admin

Van Atlantis tot nu

Toen ik in Atlantis leefde, mediteerde ikop het beeld dat de priester in mijn harthad neergelegd. Het beeld van de mens,de toekomstige mens. Zo zal je lichaameruit gaan zien, ooit, in de verre toekomst,zei de priester: dat is de mens die jij wordt. Later, toen ik na de ondergang van Atlantisleefde in India, liet de […]

Van Atlantis tot nu Read More »

Het visioen van Johannes

Johannes, jij die op vele iconen voortleeft,je kijkt ons zo ernstig, maar ook zo liefdevolaan, alsof je hoopt dat wij nu dan eindelijkzullen gaan begrijpen wat jou drijft en inspireert.  Op al die iconen zie ik, hoe jij naar binnenluistert en daar het woord van de Geest verneemt.Ik zie, hoezeer je de stilte lief hebt,

Het visioen van Johannes Read More »

Al die levens die ik leefde

Soms is het, als kijk ik van verrenaar mijzelf. Ik zie mezelf bewegen,lopen, praten. Het is, als kijk iknaar een vreemde die daar, op aarde,lijkt opgesloten in zijn eigen leven.  Met een glimlach vol mededogenkijk ik naar die vertrouwde vreemdedie zich zo druk maakt dat hij niet schijntte merken dat de wereld zo veel groter

Al die levens die ik leefde Read More »

Nu ik ouder word

Nu ik ouder word en meer en meer besefdat het leven eindig is, begin ik wat vakerterug te kijken naar hoe het was en hoe mijn levenging: wat héb ik veel gezien, doorvoeld en beleefd! Ongemerkt zijn ze er soms ineens: de beeldenvan vroeger, beelden van wat allang voorbij is,maar wat nog steeds in haarscherpe

Nu ik ouder word Read More »

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

Vanuit hoge werelden gezonden kwam hijvol bewogenheid naar de aarde om de menseneen nieuwe weg te wijzen die hen weerverbinden zou met de wereld van hun herkomsten hun toekomst, de geestelijke wereld. Wetenschap, gezondheidszorg, onze omgangmet de natuur, het moet vergeestelijkt worden,in overeenstemming gebracht met de wettenvan de goddelijke wereld. Zo ontstonden grootseen nieuwe inzichten

Rudolf Steiner Read More »

Ik weet

Ik weet: je leeftdaar in het land van licht.Je bent niet dood,je leeft.Ik weet hetmet mijn hart. Ik weet: de liefdedie ons bindt sterft nooit.Liefde kan niet sterven,omdat zij eeuwig is.Daarom blijven wijin liefdemet elkaar verbonden,jij daar, ik hier. Ik weet: je zorgtvoor mijvanuit het landwaar jij nu leeft. Je ziet erwat verborgen is,je ziet

Ik weet Read More »

Ga maar en laat los

Ga maar, en laat los.Je leven hier op aardeis voltooid. Je hebt geleerdwat je hier leren mocht.Je hebt gegeven wat jevan binnenuit te geven had.Nu mag je in vredehet nieuwe leven binnengaan. Ga maar, en laat los.Je hebt geleden en gestreden,je hebt gegeven en ontvangen,je hebt liefgehad en los-gelaten, je hebt de vreugde gekend en

Ga maar en laat los Read More »

Jij, die gegaan bent…

Jij, die gegaan bent door de poort van de dood,jij, die het aardse leven los moest laten, je mag nuervaren dat de dood alleen maar een doorgang is.Je mag ervaren hoe een nieuw, een stralend levenjou wacht aan de overzijde van de dood. Het licht van dat nieuwe leven straalt jevan de einder al tegemoet.

Jij, die gegaan bent… Read More »

Het wonder

Het wonder van het licht?Je moet er hard voor werkenom weer een weg vooruit te vindenen niet alleen maar achterom te zien. Het wonder is zo teer. Je moeter zo behoedzaam over spreken.’t Verdraagt geen grote woorden:met pijn wordt het geboren. Wees eerlijk: er is geen geboortezonder weeën, de wanhoopen het niet meer weten.Licht wordt

Het wonder Read More »