 

En de eenzijdige inwerking van Ahriman? Je voelt je opgesloten in jezelf. Je bestudeert spiritualiteit, maar beleeft het niet. Je kent weinig momenten van echte ontroering, verwondering en schoonheid. Je ervaart geen ‘leiding’. Het ontbreekt aan ware zingeving of je betekenisvol voelen. Je denkt wel na over ‘het waarom van het leven’, maar het gevoel ontbreekt ‘dit is mijn hogere doel of bestemming’. Je werken en leven is gericht op ‘volhouden en overleven’. Je kent geregeld gevoelens van apathie of depressiviteit. 

Samengevat: Je bent afgesloten van de goddelijk/geestelijke instroom, het ‘Ik’ is vast komen te zitten in de aarde en de materie. Emoties van uitzicht- en machteloosheid overheersen. Houdt dit langdurig aan, dan kan dit leiden tot uitputting, burn-out en ernstige depressie.  

Zijn er aspecten die jij herkent? 

De weg van het midden

Eén van de belangrijkste opgaven voor onze tijd is deze uiterste krachten te leren aanvaarden als deel van het leven en middendoor een eigen pad begaanbaar te maken. Het is laverend tussen Lucifer en Ahriman, jouw weg van het ‘midden’ vinden. Opdat we ons voelend én wetend bewust worden van het hoger zelf en het ontwakend Ik-bewustzijn. Dan gaan we voelen hoe ons leven geleid wordt en de Liefde, die Christus ons schenkt, in het eigen hart opstaat.

Wie de moed en de kracht vindt, ondanks de vele strubbelingen en tegenwerkingen, dit pad te blijven gaan, is een gezegend mens. 

In de wereld waarin alles lijkt te draaien om ‘hebben, materie, prestatie en bereiken’, verdwalen steeds meer (jonge) mensen of zij raken in een ernstige identiteitscrisis. Bijna 1 miljoen Nederlanders gebruiken langdurig antidepressiva, medicatie om hun angst en depressiviteitsgevoelens te onderdrukken. Helaas werkt deze medicatie ernstig verslavend en bemoeilijkt veelal het proces van geestelijke ontwikkeling. 

Om dit chakra gezond te ontwikkelen, is meditatie alleen niet voldoende. Even zo belangrijk is het vinden van een gezond evenwicht tussen onze aardse werkzaamheden, inclusief ontspanning en het innerlijk werken aan onze geestelijke ontwikkeling. Een evenwicht dat doorlopend verandert en meebeweegt met het groeiend bewustzijn en innerlijke kracht.

Meditatie en gebed.

Hoe kunnen we het kruinchakra ontwikkelen door meditatie? Door bewust te leren aarden en ons af te schermen met het goudgele licht en met het kobaltblauwe licht van de aartsengel Michaël, houden we het donker buiten onze eigen ziel. Door innerlijk onze ziel te leren reinigen en een persoonlijke relatie met onze eigen engel te ontwikkelen worden we stapje voor stapje voelend bewuster van het Licht en de Liefde van Christus in ons hart.

Een krachtige vorm van ontwikkeling is het door de chakra’s te verbinden met het Onze Moeder/Vader gebed. Door in je meditatie bewust met je aandacht langs de zeven chakra’s te gaan.; van kruin- naar wortelchakra richten we ons voelend waarnemen op elk afzonderlijk chakra en verbinden het met één strofe uit dit bekende gebed3

Als eerste komen we bij het kruinchakra en dan bidden we in stilte of hardop: 

“Onze Vader die in de hemelen zijt”

Wat bewerkt deze bede? Allereerst zuivert en schoont zij dit chakra van de invloeden van Lucifer en Ahriman. Vervolgens worden wij via het kruinchakra met de liefde en het bewustzijn van God verbonden; Liefde en goddelijke kracht die door het kruinchakra in ons neerdaalt en zich uitstort in ons hoger zelf.

Dit alles werd mogelijk, door het zo bijzondere Onze Vader gebed, dat Christus 2000 jaar geleden aan zijn leerlingen en ook aan ons gaf. Het gebed, waarin de Logos het Scheppende Woord zelf spreekt en tot ons komt, en de mens verbindt met de hoge geestelijke werelden. Het gebed dat elk engelenkoor kent en dat zij mee omhoog draagt, wanneer wij dit op aarde bidden. Zo zijn wij onderweg om de toekomstige volwaardige mens te worden. 

1 Bron www.wijwordenwakker.nl

2 Wegen naar geestelijk inzicht, Lubienski

3 Meditatie CD Zeven chakra’s en het Onze Vader gebed, Walter de Zeeuw 

www.walterdezeeuw.nl

Centrum ‘de Innerlijke Werkplaats’

In een kader

Er zijn aan de redactie vragen gesteld over de status van ‘centrum de Innerlijke Werkplaats’. Hoewel Walter de Zeeuw een aantal mooie artikelen heeft geschreven voor Verwachting hecht de redactie er echter aan te vermelden dat centrum ‘de Innerlijke Werkplaats’ een zelfstandig centrum is, dat niet gelieerd is aan Stichting de Heraut of Hans Stolp. Iedere suggestie dat dit wel zo is, is onjuist. Hopelijk is hiermee duidelijkheid geschapen.

twikkeling van het kruinchakra