Esoterisch Bijbellezen IV

“Oude mysterie tradities”

Joh. 1: 48 – 50

Jezus zag Natanaël tot Zich komenen zeide van hem:

Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!

Natanaël zeide tot hem: Vanwaar kent Gij mij?

Jezus antwoordde en zeide tot hem:

Eer Philippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom.

Natanaël antwoordde Hem: Rabbi,

Gij zijt de Koning van Israël.

Hier komt de oude mysteriekennis naar boven.

“Zie hier is een Israëliet” duidt er op dat hier iemand

in de 5e graad is ingewijd. Als iemand in deze graad

is ingewijd spreekt hij de waarheid.

Een vijgenboom staat symbool voor de inwijdingsweg.

Ook Boeddha zat onder de vijgenboom.

Farao’s uit Egypte worden vaak onder een vijgenboom afgeschilderd.

Dan zegt Natanaël: hoe weet hij dat? Jezus kon dit weten

omdat Hij de allerhoogste inwijdingsgraad heeft behaald

en daarom in verbinding stond met

de Goddelijke Waarheid.

Marcus 4:11

En Hij zeide tot hen;

U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods,

maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen.

Jezus maakte onderscheid tussen algemene kennis en

geheime kennis.

Over de geheime kennis sprak hij alleen met de discipelen.

Mysterie komt uit het Grieks en betekent geheimenis.

Het is een verzamelwoord voor de geheimen van de

inwijdingsweg.

In tijden voor 2000 waren er vele mysteriescholen,

bijvoorbeeld van de Azteken, de Maya. Er werd dezelfde

kennis doorgegeven, misschien met andere accenten.

In de Babylonische traditie ligt het accent op astrologie,

de wijzen uit het oosten kwamen de koning bezoeken.

In de Egyptische traditie ligt het accent op genezing.

In de Indiase traditie ligt het accent op meditatie en inkeer.

Al deze scholen hadden contact met elkaar.

Daarom was het niet voor niets dat Jezus de mysteriescholen

heeft bezocht in Babylonië, Egypte en India. Zo leerde hij de universele kennis. De mysteriescholen leren je de weg van de inwijding. De school was maar voor enkelingen toegankelijk,

je moest er geschikt voor zijn. Priesters nodigden mensen er

voor uit. Dat werd als eervol ervaren. Op deze wijze kon je

priester worden.

Wat er binnen de school werd onderwezen was geheim.

Op overtreding van het openbaar maken van die geheimen

stond de doodstraf. Dat was de werkelijke reden waarom

de Farizeeën Jezus wilden doden.

Waarom moest het geheim gehouden worden?

Je leerde als ingewijde omgaan met kosmische energie,

bijvoorbeeld genezing door handoplegging.

Je werd getraind om deze energie door te geven.

Door deze energie konden de stenen waarmee de

piramides zijn gebouwd tot op de millimeter nauwkeurig

met gedachtenkracht worden gesneden en op hun plek

worden gezet. Ook in de piramiden werden ingewijden

opgeleid. Het gevaar was als een ingewijde deze geheime

kennis naar buiten zou brengen dat anderen

die kennis zouden gaan gebruiken voor eigen doeleinden.

Johannes zegt dat 144000 mensen het koninkrijk Gods

zullen ingaan. De Jehovagetuigen nemen dit aantal letterlijk.

Dit getal bestaat uit een kwadraat van 12 en dan nog eens

1000 maal. 12 is het symbool van een nieuwe levensvorm.

Er zullen dus velen het inwijdingspad gaan en de nieuwe levensvorm bereiken.

Over de mysteriën staat weinig op schrift.

Daardoor kon het ook verdonkeremaand worden.

De Katharen die deze wijsheidskennis nog hadden

werden uitgeroeid.

Ook de eerste Christengemeenten werden vervolgd,

o.a. omdat zij op de hoogte waren van deze kennis.

De doelen waar een ingewijde zich mee bezig hield waren:

1. Je denken kunnen beheersen

2. Je emoties kunnen beheersen

3. Je wil kunnen beteugelen.

Het was een weg van loutering, zuivering (catharsis) en

verlichting (Photismos). Je werd op deze manier steeds

gevoeliger voor de geestelijke wereld. Uiteindelijk leerde je,

je verbinden met de geestelijke wereld. Je werd een burger

van 2 werelden, die van de aarde en die in de geest.

De inwijdingsweg leert het volgende:

a. Het denken leren te richten op geestelijke zaken, voorbij

de materiële essentie gaan. Liefde is bij uitstek een

geestelijke kracht. De liefde verbindt je met geestelijke zaken.

Steiner zegt dat als je mooie dromen wilt krijgen dat je je

overdag een paar keer bewust met geestelijke zaken

in verbinding moet stellen, Uiteindelijk is het de bedoeling

dat de ingewijde, de myste, zijn goddelijke kern ontdekt,

tot bewustwording komt.

b. Het eigen belang leren overwinnen.

Daarvoor dien je eerst je eigenbelang te herkennen

Dienstbaarheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een

verlangen naar erkenning. Het is de bedoeling dat je

je eigen dubbele bodems leert ontdekken.

c. Angst leren overwinnen.

Hiervoor moet je stap voor stap groeien in zelfvertrouwen

en vertrouwen hebben in de geestelijke wereld. Weten dat

je altijd wordt geholpen.

Wij overschreeuwen vaak ons gebrek aan zelfvertrouwen.

Als je iets onderkent kan het pas genezen worden.

Er moesten ook proeven worden afgelegd. Om te laten zien

dat je je angst had overwonnen drukte een priester je hoofd

onder water totdat je bijna verdronk. Heel vaak gebeurde het

dat een myste hierbij een bijna doodervaring kreeg.

Het geestelijk lichaam komt dan los van het stoflichaam.

Ze kregen beelden te zien van de geestelijke wereld.

De doop is nog een aftreksel van deze traditie. In de doop

lag het symbool van de wedergeboorte.

Nu is de kern daarvan verloren geraakt.

In de mysteriescholen werden theaterstukken opgevoerd,

waarin emoties een belangrijke rol speelden.

De bedoeling was dat je van binnen werd aangeraakt.

Er werden ook zieken naar een theaterstuk gestuurd omdat

het een helende werking had. Bij bepaalde voorstellingen

werden ook heilige voorwerpen getoond. Als je daar een

innerlijke verbinding mee maakte had dit een heilige

uitwerking.

In de Rooms katholieke kerk worden nog steeds monstrans

getoond, dat komt voort uit deze traditie.

De Essenen, een esoterische groepering waar Jezus bij hoorde, gingen in Israël genezend rond d.m.v. handoplegging.

Van de geestesscholen is vrijwel niets op schrift gesteld.

Alleen van de Mitras mysteriën zijn de 7 inwijdingsstappen

bewaard gebleven. Deze stappen zullen ongeveer ook zo op anderen scholen zijn toegepast. Ze komen voort uit de

universele kennis. (gnosis)

De Mitras mysteriën komen uit de laatste fase van de mysteriescholen, de esoterische kennis was toen al verzwakt.

Toch geven ze een beeld hoe de inwijdingsriten verliepen.

Het is goed mogelijk dat er in de piramiden van Egypte nog vroegere kennis naar buiten komt.

Edward Cacey heeft voorspeld dat “geschriften” hierover nog gevonden zullen worden. In deze tijd zijn al andere gnostische geschriften gevonden zoals de rollen die bij de Rode Zee zijn gevonden en de Naghamadi geschriften die veel esoterische

kennis bevatten. In deze overgangstijd van Vissen naar

Aquarius, van het IJzeren tijdperk naar het Gouden tijdperk

is de tijd rijp om vanuit de stof bewust naar de geest te evolueren.

De inwijdingsstappen van de Mitras mysteriën:

Eerste graad: De raaf

In deze periode bleef de myste gewoon thuis wonen.

Hij leerde geestelijk te kijken. Hij leerde zien dat de man

en vrouw gelijkwaardig zijn. Je vertelde wat je in het gewone

leven ontdekt had van de geestelijke wereld. Je ging als het

ware voorbij de buitenkant. In de school bracht je regelmatig verslag uit. Je ontdekte dat niets toevallig is.

De raaf staat symbool voor boodschapper.

Noach laat een raaf uitvliegen om te kijken of de aarde al

droog genoeg is.

Bij Elia komen de raven, tekenen van de eerste graad

inwijdingen, in zijn onderhoud voorzien. Ook in sprookjes

heeft de raaf altijd de functie van boodschapper.

Als de myste een proeve van bekwaamheid had afgelegd

dan ging hij op de mysterieschool wonen.

Tweede graad: Het occulte (het verborgene, de geheimenis)

De myste ging intern wonen en trok zich terug uit de

buitenwereld. Hij oefende zich in stilzwijgen. Dit was een

oefening in zelfbeheersing. De Trappisten komen voort uit

deze traditie. Door het zwijgen en door meditatie leerde je

het denken en de emoties te beheersen. De bedoeling

was om in verbinding te komen met de Goddelijke Geest

en voorbij je ego te gaan. Elisabeth Haigh vertelt in haar boek “Inwijding” hoe dat gaat.

De myste leerde ontdekken dat de Goddelijke Geest in bomen

en dieren van dezelfde oorsprong is als zijn eigen goddelijke

geest. Je gaat dan de goddelijkheid voelen die in heel de

schepping voelbaar is. Als oefening moest je de verschillende energiestromen van bomen leren voelen.

Priesters hielden je proces in de gaten en gaven aan welke

stap je verder kon doen.

Derde graad: De strijder

De myste ging nu weer terug naar de buitenwereld

en ging daar het gevecht met zijn ego aan. Alles wat hij aan krachten en geheimenissen en betekenissen van symbolen had geleerd moest hij voor de buitenwereld geheim houden want

als de symbolen letterlijk werden genomen en dat gebeurde

door onbewustheid, werd de gnosis verkeerd begrepen en

uitgelegd met alle gevolgen van dien.

Vierde graad: De leeuw

De eerste vier graden horen bij de lagere mysteriën.

Het onderricht van deze stappen werd groepsgewijs verricht.

De laatste 3 inwijdingsstappen waren individueel.

Deze stap is de stap van moed en kracht, het symbool van

de leeuw. De bedoeling was je angst te overwinnen.

In deze graad vond het ritueel van de onderdompeling plaats, waardoor de myste direct verbinding kreeg met de geestelijke wereld. Nu mocht de myste naar buiten treden met magische handelingen, zoals genezing door handoplegging,

want de myste was innerlijk gezuiverd.

Vijfde graad: De volksnaam

Bij Natanaël kwam dit naar voren.

Jezus zegt: “Jij bent een Israëliet”

In deze stap treed je in verbinding met de aartsengel

van je volk. Je leert de opdracht van je volk kennen,

in die cultuur, in die tijd. Koningen waren ingewijd in

de 5e graad, wisten daardoor de opdracht en taak van hun

volk. “Bij de gratie Gods” komt uit deze traditie, het is een

restant wat bij deze mysterie hoort. Het was het kanaal

om het volk te leiden.

Zesde graad: Zonneloper of zonneheld

Deze graad voltrok zich bij Lazarus (Johannes).

In deze inwijding is er een driedaagse uittreding.

Je hebt dan een ontmoeting met lichtwezens.

Je krijgt een terug schouw van vorige levens en inzicht

over hoe het is gegaan en je krijgt een voorschouw over

jouw verdere evolutie en de evolutie van de mensheid.

Deze ervaringen werden weer vergeten als de myste na

3 dagen weer terug kwam. De Goddelijke Geest komt

nu echt bij je aan het licht. Het ego wordt transparant om

de Goddelijke Geest in je tot leven te laten komen.

Ons ego heeft een vader en moeder, nu is die vader en

moeder niet meer nodig.

In Hebreeën 7:3 staat: zonder vader, zonder moeder,

zonder geslachtregister, zonder begin van dagen of einde

des levens en aan de Zoon van God gelijk gesteld, blijft hij

priester altoos. Dit vers slaat op Melchisedek die geen

vader en moeder meer nodig heeft, hij is ingewijd in

de 6e graad. Deze inwijding wordt gedaan o.l.v. een priester,

ook wel hiërofant genoemd.

Zevende graad: De vader

Deze wordt uit de geestelijke wereld aan mensen voltrokken.

Maria Magdalena was in deze graad ingewijd.

Johannes heeft deze 7e inwijding gekregen op het eiland

Pathmos. Daarna heeft hij de Openbaringen geschreven.

Na deze inwijding heb je Meesterschap verkregen en kan je hiërofant worden, leider van een geestelijke gemeenschap.

De laatste 3 inwijdingen zijn individueel.

Waarom er na Jezus geen inwijdingsscholen meer nodig zijn.

Matth. 21 : 18, 19:

Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan,

ging Hij erheen, doch vond niets daaraan, dan alleen bladeren.

En Hij zeide tot hem: Nooit groeide aan u enige vrucht meer,

in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.

Lucas 13: 6,7

En Hij sprak deze gelijkenis:

Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant

en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen.

En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar,

dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind

ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos

maken? Allebei de Bijbelboeken schrijven over een vijgenboom,

het symbool van de inwijdingsweg. Als een vijgenboom geen vrucht voort brengt is het geen goede weg. Hak de boom dan

maar om, wil zeggen: maak maar een einde aan deze inwijdingstraditie.

De Bijbelse geschriften zijn in wezen inwijdingsgeschriften.

Waarom wilde Jezus een einde maken aan de al eeuwen oude inwijdingstradities? Omdat ze steeds meer in verval waren

geraakt. De gnostieke kennis werden steeds meer voor eigen belangen gebruikt en dat was niet de bedoeling. Zoals eerder gezegd ontvingen alle koningen de 5e inwijdingsgraad, zodat

zij de diepere betekenis van groei voor hun volk begrepen en

hen daar in goed kon leiden. Natuurlijk moesten de koningen

ook door de voorgaande inwijdingsstappen zijn gegaan.

Soul had zijn inwijding verkwanseld en daarom werd David

koning. Keizer Nero wilde de 6e inwijding ontvangen, zonder

de vorige stappen te hebben doorlopen. Hij kreeg die inwijding ook, maar wat gebeurde er? Hij ging door de astrale wereld,

maar was niet zuiver genoeg, hij kon daardoor niet doorgaan

naar de hogere geestelijke gebieden.

Entiteiten van de astrale wereld namen bezit van hem en hij

kwam bezeten terug. Daarna stelde hij alles in het werk om Christenen te vervolgen en uit te roeien. Ook de Farizeeën

waren ingewijden, alleen zij bleven steken in het denken, ze

waren niet meer zuiver en stonden niet meer in verbinding

met de geestelijke wereld. Jezus had dit verval opgemerkt en

wilde hieraan een einde maken.

Waarom is deze universele traditie verzand?

Omdat de mensheid steeds meer ging vastzitten in hun

fysieke lichaam door de evolutie van tijdperken.

Het werd steeds moeilijker om inwijdingen te ondergaan,

m.a.w. het werd steeds moeilijker om zich met de geestelijke

wereld te verbinden. Door het Kali Yuga tijdperk is de mens

steeds vaster in de stof komen te zitten. Het vermogen om spontaan in de geestelijke wereld te schouwen was

langzamerhand afgenomen. Eerst moest de mens afdalen

in de wereld van materie.

Jezus wilde 2 dingen bewerkstelligen:

1. De inwijdingsweg moest niet voor enkelingen toegankelijk

zijn, maar voor iedereen.

2. De inwijdingsweg moest in het volle leven kunnen

geschieden, er hoefden daarvoor geen speciale scholen

of kloosters te zijn. Daarom wijdde Hij Lazarus in de

volle openbaarheid in, in de 6e graad. Iets wat daarvoor

ten strengste verboden was en in het geheim plaats vond.

Nu pas, na 2000 jaar begrijpen we Jezus. Durf je leven te zien

als inwijdingsweg, waardoor je in contact komt met de

geestelijke wereld. Jezus geeft ons aanwijzingen hoe je die weg kunt gaan. De weg is voor ieder van ons begaanbaar.

We hebben geen priester meer nodig, alleen het leven zélf met

zijn ervaringen is onze leidsman. We worden onze eigen priesters. Ook in onze tijd zijn er leiders die ons de weg wijzen, zoals Sai Baba. Hoe weet je of deze leiders betrouwbaar zijn? Dat kan je zelf

voelen. Jij bent daar je eigen autoriteit in. Bij onzekerheid kan je bidden of mediteren, altijd krijg je het antwoord dat bij jou past.

De ander is nooit jouw autoriteit. Jezus richt zich tot ons bewustzijn. We moeten innerlijk actief meedoen als we de weg ingaan.

De nieuwe weg leidt ons met volle bewustzijn naar de verbinding met het Christusbewustzijn. Dan ga je vandaaruit denken en voelen. Het komt nú in ons zelf!

Teksten uit de bijbel die over de inwijdingsweg gaan:

Matth. 5:8

Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens.

Joh. 3:4

Nikodemus zeide tot Hem:

Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is?

Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan

en geboren worden? Jezus antwoordde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en

Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Jezus bedoelt hiermee, dat eerst het ego moet sterven voordat

de goddelijke geest in de mens kan gaan spreken.

Joh. 12:24

Voorwaar, voorwaar ik zeg u: indien de graankorrel niet

in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien

zij sterft, brengt zij veel vrucht door.

De graankorrel is hier het symbool voor het ego, het ego

dient eerst af te sterven.

Psalm 51:8

Zie, Gij wilt de waarheid in het verborgene,

in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend, dit zijn de mysteriën.

Psalm 63: 3

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,

Ziende uw sterkte en uw heerlijkheid.

Het heiligdom is de tempel.

Coll. 1:25,27

Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening,

die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord

van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis,

dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar

thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis

onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

1 Cor. 2:6,7

Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn,

een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de

beheersers van deze eeuw, wier macht teniet gaat, maar

wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid

van God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Coll. 3: 14

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Uit het evangelie van Johannes

In de beginne was het Woord en het Woord was bij God

en het Woord was God.

Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het

Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden,

dat geworden is.

In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het

niet begrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht

te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

Het waarachtig licht, dat ieder mens verlicht, was komende in

de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend.

Hij kwam tot de zijne, en de zijne hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit

de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond

en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid

als van de enig geborene des Vaders, vol van genade en

waarheid.

Deze eerste 14 verzen uit Johannes hebben een enorme zeggingskracht op de geest. Sinds Jezus hebben we geen mysterieweg meer te gaan, we hebben direct verbinding

met de Logos, (vertaald met het Woord), de Christelijke

Geest. Jezus was het kanaal waardoor wij met de Christelijke

Geest zijn verbonden.

De 7 tekenen (wonderen) zoals Johannes het in zijn

evangelie beschrijft:

Alle tekenen kan je op 4 manieren lezen:

1. De letterlijke betekenis, dan ontgaat je het geheim

2. De groei van de Christuskracht in Jezus

3. Het geeft de weg aan hoe wij ons persoonlijk kunnen

verbinden met de Goddelijke Geest

4. De weg die wij als mensheid gaan, dit is de

universele inwijdingsweg.

De betekenis van de 7 tekenen:

1. De verandering van water in wijn

Het water staat symbool voor het ego of de menselijke

geest, de wijn voor de Goddelijke Geest. Door Jezus

kunnen we ons ego neutraliseren en de Goddelijke Geest

in ons laten groeien. De vraag is of je zelf de keuze wilt

maken om je ego transparant te laten worden.

Als de Goddelijke Geest door ons allen heen werkt, dan

wordt de aarde getransformeerd, dan krijgen we het

paradijs op aarde, een plek waar geen lijden is.

“Heel de schepping reikt uit naar de zonen van God!”

De Christuskracht in Jezus werkt in dit wonder nog in

de begin fase. Hij heeft Maria erbij nodig. Maria was ook

een hoog ingewijde, door een verbinding met haar

te maken kon het water pas echt in wijn worden veranderd.

Jezus zegt tegen Maria: “Vrouw, wat heb ik met u te maken?”

De letterlijke vertaling luidt:

“Vrouw, wat is er tussen jou en mij?”

2. De tempelreiniging

Het is een onheilige plaats, waar Jezus de tafels van

de geldwisselaars omgooit. Als je de inwijdingsweg gaat,

begin dan eerst met de reiniging van je eigen tempel,

je eigen innerlijke reiniging.

3. De genezing van de zoon van de hoofdman

De Romeinse hoofdman vraagt om genezing van zijn zoon.

Op het niveau van groei van de Christuskracht in Jezus

heeft Jezus het geloof van de hoofdman nodig, dan pas kan

hij verbinding maken en kan hij de zoon terstond genezen.

Als wij in onszelf schoonmaak houden komt ons kwetsbare

kind te voorschijn. Bij kind krachten horen

kwetsbaarheid, innerlijk weten en gevoeligheid.

Het innerlijk kind is vaak geschonden, gewond.

Dit kind vraagt om genezing. De Christuskracht zorgt voor

die genezing. De kunst is om dit primitieve kind in jezelf

terug te vinden. In deze tijd zie je dat er een overgang

bestaat van het denken naar het intuïtieve weten, in dat

laatste komen onze krachten naar boven. Dus ook in

de ontwikkeling van de mensheid is er sprake van

“het kind” naar boven te laten komen.

4. Genezing van de verlamde in Bethesda

Het water werd in de bron één keer per jaar in

beweging gebracht door de Goddelijke Geest, waardoor

mensen die de bron konden bereiken werden genezen.

Jezus heeft een “half vertrouwen” van deze verlamde

man nodig om verbinding te kunnen maken met de

Goddelijke kracht. Als je kind is genezen, kom je

je eigen verlammingen tegen, wat er in je leven is

dichtgeslibd Ook mondiaal gezien komt de wereld zijn

eigen verlammingen tegen, als het de kwetsbaarheid

van het kind toelaat.

5. Spijziging van de 5000

Er waren 5 broden en 2 vissen. De leerlingen deelden

dit voedsel uit en het was genoeg voor iedereen.

Jezus verbindt zich nu met niemand.

De Christuskracht is zo in hem gegroeid dat hij voor

ieder voldoende geestelijk voedsel heeft. Als we zelf

krachtig genoeg zijn dan kunnen we een zegenrijke

invloed op anderen hebben.

6. Jezus loopt op het water

Zijn leerlingen zijn die nacht op het water.

De nacht is het symbool van een helderziende waarneming

of een verbinding maken met een helderziende waarneming. Nicodemus vraagt Jezus in de nacht bij hem

te komen, d.w.z. dat hij zich verbindt met de helderziendheid

van Jezus) Het stormt op het water. Een storm staat voor crisis.

Ze schrikken van zijn gestalte. Ze nemen Jezus aan boord en

dan krijgen ze weer vaste grond onder de voeten.

In het verhaal staat dat ze dan weer op de oever zijn.

De Christuskracht van Jezus is nu zo groot dat hij zich aan

zijn leerlingen kenbaar kan maken via een helderziende

kracht. Als wij door de stormen van ons leven gaan kunnen

we ons in verbinding stellen met de Christuskracht, dan voel

je dat je het niet alleen hoeft te doen. Ieder zal uiteindelijk

in directe verbinding staan met Christus en daarmee met

de diepste kern van jezelf. Christus zal zich openbaren in

heel de mensheid en dat is de betekenis van

de wederkomst van Jezus.

7. De genezing van de blindgeborene

Waarom is deze man blind geboren, was de vraag.

Jezus zegt dan: “Ter ere Gods, omdat de Geest van God

in hem geboren worde.”

De Geest van God komt in ons aan het licht, het wordt

in ons geboren. We worden dan wakker!

Als de bijbel spreekt van blindheid, dan wordt daar vaak

de geestelijke blindheid mee bedoeld. christus zal zich

in de hele mensheid bekend maken, niet alleen individueel,

maar ook groepsgewijs.

8. De opwekking van Lazarus

Dit is de laatste stap die wij individueel en als mensheid doen.

We worden dan ingewijd in de 6e graad.

We zijn dan geestelijke wezens geworden op aarde.

Er vindt dan een collectieve inwijding plaats.

In deze reeks van tekenen of wonderen leren wij:

a. over de groei van de Christuskracht

b. dat voor ieder van ons een individuele inwijdingsweg open

staat

c. dat er een collectieve inwijdingsweg open staat.

Lees de verhalen uit de bijbel. Zie de beelden die daarmee worden opgeroepen. Beelden zijn krachtig en doen hun werking. Johannes tekent steeds op een andere wijze hoe de inwijdingsweg verloopt. Op deze manier worden ze vruchtbaar. Het gaat niet om geloven. Zie je eigen leven als een inwijdingsweg, zie hoe je kunt groeien

op de geestelijke weg. Blijf je bijvoorbeeld hangen in zelfbeklag dan stagneert je weg. Beter is te kijken welke les hier in besloten ligt. Wat moet ik ervan leren? Waar moet ik me van bewust worden? Waarom heb ik voor deze ervaring gekozen?

We gaan ons her-inneren wat we al weten, dit is bewust worden.

N.a.v. de vragenronde:

Fouten zijn geschenken. Soms heb je een omleiding nodig

om de inwijdingsweg verder te gaan.

Alle religies doen niets anders dan deze inwijdingsweg

beschrijven.

De Christus ontwaakt in ons via deze weg.

Ga je individueel mee met de beweging van de geest

of sluit je er voor af?

Als we collectief de 6e inwijding ingaan dan worden

vanzelf de bokken van de schapen gescheiden.

Zie je het leven als leerschool of verhard je je?

Jongeren verzetten zich verstandelijk tegen deze beweging,

maar weten wel. Eerst moeten ze nog aarden. Dat aarden

heeft tijd nodig, vaak wel 40 jaar.

Wat wij doen op de cursus, heeft zijn werking op de

geestelijke sfeer, het werkt op alle mensen in.

Het kan andere mensen aanraken.

De Karmel is van oudsher een inwijdingsplek.

De Essenen hadden daar o.a. een inwijdingsschool.

De openbaringen van Johannes zijn een beschrijving

van de inwijdingsweg.

De inwijdingsweg geeft de diepste vreugde en

de scherpste pijn, allebei de kanten worden aangeraakt.

Het Christendom en het Boeddhisme gaan elkaar

herkennen als zusterstromen. Jezus vertegenwoordigt

meer het liefde aspect en Boeddha het wijsheid aspect.

In een diep zwakbegaafd kind werkt de spirituele kant door.

Het directe gevoelsleven krijgt daardoor een extra stimulans.

Wij kijken meer naar de verstandelijke vermogens die ver

achter blijven, maar voor de geestelijke wereld zijn die

niet van belang.

Je kunt anders gaan kijken naar mensen met een o.a.

een lichamelijk beperking. Het gebeurt niet voor niets.

Een moeder vertelde aan ons mensen in de zaal dat zij

een autistisch kind heeft. Dit kind zei over een ander

autistisch kind dat niet kon praten en op geen enkele

manier in contact met anderen kon treden:

“Hij is veel verder dan ik en veel verder dan alle mensen

om hem heen!”

Zo kan je er ook naar kijken!

Hans Stolp : Een oud Mitras Altaar