“Esoterische geheimen in de bijbel” II

De bijbel herontdekken op een dieper niveau…

Graag wil ik met dit artikel een nieuwe rubriek beginnen.

In de volgende delen wil ik steeds een tekst uit de bijbel

nemen en laten zien, wat de geheime of verborgen

betekenis van die tekst is. Ik begin met een merkwaardige

uitspraak in ‘De brief van Judas’ een vrij onbekende brief

uit het Nieuwe Testament.

De tekst in De brief van Judas 1 : 9 luidt zo:

Toen de aartsengel Michaël in een woordenwisseling met

de duivel twistte om het lichaam van Mozes, waagde hij

het niet over diens lasterlijke taal een oordeel te vellen,

maar hij zei: ‘de Heer moge u bestraffen!’

Het is een merkwaardige Bijbeltekst. Want waarom maken

Michaël en Lucifer (de esoterische naam voor de duivel)

eigenlijk ruzie? Om het dode lichaam van Mozes. Maar,

wat moet je nu met zo´n dood lichaam? Is dat zo´n hoog

oplopend conflict waard? Want dat het hoog oploopt,

maakt de tekst wel duidelijk: Michaël zou het liefst Lucifer

willen vervloeken. Een vervloeking hield in die tijd niet

slechts een paar woorden in, maar betekende een

daadwerkelijke vernietiging van Lucifer. De ruzie gaat

echter niet over het dode, fysieke lichaam van Mozes,

maar om zijn etherische lichaam, een van zijn beide

geestelijke lichamen. (Zie voor een toelichting op de

diverse lichamen van de mens mijn boek: ‘Jezus van

Nazareth’). Immers, na onze dood, als we ons fysieke

lichaam hebben losgelaten, leggen we vervolgens ook

ons etherische lichaam af en daarna ons astrale lichaam.

Deze beide lichamen vallen vervolgens uiteen, net als

ons fysieke lichaam – en keren terug tot de stof, waaruit

ze eens gekomen zijn: ons fysieke lichaam wordt tot aarde,

ons etherische lichaam wordt tot etherische stof en ons

astrale lichaam tot astrale stof.

Bij Mozes ligt dat echter anders: hij is een van de grootste ingewijden en met zijn inwijdingskrachten heeft hij zijn

beide geestelijke lichamen zo omgevormd dat deze niet

vergingen na zijn dood, maar intact bleven.

Daardoor gebeurde het dat het etherische lichaam van

Mozes na zijn dood rond bleef zweven in de etherische

wereld. Daar werd het, dankzij de hoge lichtkrachten die

het bevatte, tot een bron van inspiratie voor de mensen

op aarde: allerlei helpende krachten gingen ervan uit naar

de mensen op aarde toe. Het was als een ster die de

mensen verlichtte bij hun weg op aarde. Daar kwam nog

dit bij: Mozes had een heel bijzonder etherisch lichaam.

Het was hem namelijk geschonken door de grote

ingewijde Zarathoestra die omstreeks 5000 voor Christus

de grondlegger was van de Perzische religie waarvan ook

nu nog steeds sporen te vinden zijn in het Zoroastrianisme. Zarathoestra was een bijzonder mens die met kop en

schouders boven de andere mensen uitstak. Hij was een

directe leerling van de heilige Rishi´s die de overlevenden

van Atlantis naar (het huidige) India hadden gebracht en

daar een heel nieuwe cultuur hadden gegrondvest.

Deze Zarathoestra had zijn beide geestelijke lichamen na

zijn dood af gestaan: zijn etherische lichaam schonk hij,

in latere tijd, aan Mozes en zijn astrale lichaam aan

Hermes Trismegistus, de grote Egyptische ingewijde.

Op die manier kon zijn inspiratie direct doorwerken in

de Joodse en in de Egyptische cultuur. Het was dus een

heel bijzonder etherisch lichaam dat Mozes na zijn dood

in de etherische wereld achterliet: het bevatte zowel de

hoge geestelijke krachten van Zarathoestra, als die van

hemzelf. Daardoor kon dit etherisch lichaam tot een

grootse bron van licht, van inspiratie en van inzicht voor

de mensen worden. Maar waarom wilde Lucifer, de duivel,

dit lichaam zo graag hebben? Omdat hij zich dan in dit

etherische lichaam aan de mensen op aarde zou kunnen manifesteren. En als hij zich dan met behulp van dit

etherische lichaam als een lichtgestalte aan de mensen

zou manifesteren, zou dat de mensen die hem waarnamen,

een diep gevoel van geluk geven: hij zou hen immers in

een stralend licht, het licht van Zarathoestra en van Mozes verschijnen. Daardoor zouden de mensen natuurlijk meteen

in hem geloven en hem aanbidden. Het was een geniale

manier en een geniaal plan van Lucifer om de mensen op

die manier aan zich te binden. Hoezeer dit alles ons ook

verbazen kan, toch is het eigenlijk niet zo vreemd want, tot

op de dag van vandaag is vrij algemeen bekend gebleven,

dat de duivel zich aan de mensen kan voordoen als een

engel van licht. We hebben er echter nooit over nagedacht

hoe hij dat dan wel zou kunnen doen (hij is immers zelf de belichaming van donkere krachten) en hoe hij ons dan zou

kunnen misleiden.

De tekst uit de brief van Judas licht een klein tipje van de

sluier op. Want om ons te kunnen misleiden en als een

lichtgestalte aan ons te kunnen verschijnen, heeft de duivel natuurlijk een vermomming nodig: de omhulling van een

stralend etherisch lichaam van een grote ingewijde.

Alleen met behulp van een dergelijk lichaam zou hij ons op

een dwaalspoor kunnen brengen en ons kunnen misleiden.

Nu was er nauwelijks een etherisch lichaam te bedenken dat

meer lichtkracht bezaten meer ontroering teweeg bracht in

de mensenharten dan het etherisch lichaam van Mozes.

Daarom wilde Lucifer zo graag de beschikking krijgen over

dat etherische lichaam van Mozes en had hij er een conflict

met Michaël voor over. En waarom werd Michaël zo boos?

Omdat Michaël de grote wegbereider is van Christus.

In deze tijd verschijnt Christus aan steeds meer mensen

vanuit de etherische wereld als een stralende lichtgestalte.

Zijn verschijningen zijn een uiterlijk teken van iets innerlijks:

dat de Christus nu in ons hart geboren wil worden als ons

hoger zelf. Maar Lucifer wil natuurlijk helemaal niet dat de Christuskracht in onze harten geboren wordt: dan raakt hij

zijn invloed op ons kwijt. Via ons ego kan hij ons namelijk gemakkelijk manipuleren en wel via onze angsten,

teleurstellingen, agressie en ga enzovoort. Maar als ons

hoger zelf, onze innerlijke Christuskracht geboren wordt,

raakt hij zijn invloed op ons kwijt, omdat ons hoger zelf

niet vatbaar is voor de machinaties van Lucifer en diens

donkere krachten.

Ter illustratie: de gebeurtenis in Alphen aan de Rijn is

alleen maar mogelijk doordat Lucifer, samen met Ahriman,

de kans kreeg heel direct op de schutter in te werken en

door hem heen te werken. Om dat dreigende verlies van

zijn invloed op ons tegen te gaan, zocht Lucifer natuurlijk

naar de beste manier om de geboorte van Christus in ons

hart en zijn verschijning aan ons te verstoren. En hoe kan

hij dat beter doen dan door zelf als een lichtgestalte te

verschijnen, vol licht en liefdeskracht?

Hoe kan hij dat beter doen dan door op een zelfde manier

als Christus te verschijnen?

Wie dit alles overdenkt, begrijpt, waarom het conflict tussen Michaël en Lucifer over het etherisch lichaam van Mozes

zo hoog kon oplopen!

Maar, zoals dat zo vaak in de bijbel gebeurt, zulke ingrijpende gebeurtenissen als dit conflict worden alleen maar met een

paar woorden aangeduid, haast tussen neus en lippen door.

Ze zijn bedoeld voor degenen die oren hebben om te horen

en ogen om te zien wat er in deze tijd écht gaande is. Maar,

wie het niet kan begrijpen, die leest er gewoon overheen,

zoals de theologie dat nu bijvoorbeeld al eeuwenlang doet.

Maar het stáát er wel in de brief van Judas, al is het maar

met een paar woorden waar je zo aan voorbij leest.

Met opzet staat het er zo kort en bondig. Want op deze

manier lezen de mensen die het niet begrijpen kunnen,

er over heen en ergeren ze zich niet aan wat velen van hen

maar onzinnig en onbegrijpelijk zullen vinden.

Maar, ook al is het kort en bondig, het staat er wel!

En eens komt de tijd, en ik denk dat het onze tijd is, waarin

steeds meer mensen ziende en horende zullen worden en

op zoek zullen gaan naar de verborgen geheimen in de

bijbel om zo tot een dieper inzicht in het geheim van onze

tijd te komen. Dat geldt echter niet voor dat deel van ons etherische en astrale lichaam dat wij zelf met behulp van

onze Christuskracht ofwel de kracht van ons hoger zelf

hebben omgevormd en ons eigen hebben gemaakt: dat

gedeelte van die lichamen vergaat niet, maar blijft bestaan.

Het was ook deze Zarathoestra die later incarneerde in

het kind Jezus, over wie het Evangelie van Mattheus vertelt.

Hans Stolp