Aflevering 7 - 5 mei 2020

De coronacrisis: de strijd is begonnen

De weg van het midden

Zoals mij wel vaker overkomt, voel ik mij in deze dagen heen en weer geslingerd als mensen mij spontaan beginnen te vertellen (of mij uitgebreid mailen) over wat zij van de corona-crisis vinden. Enerzijds heb je van die complotdenkers die allerlei bijzondere scenario’s bedenken hoe dit virus de wereld ingebracht zou kunnen zijn. Ik krijg het ene mailtje na het andere waarin de meest bijzondere complotten worden beschreven en toegelicht. Als ik die mailtjes lees, krijg ik het al gauw een beetje benauwd – niet eens zozeer door de inhoud, maar vooral door hun toon, want die laat geen enkele ruimte voor twijfel. Als ik in gesprekken voorzichtig mijn bedenkingen uit, wordt de toon nog dwingender dan daarvoor.

Natuurlijk heb ik zelf ook nogal wat vragen en bedenkingen bij deze crisis, maar vooral de heftigheid en stelligheid waarmee de complotdenkers op mij inpraten of mailen, vervreemdt mij van hen. Bovendien gaan sommigen van hen zover dat ze allerlei maatregelen die de overheid genomen heeft, overbodig vinden en die het liefst vandaag nog zouden willen afschaffen. Maar hoe moet het dan met het tekort aan ic-bedden als er weer een nieuwe golf coronazieken komt door het afschaffen van die maatregelen, denk ik dan in stilte. In stilte: want ik durf dat dan allang niet meer hardop te zeggen, bang dat ik nog weer een stortvloed van bozige woorden over mij heen krijg – en daar heb ik geen zin in. Een gesprek is alleen een gesprek, als er van beide kanten echt geluisterd wordt

Anderzijds heb je de mensen die vierkant achter Rutte staan (in de peilingen zou hij nu 10 zetels winnen) en die bang worden zodra je ook maar de anderhalve meter afstand dreigt te vergeten (wat mij nog wel eens overkomt). Misschien mag je ze de corona-angsthazen noemen: mensen die het uit louter angst terecht vinden om andere mensen te verklikken als die zich niet houden aan de regels van het RIVM.

Zo kreeg ik een mailtje van iemand die schreef: Onze bewonersconsulent vraagt aan ons om namen van medebewoners, die zich niet aan de regels van het RIVM houden, aan hem door te geven. Wat zorgwekkend en absurd. Ik had even de behoefte om dit met jou te delen omdat het mij zo doet denken aan de Tweede Wereldoorlog toen bijna een hele bevolking is uitgeroeid mede door verklikkers en verraders. 

Ik vind het inderdaad schokkend dat de overheid zelf tot een dergelijk klikgedrag oproept… En dat in deze dagen, 4 en 5 mei, waarin we stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin zoveel Joden omkwamen – en sommigen van  hen omdat hun schuilplaats verklikt werd.

Bij deze groep – de corona-angsthazen – voert angst, en dan met name de angst die uit onzekerheid voortkomt, de boventoon. Het is die angst die maakt dat zij geen kritische vragen verdragen en dat zij vinden dat de regels van Rutte en het RIVM onverkort moeten worden gevolgd: dat is het veiligste.  

Noch bij de complotdenkers, noch bij de corona-angsthazen voel ik mij thuis. En dus zit ik zoals gewoonlijk (want dit overkomt mij vaker) tussen beide groepen in. Soms voel ik me thuis bij wat de ene groep zegt, de andere keer bij wat de andere groep zegt. Heel vaak moet ik daarbij denken aan de drie kruisen op Golgotha: hoe het kruis van Christus ons de weg wijst van het midden, de weg die ons tussen Lucifer en Ahriman door leidt. Voor mij betekent dat in deze tijd dat Christus ons ook nu een derde weg tussen de twee uitersten van complotdenkers en angsthazen door wijst, de weg van het midden, de weg van liefde.

Een groeiende tweedeling

Natuurlijk moeten we ons vragen stellen: wat zit er achter de coronacrisis? Er gebeurt immers niets voor niets. Maar ik denk ook dat we de tijd moeten nemen om stap voor stap naar antwoorden toe te groeien. En dus niet te vlug met definitieve antwoorden moeten komen, maar dat we met een open houding de verschillende mogelijke antwoorden op ons in moeten laten werken die her en der gegeven worden en die misschien de juiste richting wijzen.  

Zelf denk ik dat de kans groot is dat we later zullen zien dat de huidige crisis het begin markeert van een groeiende tweedeling in de samenleving. Tussen mensen die de antwoorden zoeken op materialistisch vlak en die dus ook tot verschillende maatregelen op materialistisch vlak zullen komen, en mensen die spiritueel of geestelijk denken en daarom op zoek gaan naar geestelijke inzichten, naar maatregelen die met deze inzichten samenhangen en naar een levenshouding die daaruit voortvloeit.

Dat laatste klinkt mooi, maar wat bedoel ik daarmee? Laat mij een opmerking mogen citeren uit een mail die ik kreeg, waarin die tweedeling kort, maar wel heel duidelijk wordt aangegeven:

Wat er mijns inziens nu gebeurt is dat men een virus als de nieuwe vijand aanmerkt, die liefst met chemicaliën, sociale afstand en digitaal met bijvoorbeeld apps bestreden dient te worden in plaats van de natuurlijke genezing van mensen te bevorderen. Dat laatste wil zeggen: het stimuleren van het eigen immuunsysteem, van een goede natuurlijke voeding, van zo min mogelijk stress, van goede levensomstandigheden en van acceptatie van het feit dat ieder mens eens zal overgaan.

In dit citaat worden dus twee manieren aangegeven hoe je met de corona-epidemie om kunt gaan: enerzijds via, zeg maar, de materialistische weg – en dus met behulp van chemische middelen, anderhalve meter afstand en corona-apps, maar anderzijds via de weg van de geest, waarbij biologische of biologisch-dynamische voeding centraal staat, net als het opbouwen van een goed immuunsysteem, en een meditatief, geestelijk leven. Nu al kunnen we met die keuze beginnen: ook al hebben we (nog) geen corona, dan kunnen we toch vast werken aan een gezonde voeding, het verbeteren van ons immuunsysteem, het beoefenen van meditatie en het regelmatig lezen van boeken die ons geestelijke inzicht verdiepen en versterken. Geestelijke inzichten en meditatie activeren immers krachten in onze ziel die ons immuunsysteem versterken en die ons daardoor een bepaalde bescherming geven tegen virussen en aanverwante artikelen.

Zo zien we hoe er nu al iets van een tweedeling begint te ontstaan in onze samenleving: in de manier waarop wij met deze crisis omgaan. Ik vermoed dat de komende tijden deze tweedeling zichtbaarder en sterker zal worden.

We staan voor de keuze

Deze beginnende tweedeling zal de komende jaren op allerlei terreinen steeds zichtbaarder worden. Dat heeft als gevolg dat we daadwerkelijk zullen moeten kiezen. Laat me een paar voorbeelden mogen noemen:

 • Welke gezondheidszorg willen wij: de gangbare gezondheidszorg die zich steeds meer ontwikkelt tot een louter materialistische gezondheidszorg, of een zorg die gebaseerd is op het feit dat een mens niet alleen een fysiek lichaam is, maar ook een ziel en een geest heeft – en dus een homeopathische of antroposofische gezondheidszorg. Deze zorg wordt ook wel de complementaire gezondheidszorg genoemd, omdat ze aanvullend werkt en dus ook gebruik maakt van de mogelijkheden die de ‘gewone’ gezondheidszorg aanreikt.
 • Wat voor voeding willen wij? De producten die Albert Heijn ons levert, of wat de natuurvoedingswinkels ons aanreiken? Het is duidelijk dat de producten uit de natuurvoedingswinkels – en dan met die name van Demeter of de biologisch-dynamische producten – ons immuunsysteem meer versterken en ons weerbaarder maken tegen corona dan de ‘gewone’ producten van Albert Heijn en andere supermarkten.
 • We zullen ons moeten afvragen hoe we onze eigen ziel tot een verdere en hogere ontwikkeling kunnen brengen en hoe we op die manier zielenkrachten kunnen ontwikkelen die ons een zekere weerbaarheid tegen corona schenken.
 • Zo zijn er nog veel meer vragen te stellen, zoals: wat voor onderwijs willen we eigenlijk? Een, waarin jongeren zichzelf leren kennen en ontdekken, of een onderwijs waarbij het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk rationele kennis?
 • En de zorg voor de mensen die in een verpleeghuis verkeren? Wat zou erger zijn? Dat ze leven moeten in een (vaak onbegrepen) eenzaamheid, of dat ze het risico lopen te sterven met corona (niet aan corona, want ze hebben vaal al zoveel ziektes: daarom liggen ze immers in een verpleeghuis)? Laat het op zijn minst mogelijk zijn vragen als deze te stellen en eerlijk te overwegen.
 • Een vraag die hiermee samenhangt, is deze: wat zou erger zijn: in eenzaamheid en angst te moeten sterven, of te sterven in de liefdevolle omhulling van onze dierbaren? Deze vraag is ook daarom belangrijk, omdat de manier waarop wij sterven bepalend is voor de manier waarop we aan onze reis in de geestelijke wereld beginnen

Wanneer we eenmaal beginnen vragen als deze te overdenken, wordt het nog duidelijker dat we op een tweesprong staan: volgen we alleen de materialistische inzichten en antwoorden, of is er ook ruimte voor een andere benadering, een geestelijke of spirituele benadering – en dan niet alleen van de coronacrisis, maar van het leven zelf?

Innerlijke beelden

Al jaren doemen er in mijn ziel beelden op van een komende tweedeling van de mensheid: de mensen die tevreden zijn met de huidige materialistische ontwikkeling, en de mensen die zoeken naar een manier van leven waarin de geest (weer) geëerd en gerespecteerd wordt. In deze zielenbeelden wordt de kloof tussen die beiden groepen snel groter, net zolang tot er twee verschillende, van elkaar gescheiden mensengroepen op aarde leven: de materialistisch denkende en levende mensen – en de spiritueel denkende en levende mensen. Nu al jarenlang komen deze beelden af en toe naar boven en vragen om mijn innerlijke aandacht.

De laatste paar weken komt er een intuïtief vermoeden in mij naar boven dat de huidige coronacrisis misschien wel een belangrijke en beslissende impuls vormt voor die groeiende tweedeling. Dat is overigens niet iets om bang voor te worden, maar wel iets om ons van bewust te zijn.

Bernard Lievegoed

Bernard Lievegoed vertelde in zijn laatste boek Over de redding van de ziel – een boek dat hij vlak voor zijn dood in 1992 voltooide – dat de tegenstelling tussen de materialistische levenswijze en de spirituele levenswijze steeds sterker zou worden. Hij noemde die spirituele levenswijze een machtige beweging die tegenwicht zal bieden tegen de komende duistere materialistische cultuur. In dat kader zegt hij: Ik schat dat het dieptepunt van de strijd tussen 2020 en 2040 zal liggen. Rudolf Steiner zei (in 1924) dat er pas na 2050 weer rustiger tijden zouden aanbreken.[1]

Als we deze gegevens uitgaan, liggen er spannende en ingrijpende jaren voor ons waarin van ons een helder denken en een helder inzicht gevraagd wordt. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat wij ons afvragen wat de coronacrisis in dit verband te betekenen heeft. Wordt door deze crisis en door de manier waarop wij daarmee omgaan het materialistische denken versterkt? Daar lijkt het tot nu toe erg op.

Dat betekent volgens mij dat wij juist in deze situatie geroepen worden ons tegen de stroom in te richten op een geestelijk denken.  

Zelf denk ik dat daarin mijn diepste onvrede ligt over de huidige gang van zaken: dat de coronacrisis op dit moment alleen maar vanuit een materialistisch denken benaderd wordt en dat er geen ruimte is voor een spirituele benadering van deze crisis en een spirituele bestrijding van corona. Daarom kan ik niet anders dan samenvattend stellen: de coronacrisis: de strijd is begonnen

De Nieuwsbrief van Michiel Rietveld

Veel mensen sturen mij hun visie op de coronacrisis toe. Een enkele keer vind ik hun visie zo mooi en veelzeggend dat ik die graag met anderen wil delen. Zo kreeg ik van Michiel Rietveld zijn derde nieuwsbrief, waarin hij op de coronacrisis ingaat. Ik neem de tekst van de nieuwsbrief hieronder op, gewoon, omdat ik denk dat zijn inzichten voor iedereen belangrijk kunnen zijn.

Michiel Rietveld was jarenlang directeur van Kraaybekerhof, een opleidings- en cursuscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw, natuurvoeding en bewustzijnsontwikkeling.

Tegenwoordig geeft hij cursussen op Centrum La Genête in Frankrijk. Zie www.michielrietveld.nl. Op die site kun je je ook opgeven voor toezending van zijn nieuwsbrieven. Ook kun je hem benaderen via zijn emailadres: info@michielrietveld.nl.

Nieuwsbrief 3 van Michiel Rietveld:

Kop in het Zand of  Ochtendgloren?

Beste

Toen we jullie voorhielden dat we 3 á 4 x per jaar een nieuwsbrief wilden versturen was het Covid-19 virus nog een Chinese Wuhan aangelegenheid maar  sindsdien  een wereld-problematiek.

Na Nieuwsbrief  1 en 2 kregen we vele hartverwarmende reakties. Dank daarvoor!

Na Nieuwsbrief 2 waren er verschillende mensen die ons om  commentaar op de pandemie gevraagd hebben.Vandaar nu al weer Nieuwsbrief 3.

Deze brief gaat over een Hink-Stap-Sprong verhaal.

Onder “Hink” beschrijf ik ervaringen uit de landbouw betreffende ziektes in de afgelopen  halve eeuw.

Onder “Stap” kijken we vanuit die ervaring naar de pandemie van nu.

Onder “Sprong” richten we onze blik op de toekomst: Hoe nu verder?

De brief sluit af met kleine berichten.

Hink.

Tien jaar geleden schreef ik in mijn boek ”Houden van de Aarde” :

als er niet drastisch een mentaliteits verandering gaat optreden, dat de kommer en kwel in de landbouw niet te overzien zou zijn: BSE (gekke koeienziekte), varkenspest en vogelgriep (onder kippen) speelden toen.

In de landbouw werk je met opbouw en afbraakkrachten.

De vrucht daarvan zijn respectievelijk groei- en rijpingsprocessen.

Agrarische vakmanschap, bestaat eruit om tussen die twee polen een harmonische overgang tot stand te brengen; een harmonie tussen kilo’s en kwaliteit.

Wellicht ook een nuttige polariteit voor andere maatschappelijke velden. Zoals economie, zorg, of onderwijs.

Nu zoom ik in op de afbraakkrachten in de landbouw. Telkens blijkt weer dat als je een plant of dier niet naar de eigenheid verzorgt, er een verzwakking optreedt.

Dat gebeurt, wanneer planten en/of dieren vanuit een eenzijdige natuurwetenschappelijke, materialistische blik, verzorgd worden. Voor plant en dier is het veel belangrijker om verzorgd te worden in dat wat hen onderscheidt van het materieel/stoffelijke, wat zij méér hebben dan samenstelling en fotografeerbare vorm.

Bij de plant gaat het om de levenskrachten, de proces-energie en dat geheel kan samengevat worden als het ether-lichaam. Het dier heeft ook veel gemeen met het materiële en ook met de levensenergie van de plant maar heeft als unieke vaardigheid de waarnemingskracht met het bewustzijn dat geheel naar buiten gericht is,  samengevat in het begrip astraal-lichaam.

Wanneer planten of dieren onder hun eigen niveau verzorgd worden dan kwijnen ze geleidelijk weg; worden zwak. Dan  komt “Moeder Natuur” op de proppen en zegt: “dat wordt niets meer, dat gaan we opruimen”.

Moeder Natuur kan daarvoor  onnoemelijk veel  instrumenten inzetten.

Bijvoorbeeld: eerst alleen maar een vraatzuchtig rupsje. Wanneer wij mensen  dat rupsje gaan bestrijden kan dat rupsje niet meer ingezet worden. Maar opgeruimd moet er worden. Moeder Natuur zet nu een lastig kevertje in. Zo een tweede instrument moet doorgaans met veel meer en heftiger bestrijdingsmiddelen weg gewerkt worden.

Kenmerk is: het blijft symptoom bestrijding; de eigenlijke oorzaak, de verzwakking wordt niet aangepakt.

Via tal van schimmels en  bacteriën, zet Moeder Natuur  uiteindelijk virussen in. Maar op dat niveau wordt de “strijd” nog openbaarder.

Het lijkt of virussen een verhoogd intelligentie niveau hebben.

Als een virus A bestreden moet worden, gebeurd het regelmatig dat  voordat het bestrijdingsmiddel op de markt komt, het virus zich al gemuteerd heeft in virus B dat ongevoelig is voor het bestrijdingsmiddel tegen virus A.

Je hoeft geen profeet te zijn om je te realiseren dat  als je genetisch planten of dieren gaat manipuleren zodat ze resistent zijn tegen bepaalde ziektes, de kommer en kwel desastreuse gevolgen zal hebben.

Gaan we toch door op die ingeslagen weg zullen we eindigen  met 3D geprinte plant- en diervormen waaraan voedingsstoffen  worden toegevoegd  (eet smakelijk).

Stap

Het Corona (Covid-19) virus treft de mensheid nu hard. Geeft veel leed, angst en onzekerheid. Maar waarom?? Wat wil deze humane ramp ons zeggen?

We willen het begrijpen.

Een bijdrage:

Opvallend is dat het Corona-virus haar oorsprong had in Wuhan, een enorm intensief industrieel gebied met verrassend veel lucht verontreiniging, overigens net als Noord Italië of ook in Noord-Brabant; (varkens-industrie).

Spannender is de enorme verbreiding in Noordoost Frankrijk. Hoewel zeker ook veel industrie, blijkt daar de verbreiding sterk te zijn uitgegaan vanuit een paar grote Evangelische Kerkdiensten.

Dat brengt het begrip “Ademnood” op een ander plan!

Het ademen is, blijkt telkens weer, de fysieke basis te zijn voor het gevoelsleven. In deze wakkere bewustzijns tijd en de race om targets te halen, komt juist het gevoelsleven in de knel, of wordt er zelfs uitgeknepen, in de huidige natuurwetenschap mag het zelfs niet meetellen. In elk dogmatisch geregiseerde organisatie, van politieke signatuur, het bedrijfsleven, economisch- financieele- of wereldbeschouwelijk systeem ontstaat vroeg of laat “ademnood”, gevoels-armoe. Onlangs kwam het bericht door dat van de overleden patiënten 60 % van het mannelijk geslacht is. Een spontane reactie van een wetenschapper was: mannen roken gemiddeld meer en staan meer onder stress. Daar zet ik dan tegenover: (als academicus) mannen kunnen minder makkelijk ruimte geven aan hun gevoelsleven.

Waar gaat het om in deze enerzijds individualiserende- en anderszins

in deze mondialiserende, kosmopolitische wereld?

Het gaat niet om wat de mens gemeen heeft met het materieele, gemeen heeft met de levensprocessen in de natuur, ook niet met de bewuste waarneming van de wereld buiten zoals het dier dat optimaal ontwikkeld heeft, maar om het eigen mens-zijn.

Centraal staat hierin de innerlijke kracht die in deze tijd van wakker bewustzijn nodig is; die we zelf moeten ontwikkelen.

Het gaat om de Liefde-kracht die in ieder mens huist, ongeacht huidskleur, geslacht, geloof of maatschappelijke status.

Het gaat om die kracht die gezaaid is in de harten van alle mensen, voor alle tijden, aan het begin van onze jaartelling met het Mysterie van Golgotha, dan wel de Christus-impuls.

Nu, in deze culturele periode  van het wakkere bewustzijn, ook wel genoemd het “Nieuwe Denken”, herkenbaar als de periode van natuurwetenschap, is dat zaadje  met zijn kiemblaadjes boven de grond gekomen.

Voor alle plantjes in de natuur met kiemblaadjes komt de kracht om zover te komen uit het zaad. Voor verdere ontwikkeling heeft de plant het zonlicht van buiten nodig.

Dat geeft een werkbare metafoor voor waar het nu om gaat.

Ook om de kiemblaadjes in onze ziel verder te ontwikkelen is de zon nodig. Dat is het geestlicht dat we in onszelf ontwikkelen. Dat is onze hoogst eigen innerlijke, morele Zon. Dit geeft ook een verrassende wending aan het “gezonde verstand”. Met je verstand is de materieele wereld te begrijpen, kun je zelfs wetenschapper worden. Als dat verstand doorlicht wordt door die innerlijk, morele zon dan krijg je ge-zon-d verstand. Dus: op naar een gezond verstand cultuur!

De wereldwijde leefstijl heeft sinds de ICT zich introduceerde en ontwikkelde, mega- veranderingen  op bijna alle maatschappelijke vlakken teweeg gebracht. Niet altijd ten goede. In Nederland wordt dat bijvoorbeeld zichtbaar aan een een verontrustende verspreiding van “burn-out” gevallen. Vooral bij jonge mensen!

Zie het als een verschuiving van “Wat wil ik hier op aarde komen doen en waar wordt ik innerlijk echt enthousiast voor?” naar “targets halen voor overheids diensten, chefs van bedrijven, dan wel andere mensen”.
Heel lang kan de mens op zijn of haar tenen lopen. Daar is niets tegen. Maar je moet je realiseren dat die  extra energie, levensenergie kost. Heel sluipend loop je leeg.

Het is de buffer die je hebt om een stootje op te vangen. Die buffer heet ook wel het gezondheidslichaam, dan wel ether-lichaam.

Net als 130 km/uur rijden onevenredig meer brandstof kost dan bij 100 km/uur.

Mijn stelling is dat een periode om weer op verhaal te komen na een  burn-out situatie net zo lang duurt als dat je op je tenen gelopen hebt.

Daar komt nog iets anders bij:  de verzwakking van ons gezondheidslichaam, door de kwaliteit van het voedsel.

Net zoals een hacker in de ICT branche ongeoorloofd in een beschermd bestand binnendringt, net zo kruipt voeding die als maagvulling geproduceerd is door de darmwand heen en zet zich in het lichaam vast. Daarmee veroorzaakt het obesitas achtige trekjes op tal van niveau’s.

Afgezien dat zelfs  RIVM kopstukken hun hart vasthouden over het Corona-virus in de komende wintermaanden schatten wij in dat als er niet op de bovengenoemde wegen, namelijk de Liefde- impuls, de burn-out oorzaken en het gezonde verstand structureel iets verandert er al gauw een nóg  venijniger virus opstaat om de mensheid, maar dan nog weerbarstiger, met de neus op de feiten te drukken dat het zo niet verder gaat. “Corona” is een algemeen wetenschappelijk begrip voor “Griep”! 

Denk nu aan “Moeder Natuur” uit het “Hink” deel. De kans is groot dat  na het Covid-19 virus , daarna ook het Covid-20 Virus toeslaat  en zo voorts!!! Elke cijfer-verhoging  achter het Covid-vius zal méér ellende en doden opleveren.

Niets aan te doen als er zich niet in de mentaliteit van de enkeling en in de samenleving iets verandert. Voor  versterken van je eigen weerbaarheid heb je geen regering, geen instantie nodig: dat moet je zelf willen.

Kortom: werk aan de winkel! Vragen waarmee je aan de slag kunt gaan zijn

 • Wat kom jij op aarde doen?
 • Wat is jouw missie, waar wordt jij enthousiast voor?
 • Hoe zorg jij dat jij je eigen leven leiding geeft?
 • Wat betekent rust voor jou? (Niets doen of actief naar binnen zijn).
 • Hoe wil je via voeding je gezondheid ondersteunen?

– Hoe werk je  eraan dat jouw gevoelsleven tot een betrouwbaar waarneminsinstrument wordt?

 • Hoe denk je zelf over het spirituele, niet zintuigelijk-fysiek waarneembare?
 • Hoe staat het eigenlijk met jouw “gezond verstand”?

 Sprong.

De toekomst begint nu! Een bekende one-liner. Maar nu niet meer in gedachten, niet meer omdat het een fijn gevoel geeft, maar omdat jij in actie moet komen.

Jij bouwt aan de toekomst door keuzes te maken, door te doen!

Hoe wil jij dat de wereld er gaat uitzien?

Blijf je hangen bij de in 20e eeuw nog wijd en zijd verbreidde opvattingen,

dat met de dood van de mens het “einde verhaal” is,

en dat de mens een veredelde diersoort is,

en dat het allemaal gaat om macht en economie???

De corona-pandemie geeft een geweldige kans op een keerpunt in het denken.   Dat veranderende denken kan het wereldbeeld van de moderne mens drastisch veranderen. Door dat denken, het zo genaamde Combi- denken dat natuurwetenschappelijk feitenonderzoek combineert met en verklaart vanuit spiritueel geestelijk onderzoek. Maar net als bij een “Lock-down” je de grens alleen overkomt met een certificaat dat je “schoon” bent, kan je pas in de geestelijke wereld onderzoek doen als je innerlijk  schoon bent. Een passende mentaliteit/moraliteit hebt.

Wat aan het begin van de 21e eeuw nog over het doodgaan gold zal voor deze eeuw halverwege is zijn geworden tot: sterven op aarde betekent geboren worden in die andere, geestelijke wereld.

Thema’s als Karma en Reïncarnatie gaan vanaf nu een hele andere kijk op het leven tussen geboorte en dood opleveren. Het blijken geen oude Boeddhistische begrippen te zijn, maar hoogst actuele inzichten!

Pas dan wordt het mogelijk om je eigen missie te leren kennen.

Pas dan zal ook de nu verafgode economie op een tweede plan komen

Steeds meer zal men met het Combi-denken er achter komen dat het wezen van de mens  in een warmtelichaam woont. Een warmte-kwaliteit die vele malen groter  blijkt te zijn dan  wat we nu vaststellen met graden Celsius die met de thermometer te bepalen zijn. Ergens warm voor lopen heeft immers niets met verhoging of koorts te maken. Maar met het geestelijk vuur dat in je brandt.

Wat doen we hier nu mee?

Ons voedsel kan alleen een bijdrage geven voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid  als het tijdens de stofwisseling verhoogd kan worden tot in ons eigen mens-zijn, dus in ons “warmte-lichaam”.

Dat zal ook een van de belangrijkste uitdagingen voor een landbouw van de (nabije) toekomst zijn. De kiemen daarvoor zijn in 1924 gelegd in een reeks lezingen die Rudolf Steiner gaf onder de titel: “Geesteswetenschappelijke grondslagen voor het gedijen van de landbouw”. Die gezichtspunten hebben zich in de praktijk sterk ontwikkeld en staan nu bekend als biodynamische landbouw. Niet  als methode maar veel meer als ontwikkelings richting.Vroeger hield ik vaak lezingen met als titel: Biodynamische  land- en tuinbouw als voortdurend Paasfeest; een opstanding uit de materialistische georiënteerde landbouw.

Met een voeding die geproduceerd wordt vanuit een puur fysieke productie-filosofie is dat niet mogelijk en wordt voeding steeds meer tot maagvulling.

Maar het ligt aan de consument, aan jou dus: een product kopen is een productieproces ondersteunen. Doe daar wat mee!

Het is mooi om te horen dat in India de mensen de Himalaya weer kunnen zien. Maar het heeft met ons direct te maken als we hier horen dat onze zonnecollectoren 15-20% meer energie geven door verminderde luchtverontreiniging. Doe daar wat mee.

Tot slot Diversen:

 De marktkraam.

Boeken die in de boekwinkel te krijgen zijn  van Michiel Rietveld:

Houden van de Aarde  (grondslagen voor een landbouw van de toekomst)   Wordt vervolgt (over Karma en Reïncarnatie)  of  Houden van Mensen

Houden van Sterren en Planeten (verschijningsvorm, werking  en achtergronden)

 Lesmateriaal:

Ziele echo van het wereldwoord. ( 52 weekspreuken in het Nederlands (vertaald door ons) en de oertekst van Rudolf Steiner in het Duits.

Te bestellen bij            info@michielrietveld.nl (20 euro exclusief verzending)

Lichtwortelpoeder

Ondersteund de gezondheidskrachten, met name het immuunsysteem.

Te bestellen bij  info@michielrietveld.nl. NAW gegevens altijd vermelden.

Inspirerende cursussen in La Genete:

Week 21 Het mysterie van Golgotha als wereldscharnierpunt

Week 30: een actieve week over en met natuurwezens ervaren.

Week 40: een Michaëls week om de moed erin te houden

Week 47: Met elkaar werken aan Karma en Reïncarnatie

Week 53: verbazende cursus over Sterren en Planeten

Nadere informatie zie: www.michielrietveld.nl/centrum-la-genete

Vakantie in één van de 2 vrijstaande huizen ( 2 tot 7  personen)

Vele mogelijkheden op Centrum La Genete zie website

 

Steunfonds

Als U ons wilt steunen, het  belangrijk vind dat deze vrijplaats voor zingeving er is en kan blijven bestaan, we soms korting kunnen geven op een cursus week, gebruik dan:  

NL 67 INGB 0000248007 t.n.v M.Rietveld o.v.v. Steunfonds.

Onze dank is op voorhand GROOT.

Opbeurende  websites/mailadressen:

www.spiegeling.net    en info@spiegeling.net

Stop Ecocide Foundation     info@stopecocide.nl  

www.mensenarbeid.net      fredvandamme@mensenarbeid.net

 

Leestip:

De 2e voordracht die Steiner gaf in Keulen over de Paasklokken (1909)

in het boek “Jaarfeesten”.

Hartelijke groeten, sterkte en gezondheid in deze mentaliteits veranderende tijden!

Michiel Rietveld en Truuska Maria Kemper

PS: Stuur deze brief graag door naar  vrienden, kennissen of familie.

[1] Zie Bernard Lievegoed, Over de redding van de ziel, Uitg.  Vrij Geestesleven, 1993,blz. 115, 116. Zie ook het artikel van Frans Lutters in Motief 242 van mei 2020 over Bernard Lievegoed.