“Esoterisch Bijbellezen” deel I

“Esoterisch Bijbellezen” deel I

Esoterisch betekent geheim of verborgen.

Het gaat om het innerlijk kennen.

“Het onze Vader” Matth. 6 : 9 – 13

Het laatste stuk staat tussen haken:

“Want van u is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.”

In de eerste eeuw sprak de gemeente de lofprijzing uit.

Er blijven dan 7 gebeden over.

De 7 staan voor de 7 inwijdingsstappen en de 7 chakra’s.

In het geestelijk-lichaam zitten 7 openingen, daar komt

de kosmische energie binnen.

Het onze moeder/vadergebed vraagt dus om reiniging

van de 7 chakra’s. Chakra betekent wiel of werveling.)

Het geestelijk lichaam gaat beter functioneren.

1e bede.

Onze vader/moeder die in de hemelen zijt.

Het kruinchakra opent zich.

2e bede

Uw naam/wezen worde geheiligd.

Het voorhoofdchakra opent zich.

3e bede

Uw koninkrijk kome.

Het strottenhoofdchakra opent zich.

Onze woorden hebben een enorme kracht, het woord werkt uit.

Woorden kunnen je maken en breken.

In vroegere eeuwen toen we met ons geestelijk leven nog niet

zo vast in ons fysieke lichaam zaten, was er met een negatief

woord gelijk een wond in het geestelijk lichaam aangebracht.

In het Johannes evangelie staat dat het woord vlees is geworden.

“Laat de woorden die ik spreek scheppend en helend zijn.”

4e bede

Uw wil geschiedde.

Het hartchakra opent zich. (lucht)

Dit gaat om de liefde, m.a.w. dat we liefde moge worden

en zijn, dat we zuiverder mogen worden in liefde.

5e bede

Geef ons heden ons dagelijks brood…

De miltchakra opent zich. Dit chakra is van het vuur.

Hier wordt verteerd, verbrand en verwerkt.

Het gaat om de levenslessen die we uit onze ervaringen putten.

Laat deze miltchakra alle ervaringen verwerken

en daardoor de geestelijke groei beïnvloeden.

Welke levensles ligt er voor mij in besloten?

6e bede

Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven

onze schuldenaren…

Het buikchakra opent zich. (water )

Dit is het sacrale chakra van urine

en zaad dat tot stromen wordt gebracht.

Als het loskomt moet je huilen, het gaat stromen,

dan pas kan je het loslaten, dan pas kan je vergeven.

Wat is er in jezelf verhard, versteend?

Ben je bereid dit te laten stromen?

Durf jet het ook te voelen?

Vergeven is een heilig woord, het betekent dat je

een ander weer in de ogen kunt kijken

en dat dan de liefdesstromen weer door kunnen gaan.

Het moet aan twee kanten doorvoeld worden.

Jezelf leren vergeven betekent jezelf aanvaarden

hoe je bent.

7e bede

Leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze…

De stuitchakra opent zich. ( aarde )

Het geeft kracht aan het ja/nee zeggen wat je van binnen voelt.

Het is de bedoeling dat je trouw aan jezelf blijft.

Leidt ons als we door beproevingen heen gaan.

N.B.

Het Gebed gaat van boven naar beneden.

De vervuilde kosmische energie gaat de aarde in.

Moeder aarde reinigt het en je kunt het als kundalini (=slangenkracht) weer naar boven brengen.

Deze krachtenergie moet ook een weg vinden

door de bovenste chakra’s.

Vanuit de Christelijke traditie kunnen we de afdaling

leren en de Oosterse traditie leert ons hoe je de kracht

weer naar boven kunt brengen.

*******

De weg tot inwijding

Marcus 4 :11

De gelijkenis van de zaaier…

Vers 10: toen hij met hen alleen was, was hij alleen

met de twaalven en de andere leerlingen, dit zijn de vrouwen.

Dit is te lezen in de esoterisch geschriften van Nag Hamadi.

Jezus legde de gelijkenis uit en onderwees hen in de

geheimenis; in de inwijdingskennis.

Joh. 16 : 12

Algemene kennis, geheime kennis en nog een geheimere

kennis kunnen jullie nog niet dragen.

Dit komt pas als je bewustzijn groeit.

Misschien leven we nu in de tijd dat we het werkelijk kunnen begrijpen. Jezus zorgde ervoor dat de geheime kennis voor iedereen beschikbaar werd.

Hebr. 5 : 12, 14

De vaste spijs is voor de volwassenen

die hun ego hebben overwonnen…

Het gaat er om het onderscheid te leren voelen

tussen wat kennis is en esoterische kennis.

Joh. 9

De Blind geboren man…

De werken van God moesten in hem geopenbaard worden:

de Goddelijke kern moest in hem worden verlicht.

Er zijn 3 soorten karma:

· karma van jezelf

· Karma van je familie

· Vrijwillig gekozen karma

Matth. 11, Matth. 17

Malachie zegt:

Eerst komt Elia, dan de Messias.

Dan komt Johannes de Doper.

In de gevangenis komt de twijfel: was Jezus wel de Messias?

Jezus zegt dan: Hij is Elia die komen zou.

Later gaat Jezus met de 3 discipelen de berg op.

Ze zien dat Mozes en Elia neerdalen.

Nu weten ze zeker dat Jezus de Messias is.

Dan zegt Jezus: Elia is al gekomen,

maar ze hebben hem niet gezien.

Lucas 12: 58, 59

Gevangenis is hier het symbool voor materie.

Zorg dat je ruzie in dit leven goed maakt,

anders moet je je karma afwerken in een volgend leven.

De gelijkenis van de verloren zoon,

vertelt over de weg door de materie naar het Goddelijke Zijn.

In onze tijd zitten we op het keerpunt.

Karma betekent daden, handelen.

Er bestaat zoiets als de wet van karma:

Wat de mens zaait zal hij oogsten.

In de volgende Bijbelgedeelten kan je erover lezen:

Gal. 6 ; 7 Openbaringen 13: 10 en Job 4 : 8 Marcus 4 : 24

Over de dood

1 Thess. 5 : 23

Paulus heeft het hier over

· het lichaam, dat uit 2 delen bestaat: het fysieke lichaam

en het etherisch lichaam (Prana of levenslichaam)

· ziel ( karakter) , het astraal lichaam ( het lichtlichaam)

· geest , de goddelijke vonk.

In 860 bij het concilie van Constantinopel werd de geest weggeschrapt.

Elke nacht gaan ons ik en astraal lichaam op pad.

In het etherisch lichaam zit ons geheugen,

daarom herinneren we niets.

Bij bijna dood-ervaringen gaat ook het etherisch lichaam eruit.

Het zilveren koord houdt de lichamen met elkaar verbonden.

In Prediker 12 ; 6 staat dat het zilveren koord wordt verbroken.

Een stervende kan helderziend waarnemen

omdat de 3 lichamen los gaan laten.

In de eerste 3 dagen krijg je een terugblik

van je leven tot aan het begin.

Dit is nooit veroordelend.

Na 3 dagen sterft het etherisch lichaam,

de herinnering wordt uitgedrukt in het astraal lichaam.

Het Kamaloka ( vagevuur) is de plaats waar de

bezinning plaats vindt, daar krijg je weer een film

van je leven. Dit gebeurt op een nieuwe manier,

je voelt dan wat ook de ander voelt.

Wat heeft het in de ander bewerkt?

Je krijgt duidelijk wat je herhaalde fouten zijn,

maar ook je gelukkig makende momenten.

De winst van je leven wordt opgeslagen.

In het Kamaloka maak je een plan voor het volgende leven,

dat is ongeveer een derde van het geleefde leven.

Dan valt het astraal lichaam van ons af.

Dit is de 2e dood.

De goddelijke vonk blijft over.

Je gaat dan naar die sfeer die correspondeert

met de lichtsfeer die bij je past.

Daar ontmoet je je ziele broers en zusters.

In deze sfeer doe je de dingen die je het liefste zou willen doen.

Door vergetelheid kan je onbevangen je nieuwe leven

weer aanvangen.

Lucas 16 ; 19 – 31 over de rijke man en de arme Lazarus.

Iets waar je je niet van bewust bent kan je ook niet zien.

De rijke man zag de engelen van liefde niet,

want hij had geen liefde ontwikkeld.

Deze man werd wakker in de astrale wereld en moest daar

afkicken van het eten.

Hij erkent gelijk het recht dat Lazarus in het hemelrijk mocht zijn.

Daar is alles onverhuld zichtbaar.

Joh. 11: De opwekking van Lazarus

Lazarus gaat de 6e inwijding binnen met hulp van Jezus

op afstand. Hij gaat op kracht van zijn eigen licht door

de astrale wereld. Als je nog niet helemaal zuiver bent

dan ben je te beïnvloeden door astrale wezens.

In 3 en een halve dag kom je in een hogere lichtsfeer.

De priester helpt je hierbij.

Dan is de goddelijke kern in jou tot licht gekomen.

Daarna kan je priester worden.

Lazarus werd op afstand door Jezus ingewijd.

De lichamen moeten na 3½ dag teruggeroepen worden.

Jezus verbindt zich met de kosmische energie

om Lazarus terug te roepen.

Jezus schokte daarbij en riep; Kom terug, Kom uit.

Jezus openbaarde deze inwijding naar buiten.

Toen gold nog dat een ieder die deze geheime kennis

naar buiten bracht ter dood gebracht moest worden.

De Farizeeërs , die zelf ook uitredens hadden meegemaakt

en waren ingewijd in de geheimenissen wilden daarom

Jezus ter dood brengen.

Lazarus is de schrijver van de Openbaringen van Johannes.

Saulus werd na 3 dagen Paulus

Jonas zat 3 dagen in de walvis

Jezus stond na 3 dagen weer op uit het graf

Hizkia was 3 dagen ziek.

Dit zijn allemaal voorbeelden van inwijdingen.

Jezus gooide deze esoterische kennis openbaar

want wat tot dan toe voor de enkeling mogelijk

was moest voor iedereen toegankelijk worden,

zodat het in ieder geopenbaard kon worden.

Jezus wilde ook de inwijdingen weer zuiveren,

want ze waren niet zuiver meer.

De farizeeërs zaten teveel in hun hoofd en waren

niet meer verbonden met de gnostische kennis;

de goddelijke kennis, de kennis van het hart.

Hans Stolp