“De zeven Kruiswoorden”

De zeven kruiswoorden vormen een inwijdingsweg:

In de vier Evangeliën worden de zeven kruiswoorden besproken. Zeven is geen toeval; zeven is het getal van de leidende

inspiratie uit de geestelijke wereld.

In het onze Vader/moeder gebed, zijn ook zeven beden.

▼ Het is de inwijding van kruin tot stuitchakra.

Het geeft het nederdalen in de materie weer. De involutie.

De inwikkeling, het verbinden met de aarde.

De 7 chakra’s, die met het gebed verbonden zijn.

De 7 scheppingsdagen beschrijven de involutie.

Er zijn drie mannelijke en 4 vrouwelijke woorden,

samen zijn het er 7. Het beschrijft de symboliek

van de vereniging en voltooiing en inwijding. A

De 7 kruiswoorden werken van stuit naar de kruin.

Symboliseren de evolutie. ▲

Uit de materie naar het geestelijke groeien.

De materie vergeestelijkt naar een hoger trillingsniveau.

Totdat alles vergeestelijkt is. Bij de geboorte van

de Christus geest op aarde begint de evolutie.

Nu begint de evolutie echt.

De terugkeer vanuit de materie naar de hoogste lichtwereld.

Het is ook een weg van sterven. Het is een inwijdingsweg.

Als je er tijdens je leven aan werkt dan ga je deze weg.

Christus is gestorven voor ons om deze weg

voor ons vrij te maken.

In de 7 kruiswoorden symboliseert hij de weg die heel

de aarde, heel de mensheid stap voor stap gaat, totdat

hemel en aarde verenigt worden.

Bekijk de 7 stappen en voel welke voor jou nu bezinning waard is. Welke je nu het meeste raakten werk daar een tijdje bewust aan.

De 7 woorden zijn een stimulans voor onze verdere levensweg.

Neem het woord dat je het meeste raakt mee, mediteer ermee.,

laat het inwerken en bijdrage tot een vruchtbare groei

voor je eigen inwijdingsweg,

De 7 kruiswoorden staan opgetekend in 4 evangeliën.

De bijbel zelf bestaat uit 7 boeken.

4 uit het oude testament.

3 uit het nieuwe testament.

De verborgen leiding, de geestelijke inspiratie

bij het schrijven blijkt uit dit soort symbolische tekens.

Dat de bijbel met diepere betekenis en opzet geschreven is,

ook al is er later veel veranderd en werd dit niet begrepen.

I “Vader Vergeeft het hun ze weten niet wat ze doen!”

Lucas 23 vers 24.

De stuitchakra, is aarde kracht, helpt je om ja en nee te zeggen.

Bewust zijn van innerlijk weten, innerlijk bewustzijn. t.a.v.

de soldaten die hem aan het kruis spijkeren, die soldaten

die onbewust het bevel opvolgen. Net zoals in WOII.

Luister niet naar het bevel van anderen. Luister naar je

innerlijke stem! Vraag om vergeving als je pijn en ellende

wordt aangedaan..

Normaal worden we woedend, hebben we verdriet,

zijn we teleurgesteld, dan pas kunnen we vergeven.

We gaan door dit hele proces heen telkens als er ons

onrecht aangedaan wordt. Door dit bewust te doen,

kan het proces steeds korter worden. We moeten er

doorheen het mag er zijn, maar transformeer het tot liefde.

Steeds sneller kan de woede veranderen in vergeving.

Jezus kon meteen vergeving vragen, had minder tussen

stappen. Met zijn zuivere hart zet hij de wet van Karma stil.

Door de vergeving hoeft het onbewuste kwaad niet

vereffend te worden, het is al verzoend. Vergeving is nodig

om een eind te maken aan de kosmische wet van het Karma.

Wordt wakker doe geen onbewust kwaad en maak geen karma. Leer als de meester vergeven zodat er een eind komt aan

karma en reïncarnatie.

In onze tijd betekent dat begin bij de eerste stap wordt wakker, wordt je bewust waar je mee bezig bent, vergeef, en stop het karma. Dan gaat er een nieuwe wereld en mens open.

Zolang we in karma hangen kan dit niet. Dit is de eerste stap

om uit de diepte van de materie waarin we verzonken zijn terug

te keren. Mogen wij dit in onszelf bewust worden en dit

uitstralen naar de wereldbevolking. Ook stoppen met vergelding

op wereldniveau. Bij een bepaald percentage, het kritisch getal,

zal de hele samenleving mee omslaan. Wij zijn op weg naar dit getal. En iedereen kan zijn plek innemen.

Jouw plek kan net de laatste zijn die nodig is om een wereld

van verschil te maken. Al worden we nu vaak gezien als zweverig

of idioot, heb geduld en vertrouwen, besef dat wat jij je bewust wordt straal je uit in de wereld.!!!

II Toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had

zei hij: “vrouw zie uw zoon” en “zoon zie uw moeder.”

Johannes 19 vers 26-29.

De moeder van Jezus en Johannes stonden aan de voet

van het kruis. Toen Jezus zijn moeder zag: haar naam wordt

niet genoemd in dit evangelie wordt zij nooit Maria genoemd.

Er staat wel zijn moeder. Er wordt ook geschreven over een zus

van zijn moeder die Maria heette. Twee zussen uit een gezin

die allebei Maria heten lijkt vreemd. Zijn moeder heette dan

ook niet Maria maar Sofia: zij is het symbool van de goddelijke wijsheid. Het vrouwelijke element.

De discipel die hij liefhad, is degene die door de meester,

door Jezus was ingewijd in de 6e graad. Dat was Lazarus

de broer van Maria Magdalena die na 3½ dag oprees

uit het graf en toen de naam Johannes kreeg.

Hij had een uittreding naar de geestelijke wereld.

Te vergelijken met de bijna dood ervaringen die mensen tegenwoordig hebben. In feite zegt Jezus tegen hem neem

de goddelijke wijsheid in je hart op. Vrouwe Sofia mag zich

met hem verbinden. En hem bevruchten met haar weten.

Zodat Johannes groeide naar zijn 7e inwijding.

Na het overlijden van Jezus ging Johannes met Maria/Sofia

naar Efeze in Turkije, de woning waar ze leefden is nu nog

te bezichtigen. Op 96 jarige leeftijd kreeg hij de 7e inwijding

op Padmos en schreef hij “ de openbaringen.”

Als we I wakker geworden zijn en de wet van karma stoppen kunnen we de II goddelijke wijsheid opnemen.

Dit is verbonden met chakra 2, ze is verbonden met de

seksuele organen en blaas. Water: verzacht en reinigt

en maakt schoon.

De goddelijke wijsheid reinigt het astrale lichaam = ego.

Reiniging ego. Transformeert, zuivert en maakt dat

helderzienden zien. Reiniging. Seksualiteit verbindt je

met andere mensen, als het goed gebruikt wordt is het

een sterk bindende factor tussen twee mensen.

Sofia reinigt en verbindt ons met de geestelijke wereld,

helpt ons ontvankelijker te zijn met de geestelijke wereld.

Het reinigt en verbindt met de geestelijke wereld.

Het goddelijke mannelijke en goddelijk vrouwelijke

komt naar ons toe.

III “Heden zult u met mij in het paradijs zijn!”

Lucas 23 vers 42-45.

Jezus hangt tussen twee moordenaars aan het kruis,

een moordenaar links en een moordenaar rechts.

De ene zegt Heer gedenk mijner wanneer U in uw

koninkrijk komt. En Jezus zegt heden zult u met mij

in het paradijs zijn.

De andere moordenaar is bitter, teleurgesteld, verhard

door het doden. De andere moordenaar wordt zich op

het laatste moment bewust van wat hij heeft aangericht

en vraagt om ontferming. Hij zegt U gaat naar de lichtwereld,

en ik zondaar zal blijven hangen in de donkere lagen.

Heden met mij in het paradijs, paradijs wordt gezien als de

drempel van de lichtwereld. Het ligt tussen de lagere en

de hogere geestelijke wereld. Het vraagt bewustzijn en moed

te erkennen wat we fout deden.

Goddelijke wijsheid leidt ons en helpt ons om eerlijk te zijn.

Onszelf te zien en te erkennen wat scheef zit in onszelf.

Chakra 3 is de miltchakra is verbonden met het element vuur.

Het verteerd, verbrand, werkt, reinigt.

Het verteren en verwerken van alles wat we in een leven doen,

het is de chakra van de erkenning en bewust wording

van dit leven. Het oude karma spoor te leren kennen en

los te laten. Het is de drempel naar de lichtwereld.

Als alle’ mensen zichzelf onder de loep nemen en bekijken

hoe men handelde en bewust durft te worden van fouten

en vergissingen dan gaat de lichtwereld open.

De moed die onder ogen te zien de erkennen en

verantwoording te nemen voor eigen handelen.

Niet langer slachtoffer zijn van anderen maar zelf

verantwoording nemen van eigen leven, doen en laten.

Niet anderen schuld geven van eigen falen en

onvolkomenheden. Eigen angsten onder ogen durven zien.

(‘alle mensen of voldoende mensen vanwege het kritisch getal, nodig voor de totale ommekeer van de mensheid).

IV “Mij dorst”

Johannes 19 vers 28-29.

De soldaten hadden een kruik met zure wijn, een spons

op een hysopstengel. Hysop is een plant met veel vertakkingen

aar je een spons aan kon vastprikken.

Deze uitspraak is verbonden met het hartchakra C4

en is verbonden met het element lucht: geest.

Er is alleen nog maar verlangen naar eenheid met God

en met de lichtwereld. Men kan de aarde loslaten.

Niet uit angst maar uit Gods verlangen. Is verlangen

naar de eenwording, naar heelheid.

Als je werkt aan Vergeving, innerlijke leiding, aarde Reiniging, verzachting, water. Bewustwording, verantwoordelijkheid,

vuur. Heelwording, eenwording – lucht

Door aarde ,water, vuur en lucht heen de materie loslaten.

V “Mijn God waarom hebt gij mij verlaten/verheerlijkt?”

Vanaf 6 uur af, werd het duister tot het 9e uur.

Jezus sprak: “Eli, Eli, Lama sabachtaly.”

“Mijn God waarom hebt gij mij verlaten.”

Volgens de esoterie is hier sprake van een verkeerde

vertaling en had er moeten staan:

Mijn God waarom hebt Gij mij verheerlijkt.

In het Johannes evangelie staat aan het begin van de

lijdensweg “hij sprak God gaat mij verheerlijken”

Nu is er samenvattend en terugkijkend, eindelijk ben ik

de mens die ik worden mocht. Hij was de eerste totaal verchristelijkte mens. Volgens Steiner is Jezus in drie jaar

stap voor stap verchristelijkt en aan het kruis werd

zijn laatste ego stuk getransformeerd.

De transformatie tot aan het kruis zijn de 4 onderste chakra’s.

Hij was de eerste totaal verchristelijkte mens en hij bereidt

de weg voor ons. Wat een mens kan is geestelijk mogelijk

voor allen.

De keelchakra C5 is de overgang tussen de hogere en de lagere

chakra’s. Dankbaarheid en verwondering dat op deze moeilijke

weg toch de hoge opdracht gelukt is om Christus te worden.

In de kerk ging deze betekenis verloren door de verkeerde vertaling.

Men kan dankbaar en vol verwondering in dit leven staan.

De verbinding voelen en zien in dagelijks leven en de

goddelijke leiding ervaren. Elke dag weer de wonderen zien, die er zijn.

VI “In uw handen beveel ik mijn geest”

Lucas 23 vers 46

En Jezus riep met luide stem: “In uw handen beveel ik mijn geest.”

Voorhoofd Chakra C6 overgave. Dit leidt tot helderziend en weten.

Ik mag me aan u toevertrouwen. Dit is een diepe ervaring en geknok met jezelf. God ik geef me over aan u. Elke stap die ik zet leg ik in uw handen. Echte overgave leer je door intuïtief te voelen en te weten. Daar leren naar te luisteren. Die verbinding aanvaarden en de Goddelijke wereld gaat open.

VII “Het is volbracht “ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Johannes 19 vers 30

Op het kruis ontstond de eenwording werd hij verbonden

met het goddelijk wezen zelf. Toen hij de zure wijn genomen

had zei hij het is volbracht en hij boog zijn hoofd en gaf

de geest. Hij gaf de Christus Geest, die werd toen geboren

voor ons, werd werkzaam en bereikbaar voor alle mensen.

In navolging van Jezus kunnen we deze weg, deze 7 stappen

gaan en de totale verbondenheid met Christus bereiken.

Als de Kruin Chakra, C7 werkt dan werd dit geschilderd

als een aureool een nimbus. Het is de directe verbinding

met het goddelijke weten. Toen Jezus los kwam van het

lichaam ging hij er via C7 uit. Het lichaam was dood en

hij ging op weg naar de geestelijke wereld.

Als iemand net gestorven is, is zijn C7 vaak gloeiend heet.

Daar was de laatste verbinding voelbaar tussen het lichaam

en de geestelijke lichamen.

De benen en voeten worden het eerste koud.

Dan zet de sterfweg in van beneden naar boven.

De 7 kruiswoorden.

De 7 regels van het onze vader gebed.

De 7 zaligsprekingen.

Het zijn allemaal wegen, handleidingen om de

inwijdingsweg te gaan. Allemaal herkenbaar in onze levensprocessen. Die herkenbaarheid geeft rust en vertrouwen

en helpt in het bewust worden waar we mee bezig zijn.

In deze tijd worden vele boeken geschreven

en allerlei richtingen die we kunnen gaan.

In feite komt alles op hetzelfde neer.

En als we goed kijken naar de verhalen van Isis en Osiris

en nog oudere geschriften dan zien we, dat eigenlijk die

boodschap al sinds mensenheugenis in allerlei vormen

wordt doorgegeven.

Hans Stolp