Corona-Journaal Hans Stolp

Het Corona-Journaal

Aflevering 5 – 1 april 2020

De vastentijd
Toen de corona-epidemie begon, kreeg ik het ene na het andere bezorgde en zelfs angstige mailtje. Maar opvallend genoeg krijg ik de laatste dagen een aantal mailtjes met een ander geluid. Daarin wordt op een andere manier over corona gesproken: er wordt gezegd dat deze crisis niet alleen maar negatief is, maar ons ook nieuwe kansen en mogelijkheden schenkt.
Zo vroeg iemand: Heb je wel door in wat voor bijzondere en veelzeggende tijd deze crisis zich afspeelt? Ze gaf zelf meteen maar het antwoord: Het is de vastentijd (ofwel de lijdenstijd), de veertig dagen die voorafgaan aan Pasen. De tijd dus van inkeer en bezinning. Corona dwingt ons om een pas op de plaats te maken. Anders gezegd: het virus dwingt ons om ons los te maken van dat voortdurende gejakker dat zo kenmerkend voor de moderne tijd is geworden.
Zo kunnen we deze crisisperiode dus ook gebruiken: als een periode van bezinning op ons eigen leven en op onze samenleving. Iemand anders schrijft: We hebben in deze drukke en jachtige tijd het contact met ons innerlijk, ofwel met ons diepste wezen verloren. Daardoor zijn we ook het contact kwijtgeraakt met ons levenslot en met ons hoger Zelf. Het virus dwingt ons de vastentijd in isolatie door te brengen. Daardoor worden we gedwongen stil te staan bij ons innerlijk. En misschien, misschien dat we dan weer wat zicht krijgen op ons levenslot en onze levensopdracht, en op die stille kracht in ons, de geest, die een mens alleen in een meditatieve stilte op het spoor kan komen.
Het is overigens niet gemakkelijk om de plotselinge rust en stilte die ons wordt opgelegd te aanvaarden en die zelfs als onze leermeester te begroeten. We hebben dikwijls zoveel weggedrukt en verstopt in onszelf waar we niet goed raad mee wisten of wat we niet aankonden: teleurstelling, boosheid, onmacht en verdriet bijvoorbeeld. Juist die gevoelens komen in een tijd van afgedwongen rust onherroepelijk naar boven. Durf ze aan te kijken, maak ze je bewust, zodat je je eigenlijke wezen dat achter al die weggestopte gevoelens verborgen ligt, voelbaar en bewust kunt worden.
Zo maken we van de corona-tijd weer een vastentijd zoals die eigenlijk bedoeld is: een tijd van bezinning en inkeer.

Een nieuwe saamhorigheid
Een ander schrijft: We krijgen nu de kans ons meer te richten op waar het in het leven nu eigenlijk om gaat: om broederlijk en zusterlijk met elkaar om te gaan, om de krachten van het hart te laten spreken en om een innerlijke eerbied in onszelf te ontwikkelen die iedereen respecteert, ongeacht ras, religie, of status.
Misschien is het de bedoeling dat we de vastentijd - die dit jaar tegelijk weken van isolatie en dus van inkeer zijn - heel bewust leren gebruiken zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Als een tijd voor voorbereiding op het Paasfeest dat een vernieuwing mogelijk maakt. En dus als een tijd van diepgang, bezinning en van groeiende liefdeskracht.
Het is overigens ontroerend om te merken dat er in deze tijd ook een sfeer van saamhorigheid tussen mensen groeit en van een klaar staan voor elkaar: dat heeft de coronacrisis toch maar mooi voor elkaar gekregen!

De Stille Week
Komende zondag – 5 april - begint de Stille Week die ik zelf altijd als de meest ingrijpende tijd van het jaar beleef. Iedere dag van die week sta ik innerlijk stil bij een gedeelte van de weg die Jezus Christus in die week ging. Het zijn dagen die mij veel doen en mij geestelijke kracht geven. Daarom hierbij een korte tekst die ons helpen kan bij onze bezinning in die week:

                                               

De Stille Week

U, Meester, die op palmzondag op een ezel de stad
binnen reed en Christus, de hoge Zonnegeest,
Jeruzalem binnen droeg: het was als ging eindelijk
de zon van het weten op die de mensen tot extase bracht.

U, die op maandag de tempel schoonveegde,
U leerde ons bewust te worden van die stille stem
in ons hart, ons geweten, meer dan alleen maar
gehoorzaam te zijn aan welke wet dan ook.

U, die op dinsdag met groot gezag de aanvallen
pareerde, waarmee de schriftgeleerden
en Farizeeërs U belaagden; U, die een achtvoudig
wee u uitsprak over leidslieden die niet
het geweten, maar de kille wet centraal stelden;
U leerde ons de weg naar binnen te gaan.

U, die op Woensdag in de kring van vrienden
en leerlingen vol liefde gezalfd werd, U moest
diezelfde dag ervaren hoe één van uw leerlingen
U verried en verkocht. Waar U bent, komen
liefde en haat onverhuld aan het licht .

U, die op Donderdag vol dankbaarheid de voeten
van uw leerlingen waste en voortijdig dreigde
te sterven in Gethsemané, U overleefde er de dood.

U, die op Vrijdag op Golgotha stierf: uw bloed
druppelde in de aarde en verrijkte haar daardoor
met uw geestkracht. Uw bloed werd tot wijn.

Op Zaterdag begroef een aardbeving uw dode lichaam
diep in de aarde; heilige energieën kwamen vrij
en vormden de aarde om: uw lichaam, het brood der aarde.

U, die op dezelfde Zaterdag, gehuld in een goddelijk
licht de astrale wereld binnentrok, U wekte er
de vele gestorvenen die de weg waren kwijtgeraakt
en bracht hen in een kosmische processie eindelijk thuis.

U, die op Zondag in een stralend zonnelichaam
verscheen aan Maria Magdalena en aan uw leerlingen,
U bracht de Zonnegeest naar de aarde en riep ons op
deze op te nemen in ons hart. Zo verheft U ons
vanuit de kille sfeer van ons ego tot in de sfeer
van ons hoger zelf: onze innerlijke Christus. 

Meester, mijn hart is vol van U, van U alleen.                

 

Genezende geestkrachten
Wie buiten om zich heen kijkt - of wie vanachter het raam thuis naar buiten kijkt, naar de struiken, bomen en planten, die ziet hoe de natuur uitloopt. De lente breekt zo voelbaar aan en wordt overal zichtbaar. Een tijd waarin ons hart – als we daarvoor openstaan - geraakt wordt door de natuur. En wel door de schoonheid van het tere groen, de bloemen en de veelkleurigheid: het tere roze van de magnolia, de knalgele narcissen, het pure wit van de magnolia stellata. Uitbottende schoonheid.
Nu alles ontkiemt kunnen we met eigen ogen zien hoe de goddelijke geest met zijn levenskrachten de natuur tot nieuw leven brengt. Kijk! En neem het met aandacht en verwondering in je op. Richt je innerlijk vol eerbied op de geest die in de natuur zo voelbaar wordt. En richt je vervolgens – als tweede stap - op de geest die vanuit de kosmische ruimte ook ons hart wil binnengaan en ons hart en onze ziel tot nieuwe bloei wil brengen. De geest werkt immers niet alleen in op de natuur, maar werkt ook in op ons.
Wie zo leert kijken, die vindt in de goddelijke geest een beschermende kracht die tot in ons fysieke lichaam doorwerkt, onze weerstand verhoogt en bescherming biedt. Als veel meer mensen zich deze geestkrachten bewust maken, de krachten die heel de natuur en dus ook onszelf elk jaar nieuwe levenskracht schenken, zal de atmosfeer op aarde voelbaar veranderen. Dan zal paniek en wanhoop omgevormd worden tot vertrouwen en hoop en zullen we deze tijd van isolatie en van stilte als een tijd van transformatie en van opstanding mogen beleven. Het is werkelijk waar dat de bezinning op de geest een kracht is die ingaat tegen de afbrekende werking van het coronavirus en deze vermindert.
Daarom wens ik ons allen toe dat de geest in ieder van ons in deze lente- en vastentijd actief werkzaam mag worden.

Tot slot neem ik bovenstaande tekst over de Stille Week in een iets andere vorm nog eens op: De Stille Week wordt Mijn Stille Week. In het eerste gedicht beschrijf ik wat Jezus Christus elke dag van die week doorleefde. In de laatste tekst - hieronder - beschrijf ik hoe wijzelf die dagen meditatief kunnen beleven.
Ik hoop van harte dat deze tekst je helpt om in de bijzondere week die aan het Paasfeest voorafgaat een diepere verbinding te ervaren met de Geest en het Mysterie van Christus.

                       

Mijn Stille Week

 Begroet op Palmzondag met vreugde de innerlijke Christus:
hij wil in jou geboren worden en jou omvormen
tot een nieuw mens die beeld van God is. Kijk, en verheug je.

 Begin op maandag met de innerlijke schoonmaak:
laat alle angst, jaloezie en het verlangen naar zekerheid los
en durf te leven zoals de Geest zelf het je wijst.

 Zie op dinsdag de innerlijke strijd onder ogen:
zie hoe het ego zich verzet, want zich niet wil onderwerpen
aan de hogere krachten van de innerlijke Christus.
Zie, hoe deze strijd in jezelf steeds heftiger wordt
en hoe je heen en weer wordt geslingerd tussen
de verlangens van het ego en de vrede van het hoger zelf.

Zie hoe je op woensdag de innerlijke Christus verraadt:
meegesleept door de opzwepende krachten van het ego
kun je niet anders meer dan kiezen voor het ego.
Maar op die dag ontwaakt tegelijk diep van binnen
een stil weten: je voelt dat je door de dood van het ego heen
eindelijk een mens van vrede zult worden: alleen zo.

Op donderdag mag je al iets voelen van die vrede
die in stilte door je ziel begint heen te stralen.
Je mag voelen hoe het worden gaat, straks,
als het ego is gestorven en omgevormd

Op vrijdag is plotseling alles anders: voorbij is de vrede
en de driften van het ego nemen weer de overhand. Angst,
boosheid, onmacht en oud verdriet slepen je mee, zo sterk
en zo heftig, dat je vanbinnen stuk gaat: je weet je geen raad
meer met jezelf. Al je hoop sterft, je weet jezelf een dode.

Op zaterdag kijk je terug: waarom moest het zo gaan?
Je hebt het gevoel dat diep vanbinnen van alles beweegt,
maar je hebt er geen vat op, begrijpt het niet, en geeft je over
aan de melancholie die rest nu je hoop gestorven is. 

Maar in de nacht van zaterdag op zondag voel je vanbinnen
het eerstelingsbewegen van een nieuwe, omgevormde hoop.
Verwachting begint je stil, maar tegelijk zo voelbaar te vervullen.
En als de nieuwe dag aanbreekt, voel je je een ander mens.

En hoe meer het licht van de zon op die paaszondag doorbreekt,
hoe meer je begint te voelen: ik ben een nieuw, een ander mens
geworden. Voortaan leven de onbreekbare krachten van de vrede
en de liefde in mij, want ik ben omgevormd tot een mens
van louter liefde. Zo begint op Paasmorgen mijn nieuwe leven.

 

Tips
Ik krijg regelmatig mailtjes met berichten hoe je de coronaziekte kunt tegengaan en bestrijden. Af en toe zal ik een paar van die tips doorgeven.

  • Wim Voorbij (acupuncturist) heeft op zijn website een bericht geplaatst hoe je zelf door op acupunctuurpunten te drukken met behulp van deze oude wijsheid de corona kunt tegengaan en bestrijden. Hij vertelt dat deze methode de afgelopen tijd bij de coronacrisis in China vaak werd gebruikt. Zie wimvoorbij.nl, en klik dan op: Corona-virus: meer informatie.

  • Teddy Hanepen stuurde een mailtje over het maken van een oliewikkel bij longklachten.
    Zie https://www.plegan.nl/olie-borstwikkel-olieapplicatie--94.html 

Het Corona-Journaal

Aflevering 4 – 26 maart 2020

 

Angst maakt het corona-virus sterker

De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk ziek worden: dat kan de gezondheidszorg niet aan. Maar het zijn allemaal maatregelen op materialistisch vlak: voldoende afstand bewaren, handen wassen, zoveel mogelijk thuis blijven en ga zo maar door.

Maar dat je ook andere maatregelen zou kunnen treffen, geestelijke maatregelen die minstens zoveel invloed hebben op de verspreiding van het corona-virus, ontgaat velen in onze tijd. Maar wat zijn dan die geestelijke maatregelen? Om die op het spoor te komen, het volgende:

Wereldwijd maken talloos veel mensen zich zorgen, voelen zich angstig en zijn bang voor wat het corona-virus kan aanrichten bij henzelf en hun geliefden. Een golf van angst belaagt in deze dagen wereldwijd onze harten.

Naast het corona-virus heerst dus ook het virus van de angst. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat angst geen ding is, maar een geestelijke werkelijkheid, een geestelijke kracht. Die geestelijke krachten van de angst vormen een virus waarmee we elkaar besmetten. We versterken dus wederzijds onze angsten.

Maar het virus van de angst doet ook nog iets anders: het versterkt ook de werking van het corona-virus. Ofwel: het corona-virus wordt krachtiger, actiever en werkzamer doordat wij onze aandacht erop richten en er bang voor zijn.

Het is daarom uiterst belangrijk om ons steeds weer te oefenen in vertrouwen. En om ons innerlijk te richten op de hulp die de geestelijk wereld ons schenkt. De angst zelf hoef je niet te verdringen: laat die er gewoon maar zijn. Maar houd je innerlijk verder niet met die angst bezig, maar richt je met behulp van gebed en meditatie op de kracht van het vertrouwen.

De pestepidemie en de corona-epidemie

In de Middeleeuwen was er  tussen 1347 – 1352 een grote pestepidemie. Hoe men die moest bestrijden, wist men niet zo goed. Dat wil zeggen: in materieel opzicht. Maar men voelde in die tijd dat er geestelijke wezens achter de pestepidemie zaten: spoken en boze geesten. Door middel van speciale kerkdiensten en processies bestreed men die boze geesten en riep men de goede engelen aan om hulp en bescherming te geven. Daarnaast deden ook de kloosterlingen het hunne om de epidemie tegen te gaan: zij beoefenden een bijzondere boetedoening, en wel door zichzelf te geselen en door te vasten.

De achterliggende gedachte was dat zoiets als deze verschrikkelijke epidemie wel een straf van God moest zijn voor bepaalde zonden van de mensheid. Vanwege die zonden moest de mens boete doen, zichzelf bekeren en zich innerlijk tot God wenden.

Later - dankzij de opkomst van het materialistische denken - werd dit alles als onzin betiteld. Hoe zou gebed en inkeer een einde kunnen maken aan de pest? En hoe zou vasten kunnen helpen bij de bestrijding van de pest? Rudolf Steiner zegt: De moderne tijd heeft dit geloof in de spirituele wereld verloren, ze gelooft in het materiële, en dus heerst er nu angst voor materiële wezens, zelfs als die zo klein zijn (als virussen).[1] De angst voor spoken en kwade geesten is dus ingeruild in een angst voor virussen.

Toch is het naar mijn mening heel belangrijk om na te denken over de geestelijke aspecten van de huidige corona-crisis. Als wij het coronavirus immers kunnen versterken door onze angst (zoals we hierboven zagen), dan ligt het voor de hand dat wij de werkzaamheid van het virus ook kunnen verzwakken: door gebed, meditatie, het beoefenen van de kracht van het vertrouwen en door inkeer, ofwel inzicht.

Slapengaan

Er is een heel belangrijk inzicht waarvan wij ons in deze tijd bewust moeten zijn. Dit inzicht: dat het belangrijk is om ons bij het slapen gaan te richten op de geestelijke wereld. En om ons op dat moment vooral te richten op de stille, onzichtbare, maar o, zo concrete hulp die we in ons leven vanuit de geestelijke wereld gekregen hebben.

Maak je bewust op welke momenten je die hulp ervaren hebt: zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld de stille hulp bij het verlies van een geliefde, of tijdens een ziekte, of bij een grote transformatie die je doormaakte, en ga zo maar door. Val met een glimlach van dankbaarheid om die stille hulp in slaap. Wat gebeurt er daardoor?

Dan zullen we in de nacht de engelen van het vertrouwen mogen ontmoeten, en als antwoord op de dankbaarheid die wij hen toedragen, schenken zij ons een sterk en onbreekbaar vertrouwen. Een vertrouwen dat we in diezelfde nacht al mogen uitstralen naar ons etherisch en fysieke lichaam (die op bed liggen te slapen) en dat we de volgende morgen meenemen naar de aarde (als we bij het wakker worden weer terugkeren naar de aarde en de aardse werkelijkheid).

Vallen we niet in slaap in een sfeer van dankbaarheid, maar gaan we slapen in een sfeer van zorg en angst, dan versterken we de werking van het corona-virus. We ontmoeten dan ’s nachts in de astrale wereld de wezens van de angst: angst trekt angst aan. Maar beoefenen we bij het slapengaan de dankbaarheid, dan ontmoeten we de engelen van het vertrouwen en de dankbaarheid en verzwakken we de werking van het virus.

Laat je geen angst aanjagen

Prof. Dr. Robert Gorter schrijft: In het griepseizoen 2017/2018 gingen er in een periode van zes maanden meer dan 11.000 mensen dood aan de griep. Ik herinner mij dat de lokale krant volstond met overlijdensadvertenties. Geen enkele politicus die zich er druk over maakte. Kijk nu naar de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Nederland. Tot nu toe zijn er ca. 356 mensen overleden (op 25 maart). Bijna allemaal mensen met ernstige kwalen en een verzwakt immuniteitssysteem (zoals hepatitis, kanker en chronische ziekten).

Natuurlijk is elk sterfgeval verdrietig en pijnlijk. Maar laat je door het oplopende aantal doden niet gek maken en in paniek jagen, en kijk ernaar tegen de achtergrond van de getallen die dr. Gorter aangeeft.

Nieuwe mogelijkheden

De Middeleeuwers zagen in de pestepidemie een oproep om tot inkeer te komen. Wij, in onze tijd, mogen de corona-epidemie zien als een oproep om ons te bezinnen op ons leven. Die oproep houdt zowel een persoonlijke bezinning in, als een bezinning op onze samenleving: wat zou er anders moeten en kunnen?

Die eerste opdracht: onze persoonlijke bezinning, zullen we zelf moeten voltrekken: de huidige stilte en opsluiting in huis nodigen ons daartoe uit. Gebruik dan die tijd van stilte en van een zekere rust, mediteer en bid. Kom weer bij jezelf, word je bewust wie je ten diepste bent, en word je bewust wat jouw levensopdracht is: dan wordt deze tijd tot een geschenk.

Die tweede opdracht: de bezinning op onze samenleving, zullen we gezamenlijk moeten doen. Daarbij zullen we bereid moeten zijn na te denken over vragen als:

  • Waarom loopt ons economische stelsel zo gemakkelijk vast, zoals nu weer blijkt? In hoeverre vraagt dat stelsel om vernieuwing?
  • Heeft het corona-virus met karma te maken?
  • We weten dat het corona-virus van de vleermuizen komt, maar heeft de geestelijke wereld ook wat te maken met het ontstaan van het virus? En zo ja, wat?
  • En kan het zijn dat wij te materialistisch in ons denken zijn geworden, zodat er geen ruimte meer is voor een geestelijk denken? Ofwel: waarom wordt er bij deze crisis alleen maar geluisterd naar deskundigen en wordt God nooit genoemd, noch de geestelijke wereld?
  • En heeft het corona-virus te maken met de invoering van 5G, zoals verschillende wetenschappers suggereren?
  • Maar ook allerlei andere vragen doemen op: waarom neemt het aantal autistische en ADHD-kinderen hand over hand toe? Zegt dat iets over de stress in onze tijd? En hoe zou dat veranderd kunnen en mogen worden?

Als wij de moed hebben ons te bezinnen op deze, en zoveel andere vragen, kan de corona-crisis ook positieve gevolgen krijgen. Dan wordt dit een tijd die dwars door de crisis heen nieuwe en ongekende mogelijkheden voor ons opent. Er is dus veel werk aan de winkel: geestelijk werk! Laten we daar samen voor gaan!

[1] Rudolf Steiner, Wie erwirbt man sich  Verständnis für die geistige Welt? GA 154, blz 46