Een meditatieve bezinning van Pasen naar Pinksteren

EDITH VAN BALLEGOOIJEN – VAN DEN OEVER

Een beknopte leidraad bij dit Mysterie

De Goede of Stille Week

(naar Hans Stolp en Margarete van den Brink)

De week voorafgaand aan Pasen

Palmzondag ♦ Jezus Christus rijdt op een witte ezel Jeruzalem binnen 

Het was als ging eindelijk de zon van het weten op die de mensen tot extase bracht. 

Begroet met vreugde de innerlijke Christus: hij wil in jou geboren worden.

Maandag ♦ maanreligie gaat plaats maken voor zonnereligie

Jezus Christus vervloekte een vijgenboom (de oude inwijdingsweg) en joeg handelaren de tempel uit – 

oude vormen en tradities hebben hun kracht verloren; uit de mens zélf moeten nu, bewust, nieuwe impulsen voor nieuwe tijden komen. 

U leert ons te luisteren naar de stille stem in ons hart, ons geweten, en meer dan alleen maar gehoorzaam te zijn aan welke wet dan ook.

Dinsdag ♦ een dag van strijd door twistgesprekken met Schriftgeleerden en Farizeeën

Jezus Christus reageerde op verbale aanvallen met een achtvoudig ‘Wee u’ als spiegeling van de eerder uitgesproken negen Zaligsprekingen in de Bergrede waarin het ideaal van de spirituele mens in zijn verwantschap met de godheid oplicht.

Het ego verzet zich en de strijd in onszelf wordt steeds heftiger. U vraagt ons opnieuw de weg naar binnen te gaan en trouw te blijven aan ons innerlijk weten.

Woensdag ♦ de scheiding begint

Maria Magdalena voltrok met diepe eerbied de zalving van Christus met kostbare nardusolie. 

Judas Iskariot betoogde dat het vele geld hiervoor verkwist werd en beter aan de armen uitgegeven had kunnen worden. 

Waar U bent, komen liefde en haat onverhuld aan het licht. 

Ook in mijn hart maakt uw licht het donker voelbaar.

Donderdag ♦ voetwassing en Laatste Avondmaal

Door de voetwassing leefde Christus voor hoe de leerlingen voortaan ook elkaars voeten zouden kunnen wassen. Hij gaf daarmee het voorbeeld van de dienende liefde. 

Nadat de leerlingen van het Paaslam hadden gegeten brak Jezus het brood en schonk hij de wijn: beiden het symbool van de zonnereligie. In de afsluitende onderwijzing gaf Hij zijn leerlingen als de hoogste hemelse wijsheid het gebod van de liefde mee:

‘Geef elkaar uw liefde, zoals Ik u heb liefgehad.’ 

Dit is de laatste grote wijsheid die Hij zijn leerlingen voor zijn dood in het hart legde.

Goede Vrijdag ♦ de dag van de liefde 

(Het ‘Goede’ duidt op de allesomvattende liefde van Jezus Christus voor de mensheid.)

Toen Jezus Christus stierf op Golgotha, druppelde zijn bloed in de aarde en verrijkte haar daardoor met Zijn geestkracht. De Geest werd aardekracht; het nieuwe hart van de aarde. 

Ook in mijn hart verheft Uw Geest mijn ego tot het hoger zelf: 

zo wordt ook in mijn hart Uw bloed tot wijn. 

Stille Zaterdag ♦ de omvorming van de aarde en het licht dat begint te stralen in de astrale wereld

Door een aardbeving werd het dode lichaam van Jezus Christus in een ravijn opgenomen. Daardoor rustte het diep in de aarde en begon het van daaruit met zijn Christuskrachten op de aarde in te werken.

Op diezelfde dag trad Jezus Christus, gehuld in een goddelijk licht, de astrale wereld binnen. Toen daar het licht opging werden talloze gestorvenen die de weg waren kwijtgeraakt, door Hem bevrijd en door Hem naar de Lichtwereld geleid.

Zo begon in de aardewereld de opstanding reeds te gloren.

* * * * * * * 

Paasmorgen ♦ Het feest van de opstanding van Christus uit de dood

Jezus Christus verscheen na zijn dood (als eerste aan Maria Magdalena) in een stralend zonnelichaam. Hij bracht de Zonnegeest naar de aarde en roept ons op deze op te nemen in ons hart.

Zo verheft U ons vanuit de kille sfeer van ons ego tot in de sfeer van ons hoger zelf: onze innerlijke Christus.

De Hemelvaart op de Olijfberg ♦ De Christus steeg langzaam op, zijn gestalte werd groter en groter, verwijdde zich, stroomde uit in de etherische wereld en werd één daarmee. Hij werd aan het oog van zijn leerlingen onttrokken.

De Hemelvaart is te vergelijken met wat een mens na de dood beleeft: het ingaan in hogere sferen. 

De Christus ging ons voor en verbond zich met de etherische wereld, zoals wij mensen door hetzelfde stervensproces heen zullen gaan. 

Pinksteren ♦ De heilige Christusenergieën in de etherische wereld raakten de discipelen nadat zij ontwaakten uit de droomtoestand waarin zij vanaf de week voor Pasen verkeerden

Vijftig dagen na Pasen kwamen de leerlingen van Jezus Christus met elkaar bijeen in het ordehuis van de Essenen in Jeruzalem. Zij baden en wachtten op de dingen die zouden komen gaan, want Christus had hen gezegd dat hij op een andere wijze bij hen terug zou keren. Toen de wind waaide en er vurige vlammen van de Geest boven hun hoofden verschenen werden zij in de kern van hun wezen geraakt en vonden zij hem die zij verloren meenden te hebben, in hun eigen innerlijk terug. Een diepe transformatie vond plaats. De Christusgeest trad niet alleen de zielen van de discipelen binnen, maar tegelijkertijd ook in de zielen en ikken van alle mensen. 

Vanaf dat moment leeft Christus in het innerlijk, in het hart van ieder mens op aarde!

U, die op aarde als mens geboren werd en bij ons kwam om ons te leren over Uw en ons lijden, over Uw en ons sterven; over onze pijn, ons verdriet, onze angsten en onze blijdschap; over ons leven met en naast U…

Uw wereld, Uw schepping leert ons ons bewust te worden van onze taak op aarde, individueel en als mensheid én om elkaar lief te hebben, zoals U óns hebt liefgehad… 

U, die kwam om ons te leren over de allesomvattende liefde en hoe wij hierin met vallen en opstaan mens mogen zijn, naar Gods beeld geschapen…

U die ons liefhebt, meer dan wij nog kunnen beseffen, 

geef ons Uw vrede, Uw licht en Uw waarheid; Uw Liefde…