Het geheim van de engelenwereld

Steeds meer mensen in onze tijd doen ervaringen met Engelen op; steeds meer mensen worden zich in onze tijd van binnenuit bewust dat de Engelenwereld een realiteit is: zij hebben daar geen bewijzen voor nodig, zij wéten.

Omdat er niets toevallig gebeurt op aarde, moet deze vrij plotselinge bewustwording wel een bijzondere bedoeling hebben. De esoterische traditie vertelt dan ook, dat wij in onze tijd een nieuwe verhouding tot de Engelen gaan ontwikkelen. Wij zullen niet alleen maar dankbaar hun leiding leren volgen en hun liefde in ons eigen hart opnemen, maar wij zullen ook gaan leren om voor de Engelen te zorgen. Want de Engelen hebben onze liefde en zorg net zo nodig als wij de hunne. Eindelijk, zo is de bedoeling, gaan wij ons ook ónze verantwoordelijkheid voor de Engelen bewust worden.

Dát deze bewustwording zich in onze tijd voltrekt, hebben wij te danken aan Michaël, de leidende Aartsengel van onze tijd. Hij zendt ons inspiraties die hoe dan ook – bewust of onbewust – op ons uitwerken. De bijzondere inspiraties van Michaël helpen ons weer bewust te worden van de geestelijke wereld, stimuleren ons om ons te ontwikkelen tot vrije mensen, zetten er ons toe aan om verdieping te zoeken in alle relaties van ons leven en leren ons het gevecht aan te gaan met de verborgen, donkere kanten van ons wezen.

Als Michaël verschijnt, dan staan we op de drempel van de tijd, waarin het hogere Zelf, de verborgen Christus in ons, geboren gaat worden. Want Michaél is de grote wegbereider van dat geheim. De bewustwording van onze tijd, door de Engelen bewerkt, is dan ook een voorbereiding op die grote stap voorwaarts in de evolutie

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Christian Rosenkreutz is een incarnatie van Johannes, de geliefde leerling van Jezus Christus. Hij is een van de grote Meesters en werd genoemd naar zijn grote liefde, Christus. Heel zijn leven stond in zijn dienst. Daarom werd hij ook wel Ridder van Christus genoemd. Hij leefde van 1378 – 1484 (en werd dus 106 jaar!) Honderdtwintig jaar na zijn dood werd zijn graf gevonden in het geheime centrum van de Rozenkruisers in Duitsland. Op de deur van de grafkamer stond: Na honderdtwintig jaar zal ik geopend worden.

Christian Rosencreutz werkte in het verborgene om de toekomst voor te bereiden, met name onze tijd. Daarom is het belangrijk ons innerlijk met hem en zijn levensopdracht te verbinden. Hij wil ons (onder meer) leren hoe wij de inzichten van het esoterisch christendom kunnen toepassen op het dagelijks leven. Daardoor werd hij degene, die onze aandacht richt op biologisch – dynamische landbouw, op een geneeskunde, die rekening houdt met de geest en ga zo maar door.

In zijn vorige leven kreeg hij als jong mens een bijzondere en eenmalige inwijding: aan deze inwijding kunnen wij aflezen dat hij werkelijk een van de grootste onder de Meesters is.

Het geschenk dat Christian Rosencreutz ons geeft, is dit: dat hij ons een nieuwe weg van geestelijke groei schenkt die juist voor deze tijd zo belangrijk is: de weg van inzicht. Deze is daarom zo belangrijk omdat de huidige mens de mysteriën van Christus wil kunnen begrijpen om die innerlijk in zich te kunnen opnemen. Christian Rosencreutz geeft ons de inzichten die we daarvoor nodig hebben.

Het geheim van de jeugd van Jezus, 
ofwel: De twee Jezuskinderen

Al eeuwenlang zit de theologie in haar maag met het feit dat het Evangelie van Mattheus hele andere verhalen over Jezus vertelt dan het Evangelie van Lukas. Die verhalen spreken elkaar zelfs in heel wat opzichten tegen. Zo is het kind Jezus in het Mattheusevangelie geboren vóór de dood van koning Herodes, en het kind in Lukas eerst ná de dood van Herodes. Zo zijn er veel meer gegevens in de beide evangeliën die elkaar grondig tegenspreken. Hoe is dat nu toch mogelijk? De theologen kwamen er in de voorbije eeuwen niet uit en laten dit probleem tegenwoordig dan ook maar links liggen: niemand weet het immers op te lossen?

De esoterische traditie leert ons echter, dat waar zich in de heilige teksten zoals de bijbel tegenstrijdigheden voordoen die zich maar niet laten oplossen, er een esoterisch geheim achter die tegenstrijdigheden verborgen ligt. In dit geval het feit dat er 2000 jaar geleden niet één Jezus in Bethelehem geboren werd, maar dat er twee kinderen met die naam geboren werden.

Het kind uit Mattheus stamt van Abraham af en is een incarnatie van Zarathustra: het beschikte daarom over alle belangrijke aardse kennis en aardse wijsheid. Het kind uit Lukas daarentegen was nooit eerder geïncarneerd en was één en al liefde, tederheid en kwetsbaarheid, het was een hemels kind.

Hoe is het verder met die kinderen gegaan? En welk van die twee werd degene die op dertigjarige leeftijd de Christusgeest in zich op mocht nemen en naar de aarde dragen? Welk kind was degene die stierf aan het kruis en die weer opstond aan de dood?

Het geheim van Jezus die de Christus werd, blijkt zoveel groter te zijn dan we ons ooit gerealiseerd hebben. Maar als je er wat langer bij stil staat, realiseer je je al gauw dat dat eigenlijk ook heel logisch is: in hem kwam immers de allerhoogste (!) goddelijke Geest van de liefde, de Christusgeest naar de aarde.

Op deze bijzondere thema-dag verbinden wij ons met een open hart met dit grootse geheim en overdenken stap voor stap de verschillende facetten van dit geheim.

Aanbevolen voor allen die de moed hebben om anders en nieuw te denken! 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Een Thema-dag over grote esoterische geheimen.

Zarathoestra is de grote ingewijde die met zijn inzichten en inspiratie de tweede na-Atlantische cultuur, de oud-Perzische cultuur (van ongeveer 5000 v. Chr – 3000 v. Chr.) mogelijk maakte. Eerder al, in Atlantis, was hij de grote dienaar van de Zonnegod in de belangrijkste mysterieplaats van die tijd. In Perzië leidde hij de aandacht van ‘zijn’ mensen op de aarde: Blijf niet vol heimwee naar de hemel staren, maar aanvaard de verantwoordelijkheid voor de aarde en het aardse leven. Daarbij maakte hij duidelijk dat er op aarde een strijd gaande is tussen Ahriman (de god van het donker) en Ahoera Mazda (de god van het licht). Daarom, vertelde hij, moesten de mensen zich verbinden met Ahoera Mazda en zijn dienaar moesten worden om hem te helpen in zijn strijd tegen Ahriman.

Beslissend was vooral een bijzondere waarneming die hij deed: hij zag hoe de Zonnegod de zon had verlaten en op weg was naar de aarde. Eens, zei Zarathoestra, zal de Zonnegod op aarde afdalen, daar geboren worden en de mens tot een beslissende hulp worden.

Wanneer men al deze gegevens overziet, wordt duidelijk dat Zarathoestra vanaf het begin de grote dienaar van de Zonnegod was. Begrijpelijk dat hij ook een belangrijke taak vervulde toen de Zonnegod, de Christus, zich later in de mens Jezus belichaamde en zo op aarde werkzaam werd. Hij was er ook bij toen de Christus na zijn opstanding (en voor zijn Hemelvaart) veertig dagen lang de grote esoterische geheimen aan zijn leerlingen doorgaf. Gedurende die veertig dagen werd het esoterische christendom geboren. En Zarathoestra? Hij werd de sleutelbewaarder van deze geheimen. Elke eeuw daalt hij naar de aarde af om aan een nieuwe incarnatie te beginnen. En elke keer wekt hij in stilte de harten van die mensen die er aan toe zijn de geheimen van het esoterische christendom in zich op te nemen. Maar toen had hij inmiddels allang zijn nieuwe naam Meester Jezus gekregen. Waarom hij deze nieuwe naam kreeg, leg ik op onze Thema-dag uit.

Kortom: stevige stof, maar het gaat hierbij wel om de essentie van het esoterische christendom! Ik verheug me er zeer op deze inzichten met jullie te mogen delen!

THEMA-DAG

Het gevecht met de eenzaamheid

Hans Stolp

 

Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid in deze tijd epidemische vormen aanneemt. Denk daarbij overigens niet dat het vooral ouderen zijn die met eenzaamheid te maken krijgen: het zijn met name de alleenwonende veertigers bij wie deze gevoelens het meest - en het meest intens - voorkomen. Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid in deze tijd epidemische vormen aanneemt. Denk daarbij overigens niet dat het vooral ouderen zijn die met eenzaamheid te maken krijgen: het zijn met name de alleenwonende veertigers bij wie deze gevoelens het meest - en het meest intens - voorkomen. Er blijkt een groot verschil te bestaan in de manier waarop mensen hun eenzaamheid beleven. Sommigen lijden er intens aan, anderen tillen er veel minder aan. Waarschijnlijk heeft dat alles te maken met wat wij in onze jeugd beleefd hebben: voelden we ons toen alleen en in de steek gelaten (denk aan een klein kind dat naar het ziekenhuis moet en voor zijn gevoel daar door zijn ouders wordt achtergelaten), dan keert die eenzaamheid later weer terug en neemt dan schrijnende vormen aan. Wie daarentegen een veilige en liefdevolle geborgenheid beleefde in zijn jeugd, heeft later veel minder last van eenzaamheid.Eigenlijk begint onze eenzaamheid al bij onze geboorte: tot dan toe leefden we in de geestelijke wereld. Daar ervoeren we hoe we leefden in het hart van de engelen, en hoe zij in ons leefden. Communicatie was daar iets innerlijks: je voelde als mensenkind wat de engelen bedoelden vanbinnen, en zij hoorden wat je innerlijk dacht en doorvoelde. Maar zodra je geboren werd, moest je leren te communiceren met je zintuigen, en ervoer je de engelen niet meer in jezelf. Evenmin voelde dat je, dat je leefde in het hart van de engelen. Vanaf dat moment moeten we met onze zintuigen leren communiceren, en op die manier verbondenheid met andere mensen en geborgenheid zoeken. Zodra een kind geboren is, begint dan ook zijn opleiding in de communicatie met zijn zintuigen.Veelzeggend is het dat de eenzaamheid ons juist in deze tijd belaagt, waarin wij ons bewustzijn moeten ontwikkelen. Dat wil zeggen: de tijd waarin wij ons bewust moeten worden van onszelf, van wat er leeft in de ander, en van het wezen van moeder aarde. Eenzaamheid is dan ook niet alleen maar negatief. Kahlil Gibran zei al: De eenzaamheid is als een stille storm die al onze dode takken afbreekt. Ofwel: we kunnen groeien aan de eenzaamheid. En vandaar dat de schilder Picasso zei: Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid.De esoterische traditie verteld dat eenzaamheid een noodzakelijke ervaring is op onze inwijdingsweg: zonder eenzaamheid geen geestelijke groei. En dus is het uiterst zinnig op onze Thema-dag bij de verschillende aspecten van de eenzaamheid stil te staan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMA-DAG

Plafondschilderingen Goetheanum

o.l.v. Hans Stolp

Het eerste Goetheanum in Dornach (vlakbij Bazel) brandde af op 31 december 1922. In maart 1924 ontwierp Rudolf Steiner een model voor het tweede Goetheanum. In november van dat jaar kwam de bouwvergunning: ondanks veel tegenstand werd deze toch afgegeven. Vanaf 28 september 1924 lag Rudolf Steiner ziek in bed in de Schreinerei (dat vlak naast het afgebrande Goetheanum ligt). Hij hoorde op zijn ziekbed het lawaai van het wegruimen van het puin. Na zijn dood (op 30 maart 1925) kwam de bouw van het tweede Goetheanum snel op gang. Het hoogste punt werd bereikt op 29 september 1926, en twee jaar later op 29 september 1928 vond de feestelijke opening van het gebouw plaats.

Het duurde echter lange jaren voordat de binnenruimte van de grote zaal zijn definitieve vorm kreeg. Pas in1998 werd met het aanbrengen van een nieuw plafond en van de schilderingen daarop, de zaal voltooid. Maar toen werd het ook een unieke Michaëltempel: vensters, pilaren en plafond vormen een geheel en geven inzicht in de geheimen van Michaël.

De schilderingen werden door Rudolf Steiner zelf oorspronkelijk ontworpen voor het eerste Goetheanum en werden in 1998 door een groep schilders opnieuw, passend bij dit nieuwe Goetheanum, op het plafond aangebracht. Ze geven inzicht in de esoterische geschiedenis. Iedereen die zich verdiept in het esoterische christendom en/of de antroposofie, wordt al vrij snel met deze geschiedenis geconfronteerd: alleen door kennis te nemen van deze geschiedenis, wordt de huidige Michaëlische tijd immers begrijpelijk.

Daarom staan we op onze Thema-dag stil bij de verschillende afbeeldingen van bijvoorbeeld de schepping, Lemurië en Atlantis, net als bij die van de Oud-Indische cultuurperiode, de Oud-Perzische cultuurperiode, enzovoort.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

THEMA-DAG

Waarin islam en christendom verschillen

Hans Stolp

Dit onderwerp is de titel van het nieuwste boek van Hans Stolp. Op de achterzijde van de omslag staat de volgende tekst van hem:

‘Ik lijd onder het feit dat moslims en christenen steeds meer gescheiden en verdeeld raken. Ik lijd onder het onbegrip, het gebrek aan respect en de liefdeloosheid die kinderen van God elkaar aandoen. Ik lijd onder het gebrek aan eerlijkheid die het mogelijk maakt de verschillen helder en respectvol uit te spreken.’

In dit boek gaan we op zoek naar inzicht - en wel vanuit het perspectief van het oorspronkelijke, ‘esoterische’ christendom. Wat zijn de eigenlijke verschillen tussen christendom en islam? Want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds begrip en respect voor elkaars standpunten. Alleen inzicht kan leiden tot een herstel van oprechte menselijkheid tussen moslims en christenen onderling.

Zowel de islam als het christendom kennen spirituele stromingen die laten zien dat het er om gaat de weg naar binnen te gaan. Daarom zei Mohammed al: de Koran heeft een buitenkant en een binnenkant. Volgens Mohammed gaat het erom door te dringen tot de meest verborgen binnenkant van de Koranwoorden. Dat geldt natuurlijk ook voor de Bijbel. Als zowel christenen als moslims zich de diepere, verborgen betekenis van hun geloof bewust worden, zullen zij daarin een brug naar een wederzijds respect en begrip vinden.

Op onze Thema-dag gaan we in op het onderwerp van dit boek. Dat is dringend nodig, want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds respect en begrip.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

THEMA-DAG

Het Michaëlfeest

o.l.v. Hans Stolp

Er zijn zeven aartsengelen die elk ongeveer 350 jaar lang leiding mogen geven aan de geestelijke groei en ontwikkeling van de mensheid op aarde. In een vast ritme volgen zij elkaar op bij hun regentschap, zoals hun 350-jarige leiding genoemd wordt. Nu hebben de zeven aartsengelen ieder een groep mensen om zich heen die op aarde als het ware het kanaal zijn voor de impulsen van de betreffende aartsengel.

De belangrijkste van de zeven aartsengelen is Michaël. Ook hij kent een vaste groep medewerk/st/ers: mensen die tijdens zijn regentschap naar de aarde gaan om zijn impulsen te verwerkelijken. Deze mensen (wij dus, want tot deze groep behoren waarschijnlijk de meeste bezoek/st/ers van onze Thema-dagen) zijn al eeuwenlang met Michaël verbonden en zijn diep doordrongen van zijn inspiraties en impulsen. Samen met hem hebben we door de eeuwen heen een bijzondere reis gemaakt. Eerst waren we samen met Michaël op de zon, want Michaël is de grote Aarstengel van de zon waar hij de dienaar is van de Zonnegeest (die we in het Christendom kennen als de Christus).

Michaël liet ons zien, waarom hij de hoeder van de kosmische wijsheid was: omdat hij alle verschillende planetenwijsheden tot één universele wijsheid had omgevormd.

Samen met hem zagen we hoe de Zonnegeest zich tweeduizend jaar geleden op weg begaf naar de aarde en de zon verliet. Dat was een indrukwekkend grootse en kosmische gebeurtenis, waaraan we diep in onze ziel nog een herinnering bewaren.

We zagen hoe de Zonnegeest tot de Geest van de aarde werd: het raakte ons diep.

We zagen hoe de kosmische wijsheid Christus achterna ging naar de aarde en daar in de hoofden van de mensen langzaam tot intellectuele kennis werd.

En nu is in 1879 het nieuwe regentschap van Michaël begonnen. En dus zijn wij hier om kanaal voor zijn inspiraties en impulsen te zijn. Maar wat betekent dat en wat houdt dat in? Eén ding is duidelijk: Michaël heeft ons nodig; zonder ons kan hij zijn opdracht niet vervullen!

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

Ons Levensplan
ofwel

De levensopdracht voor deze tijd

o.l.v. Hans Stolp

We leven in een bijzondere overgangstijd. Daarin komen, vergeleken met een paar decennia terug, nieuwe levenslessen en nieuwe uitdagingen op ons af. We worden bijvoorbeeld uitgedaagd om in onze eigen kracht te gaan staan en grenzen te stellen, meer en duidelijker dan vroeger. We ontdekken vanbinnen niet alleen de kracht van ons hoger zelf, maar ook dat gevoel van heimwee. Daarnaast doen steeds meer mensen helderziende ervaringen op. Maar welke daarvan zijn zinvol, en welke zijn juist een belemmering voor onze huidige geestelijke ontwikkeling? We zullen dan ook moeten leren onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid, en zo zijn er nog een paar bijzondere levenslessen die juist in deze tijd op ons afkomen…

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

Rudolf Steiner
de vernieuwer van het esoterisch Christendom

Hans Stolp

Rudolf Steiner (1861 – 1925) was de vernieuwer van het esoterische christendom.
Als de grote dienaar van Christus in deze tijd heeft hij een nieuw inzicht in het mysterie van Jezus Christus mogelijk gemaakt, passend bij mensen van deze tijd. Het was zijn opdracht om de mensen op een nieuwe manier - bewust en met inzicht - met de geestelijke wereld in verbinding te brengen. In 1899 eindigde immers het Kali Yuga of het IJzeren Tijdperk en brak er een nieuw tijdperk aan dat het ons mogelijk zou maken weer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

Christus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

o.l.vHans Stolp

 

We denken vaak dat we hier op aarde in een sfeer van dualiteit leven: een wereld van goed én kwaad, licht én donker, hemel én hel. Maar wie zorgvuldig naar het eigen leven kijkt, merkt al snel dat het zo niet werkt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die niet arrogant wil zijn en zich vooral niet op de voorgrond wil plaatsen, en die zich daarom terugtrekt en zich klein maakt uit angst voor arrogant versleten te worden. Maar je té klein maken is even verkeerd, als té veel aandacht voor jezelf willen opeisen. Kennelijk moet zo iemand het juiste midden vinden tussen bescheiden zijn en voor zichzelf opkomen.

Wie oplet, merkt dat het eigenlijk altijd zo is, dat we het midden moeten zoeken tussen twee krachten die aan ons trekken en ons meeslepen willen. Die beide krachten worden in de esoterische traditie al eeuwenlang Lucifer en Ahriman genoemd. Lucifer, de Lichtdrager (!) wordt in de Bijbel de duivel genoemd. Hij is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme (met name op religieus gebied) en een zekere zweverigheid. Ahriman is degene die in de Bijbel Satan genoemd wordt. Hij is degene die ons helpt om ons van het aardse leven bewust te worden en met behulp van techniek, inzicht in het aardse leven en een aardse manier van denken wil helpen om het meesterschap over de aarde te verwerven. Daarnaast is hij degene die ons verleidt tot materialisme, hebzucht en een beperkt (geestloos) denken.

Het is belangrijk om ons bewust te worden dat wij van Lucifer en Ahriman grote geschenken hébben ontvangen en nog steeds krijgen! Waar het mis gaat, is juist de eenzijdigheid waarin deze beide geestelijke wezens ons dreigen te trekken: Ahriman wil ons verleiden alleen maar aards te denken (God bestaat niet, er zijn geen engelen en dood is dood), en Lucifer wil ons juist verleiden alleen maar hemels te denken en het aardse leven te laten voor wat het is. Alleen door het juiste midden te vinden, maken wij dankbaar gebruik van de geschenken die zij ons geven, zonder in een gevaarlijker eenzijdigheid te vervallen die tot allerlei kwaad leidt. Het blijft altijd weer een diep ontroerend geheim om je te realiseren dat de weg van het juiste midden tussen Lucifer en Ahriman de weg van Christus is.

Deze Thema-dag is bedoeld voor mensen die de moed hebben om in zichzelf na te gaan, aan welke eenzijdigheden zij nu eigenlijk mank gaan en die willen zoeken naar de manier, hoe ze de weg van het vinden kunnen vinden, de weg van Christus.

Bovendien komen natuurlijk ook andere Thema’s die hiermee samenhangen, ter sprake: de Asoera’s en de tegenstelling tussen de Westerse wereld (die vooral door Ahriman geïnspireerd wordt) en de Oosterse wereld (die vooral de impuls van Lucifer kent).

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De Rosenkruisers en hun geheimen

o.l.vHans Stolp.

De Rozenkruisers maken deel uit van het esoterisch christendom dat in het verleden steeds weer in verschillende vormen naar voren trad. Het begon met de Graalbeweging. Later zetten de Tempeliers op hun eigen manier dit werk voort. Nog weer later trad de Rozenkruiserstroming naar voren. Nu mocht zij het esoterisch christendom behoeden en op een nieuwe manier, passend bij de nieuwe tijd (die van de bewustzijnsziel) voortzetten.

In wezen is er weinig bekend over de Rozenkruiserstroming. De huidige informatie over de Rozenkruisers (zegt Karl Heyer) is een decadent aftreksel van hun ware identiteit. Pas door het werk van Rudolf Steiner is hun ware betekenis weer bekend geworden. Daardoor ontdekken we, hoe belangrijk de spirituele geschiedenis van de Rozenkruisers is, evenals de impulsen die zij de mensheid juist ook voor deze tijd willen meegeven.

De Rozenkruisers hebben daarnaast ook een stap gezet van de oude, christelijke inwijdingsweg naar de inwijdingsweg van de Rozenkruisers. Waarom deze stap zo belangrijk is voor deze tijd, zullen we op onze Thema-dag doordenken; ook zullen we zien, hoe de nieuwe inwijdingsweg van de Rozenkruisers er dan wel uitziet.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

Themadag

De glasvensters van het Goetheanum
als Inwijdingsweg

o.l.vHans Stolp.

 

In Dornach, vlak bij Bazel, staat het Goetheanum. Op Wikipedia wordt dit indrukwekkende gebouw als volgt omschreven: Het Goetheanum is een monumentaal bouwwerk voor theater, conferenties en tentoonstellingen, ontworpen door Rudolf Steiner. Het werd genoemd naar Johann Wolfgang von Goethe.

Je zou dit bijzondere gebouw ook een moderne tempel of inwijdingsschool kunnen noemen: wie dit gebouw met een open hart op zich in laat werken, wordt als vanzelf geraakt en ontvangt impulsen voor een verdere geestelijke groei.

Rudolf Steiner heeft de vensters ontworpen die echter bij de brand van het eerste Goetheanum volledig vernietigd werden. Voor het tweede Goetheanum (het huidige gebouw) heeft Assia Turgenieff de vensters opnieuw gegraveerd.

De negen gekleurde vensters beschrijven zowel de weg naar binnen (de zuidelijke mysterieweg), als de weg naar buiten (de noordelijke mysterieweg). Bij onze Thema-dag willen we de negen vensters stap voor stap op ons in laten werken. Daarbij zal het ons duidelijk worden, waarom we dit gebouw ook een tempel voor de moderne mens kunnen noemen. Maar dan wel een tempel die niet zozeer het verleden, als wel de toekomst van de aarde en de mensheid beeldend beschrijft.

Tegelijk zullen we zien hoe alle grote thema’s van het esoterische christendom tot uitdrukking komen en ons hart raken, juist omdat ze hier niet in woorden, maar in beelden worden beschreven.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

Themadag

Het geheim van de twee Johannessen:
Johannes van Patmos en Johannes de Doper

o.l.vHans Stolp.

 

Bij de laatste voordracht die hij gaf (in 1924) voordat hij ziek werd en stierf, vertelde Rudolf Steiner dat er een groot geheim is verbonden met de beide Johannessen: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het is, zei hij toen, voor de toekomst van de mensheid van onschatbare betekenis om ons van dat geheim bewust te worden. Wat houdt dat geheim dan wel in? Op deze thema-dag willen we ons daarop bezinnen!

Allereerst moeten we ons dit bewust worden: de beide Johannessen blijken de beide incarnatiestromen te vertegenwoordigen die we voortdurend in de bijbel terugvinden. We vinden ze al terug bij de twee kinderen van Adam en Eva: de broers Kaïn en Abel. Abel (de jongere broer) vertegenwoordigt de hemelse stroom, Kaïn (de oudste van de twee) de aardse. Steeds vinden we deze dualiteit terug: bij Salomo en zijn bouwmeester Hiram, maar ook bij Johannes de Doper (die de hemelse stroom vertegenwoordigt) en Johannes de Evangelist (die de aardse stroom vertegenwoordigt).

Waarom viel de mensheid eigenlijk in deze beide stromen uiteen? Omdat het kwaad inmiddels zijn intrede had gedaan op aarde. Daardoor was het aardse leven aan de dualiteit ten prooi gevallen: goed én kwaad, licht én donker, hemel én aarde.

Ooit zal deze dualiteit weer overwonnen moeten worden en zal de mens de stap mogen zetten vanuit de wereld van de dualiteit naar de wereld van de eenheid. Bij de verbinding die 2000 jaar geleden op een heel bijzondere en geheimzinnige manier tussen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist ontstond, werd de basis gelegd voor die toekomstige wereld van de eenheid.

Het is dan ook op dit geheim dat de beroemde Tempellegende (bekend in kringen van Vrijmetselaars en Rozenkruisers) doelt. Dit geheim is zelfs zo groot, dat we mogen zeggen dat aan de voet van het kruis, waaraan Jezus Christus stierf, niet alleen Johannes de Evangelist stond, maar ook Johannes de Doper, hoewel hij toen al gestorven was... Iemand als de schilder Matthias Grünewald kende dit geheim nog, en daarom schilderde hij op zijn beroemde altaarstuk dat in Colmar (Frankrijk) te zien is, de beide Johannessen aan de voet van het kruis.

Wie zich innerlijk met dit thema verbindt, opent nieuwe wegen naar de toekomst!

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De weg naar liefde

o.l.vHans Stolp.

 

In een reeks van levens op aarde hebben we ons stap voor stap de lagere liefde eigen gemaakt: die van het ego. Dat is een liefde die zich vooral richt op onze familie en vrienden en op degenen met wie wij ons verbonden voelen. Kijk niet neer op deze liefde: ook de lagere liefde is een echte liefde.
Nu staan we op de drempel van de tijd waarin we ons de hogere liefde eigen moeten leren maken die ons door de Kosmische Christus gebracht is toen Hij incarneerde in de mens Jezus van Nazareth.
Deze hogere liefde leert ons niet alleen het eigene lief te hebben, maar ook onze vijanden: zie Mattheus 5:43. De hogere liefde – die in de Bergrede beschreven wordt - is niet gemakkelijk en vraagt zelfoverwinning. Maar wie zich deze liefde met vallen en opstaan eigen maakt, groeit daarmee Jezus Christus tegemoet en wordt zijn zuster en zijn broeder.
De hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.
De liefde kent overigens ook de eigen grenzen en leert ons ook onszelf lief te hebben! Hebt uw naasten lief als uzelf.
Op onze Thema-dag zullen we stilstaan bij de grote kracht van deze liefde:
Liefde is de grootste kracht in het heelal. Zij is in staat conflicten te overwinnen en weet vijanden met elkaar te verzoenen.
Liefde is nooit vanzelfsprekend: zij is een geschenk.
Liefde is onuitputtelijk: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je krijgt.
Liefde gelooft in de waarheid, dus spreekt zij de waarheid.
Echte liefde weet ook nee te zeggen. Want alleen het ja van iemand die ook nee kan zeggen, is betrouwbaar.
Liefde houdt van mensen, zij gelooft in mensen en zij hoopt op mensen – ook al werd zij nog zo vaak teleurgesteld.
Hoe maken we ons deze liefde eigen? Ook bij die vraag willen we op onze Thema-dag stilstaan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De 7 stappen naar geestelijke groei

o.l.v. Hans Stolp.

 

De zeven stappen die ons tot een ingewijde omvormen.

Wie voor het leven kiest als een weg van geestelijke groei, zal een

geleidelijke ontwikkeling ervaren die haar of hem allereerst leert kijken tot voorbij de buitenkant. Al doende groeit er een zekere gevoeligheid voor wat de geestelijke wereld ons wil toevertrouwen. Daardoor beginnen we ons onze roeping en onze opdracht in het leven bewust te worden.

Op de weg van geestelijke groei komen we echter ook onszelf tegen en worden we ons bewust van onze schaduwkanten. Maar wie de moed heeft door de schaduw heen te gaan, ontdekt wie we eigenlijk zijn: mensen die het hoger zelf in zich dragen dat door Christus zelf tot leven wordt gewekt.

Hoe meer we ons aan dit proces durven en willen toevertrouwen, hoe

doorzichtiger de sluier wordt: we worden geestelijk ziende, horende en wetende: een ingewijde in de geheimen van deze tijd.

De zeven grote thema’s van het leven zijn:

1   Leren kijken voorbij de buitenkant.

2   Gevoelig worden voor de leiding die wij vanuit de geestelijke wereld ontvangen

3   Beseffen dat je geroepen wordt of bent                    

4   De vele levenslessen

5   De weg van het ego naar het hoger zelf                   

6  De ontmoeting met de kleine wachter op de drempel

7  De ontmoeting met de grote wachter op de drempel

Themadag

De allermooiste Bijbelwoorden
De Proloog van Johannes

 o.l.v. Hans Stolp

Wanneer je de woorden van deze proloog tot je laat doordringen, kun je alleen maar met grote eerbied kijken naar de schepping. Hans geeft deze proloog in eigen woorden weer. Hieruit twee fragmenten. De proloog begint met In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. (Wat zeggen deze woorden?)

Ze geven de schepping van de kosmos en van de mens weer. Hier staat met andere woorden: Toen, toen de kosmos nog geboren moest worden, was uit het Goddelijke Zijn alleen nog maar de Christusgeest voortgekomen. Deze Geest leefde in het Goddelijke Zijn en de goddelijke scheppingskracht doorstroomde hem.  Zo begon het.

Alle werelden, alles wat leeft, heel de kosmos, zijn daarna door de Christusgeest tot leven geroepen. En niets in heel de kosmos, of het werd door de Christusgeest geschapen.

De laatste zin van deze proloog: Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. Met andere woorden: Geen mens heeft ooit het Goddelijke Zijn gezien. Geen mens kan het bevatten, niet met het denken en niet met het begrip van het hart. Alleen de Christusgeest, alleen deze door wie het Goddelijke Zijn heen stroomt, kan de liefde voor het Goddelijke Zijn in ons hart doen ontwaken. Alleen Hij kan ons in liefde met het Goddelijke Zijn verbinden.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De 7 offers van Christus

o.l.v. Hans Stolp

Reeds in de Lemurische tijd begon Lucifer op de mens in te werken. Door zijn inspiratie (of influistering) bracht hij ons de mogelijkheid om ons op de lange duur van onszelf bewust te worden, zelfstandig te worden en op eigen benen te leren staan. Het was dus een belangrijk geschenk dat hij ons gaf!

De keerzijde van dit geschenk was echter dat Lucifer ons ook egoïstisch maakte. Dat egoïsme had ook toen al gevaarlijke kanten: het had in die oude tijden onze hele menselijke ontwikkeling en zelfs ons fysieke lichaam kunnen verstoren. Maar doordat de Christus in die tijd een offer bracht, maakte Hij het mogelijk onze ontwikkeling voort te zetten.

Zo zien we dat de Christus al in Lemurië een offer bracht om ons te helpen en onze geestelijke groei mogelijk te maken. Wij denken meestal dat de Christus pas bij de doop in de Jordaan neerdaalde op aarde en toen, bij zijn dood aan het kruis, het grote offer van Golgotha bracht. Maar aan dit offer zijn drie andere offers voorafgegaan. Op deze Thema-dag zullen we stilstaan bij deze drie voorafgaande offers.

Daarbij zal het duidelijk worden dat ieder mens op aarde tot op de dag van vandaag de vruchten plukt van deze vier verschillende offers van Christus. Ze vormen een geschenk dat iedereen ontvangt, of we nu in Hem geloven of niet. Maar wat zijn dan de geschenken die wij ontvangen hebben?

Een bezinning op de vier offers van Christus - de hoge Zonnegeest – doet ons ademloos van eerbied en verwondering staan: zo lang al worden wij geleid, gedragen en met een opofferende liefde omhuld! 

Het vijfde offer van Christus is onlangs volbracht in de etherische wereld. Daardoor werd de wederkomst van Christus mogelijk, ofwel zijn verschijning in de ethertische wereld.

Het zesde offer zal in de verre toekomst plaats vinden in de astrale wereld en de het zevende in het Devachan.

Themadag

Esoterische geheimen in de Bijbel

o.l.v. Hans Stolp

 

De Bijbel staat vol esoterische geheimen: dat is een van de meest verrassende ontdekkingen die ik in mijn leven heb opgedaan. Neem nu Johannes, die volgens een uitspraak van Jezus Christus steeds opnieuw zal terugkeren in een nieuw lichaam op aarde, net zolang tot Christus zelf is teruggekeerd in de etherische wereld. Dat betekent dat hij steeds opnieuw volbewust (!) door de dood heen gaat en in de geestelijke wereld meteen weer een nieuw fysiek lichaam opbouwt (dat zelfs als twee druppels water lijkt op het vorige fysieke lichaam) om terug te kunnen keren naar de aarde.
Of denk aan Paulus die als eerste de Christus op een nieuwe manier in de etherische wereld mocht schouwen. Maar die wel ‘een doorn in het vlees’ kreeg om nederig te blijven! Een belangrijke aanwijzing voor onze tijd, hoe wij met helderziende ervaringen dienen om te gaan.
Alleen al deze twee voorbeelden laten ons zien, hoeveel bijzondere inzichten er in de Bijbel verborgen liggen, wachtend tot wij zover zijn dat we een innerlijk oog krijgen voor al deze geheimen en in staat raken deze op te delven. Op deze themadag wijden we ons aan een aantal van deze geheimen.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

Wat gebeurt er als je dood gaat

o.l.v. Hans Stolp

Deze themadag is bedoeld om inzicht te krijgen in het leven na de dood.

Vele van onze regelmatige bezoeksters en bezoekers weten wel dat we na onze dood beginnen aan een reis door de geestelijke wereld. De eerste drie dagen brengt de gestorvene door in de etherische wereld. Daarna reist zij of hij door naar de astrale wereld. Daar brengt de gestorvene over het algemeen een lange tijd door. Het is een tijd van zuivering en loutering, en tegelijk een reis langs de verschillende planeten. Bij elk van die planeten ervaart de gestorvene heel bijzondere dingen. Het zijn ervaringen die haar of hem voorbereiden op het komende leven in de lichtwereld, ook wel het Devachan genoemd.

Op deze themadag staan we vooral stil bij de reis langs de verschillende planeten en bij wat ieder mens daar na zijn dood zal beleven. Wie eenmaal weet welke bijzondere ervaringen wij daar zullen opdoen, zal het straks ook lichter hebben, net zoals iemand, die emigreert, het makkelijker heeft in het nieuwe thuisland, als hij of zij de taal spreekt, de mentaliteit van de bewoners van dat land kent en al een beetje vertrouwd is met de verschillend landschappen en het klimaat van dat land. 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

Inzicht in je eigen levensloop
(vervolg: tweede levenshelft)

o.l.v. Hans Stolp

In de eerste helft van ons leven staat de opgave centraal om ons met de aarde vertrouwd te maken en een eigen plaats op aarde in te leren nemen. In het tweede deel van ons leven komen we voor een heel andere opgave te staan: om de geest in onszelf tot ontwikkeling te brengen en dus te groeien in inzicht, wijsheid en milde liefde. Maar hoe doe je dat? En welke fasen doorlopen we daarbij? Kenmerkend voor deze jaren is dat onze geestkracht kan groeien (als we ons tenminste bewust daaraan wijden), terwijl onze fysieke vermogens afnemen.

Hoe ouder we worden, hoe meer we merken dat oudere mensen steeds meer buiten spel komen te staan. Ze worden vooral gerespecteerd om wat ze in het verleden gepresteerd hebben, maar meestal niet om wat ze nu zijn of uitstralen. Daarom is het voor ouderen moeilijk om zich de bijzondere mogelijkheden van deze levensfase bewust te worden. En toch kunnen de jaren op oudere leeftijd ons grote geschenken brengen en ons een heel bijzondere geestelijke groei brengen! Zo kunnen de jaren van 63 – 70 ons het geschenk van de verwondering brengen, de jaren van 70 – 77 jaar de kracht van het mededogen en de jaren van 77 – 84 de overwinning van onze schuldgevoelens en de aanvaarding van het feit dat deze ervaringen nodig waren voor onze geestelijke groei.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

Inzicht in je eigen levensloop

(deel 1: eerste levenshelft)

o.l.v. Hans Stolp

Ons leven verloopt in ritmes van zeven jaar. In elk van die zeven jaar hebben wij een bepaalde opgave te vervullen die belangrijk is voor onze geestelijke ontwikkeling. Het is sowieso zinvol om inzicht te krijgen in de nieuwe opdracht die ons elke zeven jaar wordt toevertrouwd: dan ontwikkelen wij een gevoel voor het ritme van ons leven.

Fascinerend is het echter ook om te ontdekken, waar wij zijn afgeweken van dat ritme van zeven jaar: juist die afwijkingen laten ons zien, waar en op welke wijze ons Ik (dat in het verborgene leiding geeft aan ons leven) heeft ingegrepen in onze ontwikkeling. Daarom kunnen we juist aan de afwijkingen iets aflezen van wat ons Ik met ons leven bedoelt en wil.

Op deze themadag willen we allereerst stilstaan bij die ritmes van zeven jaar en daarbij het oog gericht houden op ons eigen leven: hoe is dat bij ons persoonlijk gegaan? Ook andere vragen komen aan de orde, bijvoorbeeld deze: Waarom zijn wij in deze tijd zoveel meer geïnteresseerd in onze biografie of levensloop?

Al doende zullen we waarschijnlijk ook ontdekken dat juist de breuken in ons leven en de moeilijke periodes een hele nieuwe ontwikkeling in ons leven mogelijk maakten. Kortom: het thema van deze dag nodigt ons uit om op ons eigen leven terug te kijken om (al is het maar een klein beetje) te leren begrijpen waarom ons leven ging, zoals het ging.


In de eerste helft van ons leven staat de opgave centraal om ons met de aarde vertrouwd te maken en een eigen plaats op aarde in te leren nemen. Daar gaat het over op deze themadag (27 mei )  In het tweede deel van ons leven komen we voor een heel andere opgave te staan: om de geest in onszelf tot ontwikkeling te brengen en dus te groeien in inzicht, wijsheid en milde liefde. Maar hoe doe je dat? En welke fasen doorlopen we daarbij? 

Op deze vragen wordt ingegaan op de themadag van 24 juni.

 

Beide themadagen zijn afzonderlijk te volgen, maar vormen gezamenlijk één geheel.


Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De Mysteriën van Christus

o.l.v. Hans Stolp

Duizelingwekkend groots zijn de vele geheimen die met Jezus Christus verbonden zijn. Geheimen die bijvoorbeeld door het Oosters-orthodoxe Christendom worden behoed: zij vieren Kerst niet alleen op 25 december (de geboorte van Jezus). maar ook op 6 januari (de incarnatie van de Christus in de mens Jezus bij de Doop in de Jordaan).  Daarom staan we op deze Thema-dag stil bij de geheimen van de meest verheven mens die ooit leefde: Jezus van Nazareth. Maar ook bij de geheimen van de Zonnegeest, ofwel de Christus die zich in hem belichaamde. Eeuwenlang werd de geboorte van de mens Jezus voorbereid: de mens die naar lichaam en ziel sterk genoeg moest zijn om de onvoorstelbaar grootse krachten van de Zonnegeest in zich op te nemen, zonder daar meteen aan te sterven. Maar eveneens eeuwenlang duurde de afdaling van de Christus, de Zoon van God, naar de zon, waar Hij de Zonnegeest werd, en vervolgens naar de aarde, waar Hij de Christus werd. Een weg van afdaling die met grootse offers gepaard ging. En al deze mysteriën zijn alleen nog maar de voorbereiding van wat zich sinds de Doop in de Jordaan op aarde afspeelde: 

- Hoe de Christus drie jaar nodig had om het lichaam van Jezus van Nazareth volledig om te vormen;

- Hoe de dood van Jezus Christus aan het kruis tegelijk een opstanding was;

- Hoe de Hemelvaart het allereerste begin was van een heel nieuwe ontwikkelingsweg van de mens;

- En hoe Pinksteren de geboorte van de Christus in ons betekende. Over deze en andere Mysteriën willen wij ons op deze bijzondere dag – zo vlak voor Pasen – bezinnen om ons op die manier voor te bereiden op het Paasfeest. 

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De Islam vanuit het perspectief van het (esoterische) Christendom

o.l.v. Hans Stolp

Het wordt de hoogste tijd om ons te bezinnen op de Islam. Niet alleen is de Islam inmiddels een onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden, maar door het Islamitische terrorisme is deze religie ook omstreden geraakt. Hoe kunnen we nu op een zinvolle manier, zonder vooroordelen, tegen deze religie aankijken? Op onze Thema-dag willen we dat doen vanuit het (Esoterische) Christendom.
Alle godsdiensten leveren door de eeuwen heen een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de mens. Daarom zijn alle godsdiensten belangrijk en zinvol: we hebben ze allemaal nodig (gehad) bij onze menselijke ontwikkeling. Toch zijn de verschillende religies zeker niet gelijk aan elkaar, zoals ten onrechte wel gedacht wordt. Zo zijn de Islam en het Christendom beide weliswaar een monotheïstische godsdienst en een religie van het boek, zoals de Islam zegt, maar tegelijk zijn ze heel verschillend. Het is belangrijk om ons dit verschil bewust te worden: pas dan leren we elkaar beter te begrijpen.
Vanuit het Christendom gezien is het grootste verschil dit: dat de Islam zegt dat Allah geen zoon heeft en dat Mohammed een profeet is (en niet de zoon van Allah). De Islam wijst dan ook de Drie-eenheid af. Dat is daarom belangrijk, omdat volgens het Christendom de Drie-eenheid het ontwikkelingsproces van de mens weerspiegelt, ofwel zijn voortdurende groei naar een hoger bewustzijn. Het monotheïsme van de Islam blijft daarentegen vasthouden aan het besef dat God boven en buiten ons te vinden is, maar niet in ons.

Voor het Christendom is vrijheid essentieel (pas dan kan de mens de weg naar binnen gaan en zich bewust worden van de Geest of het hoger Zelf), terwijl voor de Islam vooral gehoorzaamheid en overgave aan Allah belangrijk zijn. Deze verschillende visie leidt tot een verschillende levenshouding.

Naast dit verschil zijn er natuurlijk nog andere die even belangrijk zijn. Graag licht ik op onze Thema-dag deze verschillen (met respect voor beide religies) toe. Ook staan we stil bij de vraag wie Mohammed nu eigenlijk was. Daarnaast zullen we merken dat bezinning op de Islam ook inhoudt dat we ons bewust worden van de essentie van het Christendom!

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De levensopdracht voor deze tijd

o.l.v. Hans Stolp

We leven in een bijzondere overgangstijd. Daarin komen, vergeleken met een paar decennia terug, nieuwe levenslessen en nieuwe uitdagingen op ons af. We worden bijvoorbeeld uitgedaagd om in onze eigen kracht te gaan staan en grenzen te stellen, meer en duidelijker dan vroeger. We ontdekken vanbinnen niet alleen de kracht van ons hoger zelf, maar ook dat gevoel van heimwee. Daarnaast doen steeds meer mensen helderziende ervaringen op. Maar welke daarvan zijn zinvol, en welke zijn juist een belemmering voor onze huidige geestelijke ontwikkeling? We zullen dan ook moeten leren onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid, en zo zijn er nog een paar bijzondere levenslessen die juist in deze tijd op ons afkomen… 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De esoterische betekenis van Maria Magdalena

o.l.v. Hans Stolp.

Jezus Christus wordt bij zijn grote levensopdracht bijgestaan door drie grote ingewijden: zijn moeder Maria, Johannes (die oorspronkelijk Lazarus heette) en Maria Magdalena. Alle drie vertegenwoordigen zij een bepaald aspect van het mysterie van Christus. Daarbij mag Maria Magdalena de moeder van het Esoterische Christendom genoemd worden. Zij staat aan de basis van alle esoterisch-christelijke inzichten die in deze tijd weer in de openbaarheid komen,

In het Oerchristendom (denk daarbij aan de gnostische geschriften, de Nag Hammadi geschriften) wordt zij de vrouw die het AL kende en de apostel der apostelen (apostola apostolorum) genoemd. Zij wordt niet alleen de gezellin van Jezus genoemd, maar soms ook diens vrouw.

Als je naar haar levensgang kijkt, en met name naar wat de christelijke traditie daarover vertelt, valt direct op dat zij het lot van zoveel vrouwen uit vroeger eeuwen deelt: zij wordt op een bescheiden plaats teruggezet, alleen maar omdat zij een vrouw is. Zij wordt daarom tot op de dag van vandaag vooral vereerd als de overspelige vrouw die berouw toonde en daarom van Jezus Christus vergeving ontving…

In Maria Magdalena wordt het lot van de vrouw in onze christelijke traditie zichtbaar: zij moest aan de man onderdanig zijn. Maar nu is de tijd aangebroken om dat onrecht te herstellen en Maria de plaats te geven die haar toekomt: het Esoterische Christendom dankt zijn bestaan aan haar.

Na de dood en de opstanding van Jezus heeft zij nog jarenlang in Zuid-Frankrijk geleefd. Samen met Johannes vertegenwoordigt zij de geheime traditie en leringen, die Jezus aan zijn leerlingen gaf. Van haar hand is ook (in de Nag Hammadi geschriften) een Evangelie bewaard gebleven: het Evangelie van Maria Magdalena. Het is zwaar beschadigd en allerlei fragmenten zijn verdwenen. Toch is het duidelijk dat zij – net als Johannes in zijn Evangelie - in haar Evangelie de inwijdingsweg beschrijft. Op de Thema-dag die aan haar gewijd is, zullen we daar ook met name bij stilstaan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De natuurwezens of elementenwezens

o.l.v. Hans Stolp

Natuurwezens zijn energieën die werkzaam zijn in de natuur en af en toe een vorm aannemen. In het verre verleden waren mensen nog vertrouwd met deze wezens. Ze noemden hen met vele namen, bijvoorbeeld kabouters, eenhoorns, salamanders, gnomen, elfjes of nimfen. Ook in sprookjes spelen ze een belangrijke rol. Steeds meer mensen beginnen zich tegenwoordig te realiseren dat het hierbij niet gaat om fantasiefiguren, maar dat het wezens zijn die (in opdracht en onder leiding van de engelen) werken in en aan de natuur.

Zonder het stille werk van deze wezens zou er niets groeien op aarde!

Sinds het einde van de vorige eeuw komen er steeds meer berichten van mensen die met de wereld van de natuurwezens in verbinding zijn gekomen en die zich bewust zijn geworden van het belang van hun werk. Zo hebben Ursula Burkhard, Thomas Mayer en Verena Staël von Holstein inmiddels al vele boeken over hen gepubliceerd.

Op deze thema-dag staan we stil bij de natuurwezens: wie zijn ze, waarom worden ze ook wel elementenwezens genoemd en waarom zoeken ze juist in deze tijd onze aandacht? Het wordt een dag, waarop je niets hoeft te geloven, maar waarop je verwondering zeer waarschijnlijk gewekt zal worden!

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De Gnostiek van de Essenen

o.l.v. Hans Stolp

In 1945 werden in Nag Hammadi in Egypte 52 oude gnostische geschriften gevonden: spirituele geschriften uit de tijd van het eerste (beginnende) christendom. Deze geschriften maken duidelijk dat er oorspronkelijk een heel ander, spiritueel of esoterisch christendom heeft bestaan naast de bekende stroming van (wat later genoemd werd) het kerkelijke christendom. Sinds die vondst kan de gnostiek rekenen op een nog steeds groeiende aandacht.

Nu bestaan er verschillende vormen van gnostiek: de joodse, de heidense, maar ook de christelijke gnostiek. Aan de basis van de christelijke gnostiek staan de Essenen, een gemeenschap van ingewijden die in Israël een eigen plaats innamen naast andere ingewijden, zoals de Farizeeërs en de Sadduceeën. De Essenen hebben vol eerbied en vanuit een diep innerlijk weten, het geheim behoed van de Zonnegeest die afdaalde naar de aarde om zich bij de doop in de Jordaan in de mens Jezus van Nazareth te incarneren. Daarom hebben zij in het geheim Jezus Christus op alle mogelijke manieren bijgestaan bij de vervulling van zijn opdracht. Het zijn ook hun inzichten (= de christelijke gnosis) die ten grondslag liggen aan de Bijbelse geschriften.

De bloeitijd van de gnostiek viel in de 2e en 3e eeuw na Christus. Omdat de oude mysteriën (of mysteriescholen) uitstierven, werd de gnostiek langzamerhand de erfgenaam van de oude mysteriekennis. Daarbij klonken - met name in de gnostiek van de Essenen - allerlei inzichten door die de grote ingewijde Zarathoestra eeuwen geleden aan zijn mensen had doorgegeven. Op grond van zijn leringen (en hun eigen geestelijke waarnemingen) was het voor de Essenen belangrijk hun heimwee naar de geestelijke wereld af te leggen en zich op de aarde te richten: de aarde was na de dood en opstanding van Jezus Christus immers het lichaam van Christus geworden.

Vele christelijke gnostici hebben zich aan de opdracht gewijd om de inwerking van de Christusgeest op de aarde en het aardse leven te helpen realiseren. Dionysius de Areopagiet bijvoorbeeld, maar ook Clemens van Alexandrië en de beroemde kerkleraar Origines zagen dat als hun opdracht.

De opdracht die de christelijke gnosis ons in deze tijd meegeeft, is deze: werk aan jezelf, richt je op de aarde (opdat de Christusgeest ook echt hier op aarde werkzaam kan worden), verwerf geestelijk inzicht, en wees je bewust van je opdracht: om leven na leven de aarde om te vormen tot koninkrijk van God!

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De spirituele aspecten van orgaandonatie

Orgaandonatie Waarom wel - Waarom niet?

o.l.v. Hans Stolp

Het wetsontwerp van D ’66 over orgaandonatie dat onlangs in de Tweede Kamer werd aangenomen, bestempelt ons allemaal tot potentiële orgaandonor, tenzij je bij het Donorregister hebt aangegeven dat je geen donor wilt zijn. Bij de vele discussies over dit thema (zowel in de pers als in de Tweede Kamer) viel op dat de spirituele aspecten van de orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Willen we echter tot een zinvol besluit komen of we wel of geen donor willen zijn, is het belangrijk deze aspecten in onze overwegingen te betrekken.

-        Allereerst is daar het criterium van hersendood: als iemand hersendood is, maar zijn hart nog klopt en alle organen nog werken, mogen de organen volgens de wetgever weggenomen worden. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood?

-        Organen blijken bovendien drager van ons geheugen te zijn. Veel donoren vertellen over andere gewoontes en zelfs andere karaktertrekken die ze na de transplantatie kregen. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat betekent het dat donoren vaak het gevoel hebben dat de geest van de donor nog in de buurt is en dat ze vaak zelfs het gevoel hebben dat er nog een aanwezigheid in hun lichaam is?

-        Een vraag die zelden gesteld wordt, is deze: wat betekent het afstaan van organen eigenlijk voor de donor zelf? Kan het zijn dat hij/zij daardoor naar de aarde getrokken wordt en moeilijk of misschien zelfs helemaal niet de weg naar de geestelijke wereld kan vinden?

Op onze Thema-dag willen we deze en andere, daarmee samenhangende thema’s overdenken en overwegen. Van harte hoop ik dat we mede door deze Thema-dag een bredere bekendheid kunnen geven aan een spirituele manier van denken over dit onderwerp.

Het boek Orgaandonatie is UITVERKOCHT. Een HERDRUK verschijnt op 18 oktober 2016

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De esoterische geheimen van Michaël

o.l.v. Hans Stolp

Er zijn zeven aartsengelen die elk ongeveer 350 jaar lang leiding mogen geven aan de geestelijke groei en ontwikkeling van de mensheid op aarde. In een vast ritme volgen zij elkaar op bij hun regentschap, zoals hun 350-jarige leiding genoemd wordt. Nu hebben de zeven aartsengelen ieder een groep mensen om zich heen die op aarde als het ware het kanaal zijn voor de impulsen van de betreffende aartsengel.

De belangrijkste van de zeven aartsengelen is Michaël. Ook hij kent een vaste groep medewerk/st/ers: mensen die tijdens zijn regentschap naar de aarde gaan om zijn impulsen te verwerkelijken. Deze mensen (wij dus, want tot deze groep behoren waarschijnlijk de meeste bezoek/st/ers van onze thema-dagen) zijn al eeuwenlang met Michaël verbonden en zijn diep doordrongen van zijn inspiraties en impulsen. Samen met hem hebben we door de eeuwen heen een bijzondere reis gemaakt:

Eerst waren we samen met Michaël op de zon, want Michaël is de grote Aarstengel van de zon waar hij de dienaar is van de Zonnegeest (die we in het Christendom kennen als de Christus).

Michaël liet ons zien, waarom hij de hoeder van de kosmische wijsheid was: omdat hij alle verschillende planetenwijsheden tot één universele wijsheid had omgevormd.

Samen met hem zagen we hoe de Zonnegeest zich tweeduizend jaar geleden op weg begaf naar de aarde en de zon verliet. Dat was een indrukwekkend grootse en kosmische gebeurtenis, waaraan we diep in onze ziel nog een herinnering bewaren.

We zagen hoe de Zonnegeest tot de Geest van de aarde werd: het raakte ons diep.

We zagen hoe de kosmische wijsheid Christus achterna ging naar de aarde en daar in de hoofden van de mensen langzaam tot intellectuele kennis werd.

En nu is in 1879 het nieuwe regentschap van Michaël begonnen. En dus zijn wij hier om kanaal voor zijn inspiraties en impulsen te zijn. Maar wat betekent dat en wat houdt dat in? Eén ding is duidelijk: Michaël heeft ons nodig: zonder ons kan hij zijn opdracht niet vervullen!

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Eerlijk kijken naar jezelf

o.l.v. Hans Stolp

 Eerlijk kijken naar jezelf. Als je ook maar een klein beetje wijzer wilt worden en wat meer inzicht wilt krijgen, dan zul je allereerst moeten leren om eerlijk naar jezelf te kijken. Want de échte (levens)wijsheid ontstaat daar, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Van oudsher worden er eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen doorgegeven om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw op te voeden. Bij dergelijke oefeningen leer je bovendien ook nog eens je eigen karma op het spoor te komen, en zodoende inzicht te krijgen in de diepere achtergronden van je leven. Ook leer je eerlijk waar te nemen, wanneer je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en leer je die projecties terug te nemen. Een belangrijke les, want hoeveel relaties gaan nu juist door dergelijke projecties kapot!

Eerlijk kijken naar jezelf: het maakt ons bewust wie wij eigenlijk zijn, uit welke werelden wij afkomstig zijn en wat wij komen doen op aarde. Daarnaast krijgen wij zicht op ons eigen geweten en leren wij hoe wij ons geweten sterker kunnen maken. En wanneer je dit alles ook nog eens doet met humor en liefde, dan worden de oefeningen die je leren eerlijk naar jezelf te kijken een vrolijk spel – maar wel een spel, dat de allerdiepste en allerheiligste kracht in onszelf aan het licht brengt: de Geest.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De esoterische betekenis van het Thomas-evangelie

o.l.v. Hans Stolp

Leven met het Thomas-evangelie; een oefening in het lezen van gnostische teksten.

Het Evangelie van Thomas werd in 1945 met vele andere geschriften bij toeval gevonden in een kruik bij Nag Hammadi in Egypte. In dit mogelijk oudste Evangelie staan 114 uitspraken (logia) die aan Jezus worden toegeschreven en die Jezus in een totaal ander licht plaatsen dan de latere kerk ons voorhoudt. De uitspraken van Jezus in dit Evangelie zijn veel kernachtiger dan de parallelle teksten in de vier Evangelien. Hiernaast bevat dit Evangelie vele uitspraken die nergens anders terug te vinden zijn. Het zijn juist deze uitspraken die handelen over de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Hier ontmoeten we een Jezus die zegt dat we het Koninkrijk Gods niet alleen buiten ons zelf moeten zoeken maar juist ook in ons zelf. Een Koninkrijk dat een ieder in het hier en nu kan betreden. Zelfkennis is hierbij het sleutelwoord. Op weg naar die zelfkennis komt de mens te staan tegenover zijn diepste wezen. Het omvormen van het gespleten zelf tot de hele totale mens, dat is een voorwaarde om het Koninkrijk Gods te betreden.

In de 114 uitspraken (logia) wordt op een vaak kernachtige en indringende manier beschreven welke obstakels genomen dienen te worden om tot zelfkennis te komen. De bezinning op de teksten van Thomas vraagt dus een andere manier van kijken en denken.

Op deze dag zullen we een aantal van deze wijsheidspreuken doornemen en kunnen we leren begrijpen wat de diepere betekenis is van deze teksten.

Opgeven voor deze Themadag

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Omgaan met onze gestorvenen

o.l.v. Hans Stolp

Het gedenken van onze geliefden

Op die dag willen we stilstaan bij de weg door de geestelijke wereld van onze geliefde gestorvenen. Wat gebeurt er met hen wanneer zij hun lichaam hebben losgelaten.
Wat doen zij nu? Op welke manier weten zij zich nu bij ons betrokken?
En wat kunnen wij nu nog voor hen doen? Ook komt de vraag aan de orde hoe wij kunnen omgaan met die gestorvenen die ons achterlieten met allerlei onverwerkte gevoelens.
Hoe kunnen wij daarmee verder? Wij willen deze dag afsluiten met een korte viering waarin wij onze geliefden danken en hen de warmte van ons hart willen toezenden.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Het leven voor onze geboorte

ofwel

De weg naar een nieuwe incarnatie

o.l.v. Hans Stolp.

Vaak staan we op onze themadagen stil bij het leven na onze dood: hoe ziet de weg er uit die zich bij de dood voor ons opent? En wat ervaren wij al gaande op die weg? Op deze Themadag willen we echter stilstaan bij het leven vóór onze geboorte: welke weg zijn we voor onze geboorte eigenlijk gegaan en wat hebben we allemaal beleefd op onze weg naar een nieuwe incarnatie?

Die weg begint bij het middernachtelijk uur in de geestelijke wereld: het grote keerpunt van opstijgen naar afdalen. Daar worden we allereerst voor de keuze gesteld of we eigenlijk wel naar de aarde willen afdalen: alleen als we er zelf voor kiezen, zullen we aan een nieuwe incarnatie beginnen. Ieder mens op aarde heeft dus eens zelf voor dit leven gekozen!

Het is de Heilige Geest die ons op onze terugweg begeleidt en ons de weg naar de aarde wijst. Op die weg ontmoeten we alle mensen die we later op aarde als mens zullen ontmoeten. Op onze reis gaan we door de sfeer van verschillende planeten en krijgen daar de krachten en vermogens die we in een nieuw aards leven nodig hebben: de kracht van het geheugen, van het denken en van de liefde bijvoorbeeld.

Na de ontmoeting met de Oerleraren vindt de conceptie plaats, waarbij ons toekomstige lichaam verwekt wordt. Daarbij zweven we rond onze ouders en werken met liefde op hun lichamelijke vereniging in. Ons ik verbindt zich vanaf de 18e – 21e dag met de foetus die bij de conceptie verwekt wordt.

Onze geboorte op aarde is eigenlijk onze eerste geboorte: rond het zevende jaar volgt onze tweede geboorte en rond ons veertiende jaar onze derde geboorte. Pas dan kunnen we echt beginnen aan de opdracht die wij hier op aarde te vervullen hebben: om te groeien aan de lessen van het leven – en dus te groeien aan de fouten die wij op aarde maken. Fouten zijn niet erg, als je er tenminste wat van leert!

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De heilige wetten van karma en reïncarnatie: Het verandert je leven

o.l.v. Hans Stolp

 

Reïncarnatie behoort tot de inzichten, waarover Jezus in het geheim met zijn discipelen sprak, maar waarover hij zich in het openbaar niet uitsprak. Deze inzichten behoren dus tot de christelijke traditie, zij het dat ze oorspronkelijk alleen in het geheim werden doorgegeven, bijvoorbeeld op de esoterisch-christelijke school in Athene! Het woord Karma zelf komt in de bijbel niet voor, maar waar dat woord voor staat wordt wél regelmatig in de bijbelse teksten onder woorden gebracht: Wat gij zaait, zult gij ook oogsten..

Het inzicht in meerdere levens blijkt ons hele leven, heel ons denken en heel ons handelen op een beslissende manier te veranderen. Zo leren we bijvoorbeeld dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten, en dat we ons daarom niet in het slachtofferschap mogen opsluiten. We leren dat we niet zozeer de vraag: Waarom? moeten stellen, maar dat we ons moeten bezinnen op de vraag wat we van allerlei gebeurtenissen in ons leven te leren hebben, ofwel dat we de vraag naar het Waartoe? moeten leren stellen.

Bovendien blijkt het inzicht in het feit dat wij meerdere levens op aarde doorleven, ons ook antwoord te geven op de vraag, wie wij nu eigenlijk zijn: geestelijke wezens die zich af en toe in een stoffelijk jasje hullen om hier op aarde hun lessen te leren.

Er zijn verschillende karma-oefeningen, zodat we op het spoor kunnen komen van de karmische lessen die wij in dit leven te leren hebben. Hoe meer wij ons deze lessen bewust worden, hoe rijker we straks terug zullen keren naar ons geestelijke huis! Ook is het belangrijk inzicht te krijgen in de manier, waarop onze levenshouding van leven tot leven een transformatie ondergaat: wie deze inzichten kent, begrijpt zoveel meer van het lot van allerlei mensen om zich heen! Bijvoorbeeld: haat in het ene leven, leidt tot leed in een volgend leven, en dat leed verschijnt in een daaropvolgend leven weer als geslotenheid. 

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

THEMADAG

 

zaterdag 25 juni 2016

 

Wat vertellen onze handen ons

 

o.l.v. Hans Stolp

 

Je handen vertellen je heel veel over jezelf. 
Om te weten wat, kom dan naar deze themadag.
Op deze dag zullen ook de basisbeginselen van het handlezen verteld worden.

 

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

 

THEMADAG

De levensopdracht van Nieuwetijdskinderen

o.l.v. Hans Stolp.

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die bij hun geboorte de energieën van de nieuwe tijd al met zich meenemen. Want het is hun taak die nieuwe tijd hier op aarde te helpen vormgeven. Maar wat is dan het typerende van een nieuwetijdskind?

  -  Ze hebben een uitgesproken gevoeligheid – en buitenstaanders hebben het dan wel eens over een óvergevoeligheid. Ze voelen of weten wat anderen denken, ook al zeggen die iets heel anders. Ze doorzien de ander dan ook op een bepaalde manier, en laten dat merken ook.

  -  Ze hebben een groot meedogen voor alles wat leeft. Veel nieuwetijdskinderen zijn dan ook vegetariër, en hebben een open oog voor alle mensen die gekwetst zijn of lijden. Nieuwetijdskinderen moeten leren daarin hun eigen grenzen te bewaken, want vaak lopen ze in hun meedogen voor anderen zichzelf voorbij.

  -  Ze hebben een groot gevoel voor wat écht is, en wat niet echt is; zoals ze ook een groot gevoel hebben voor wie van binnenuit een autoriteit is en wat te zeggen heeft, of wie die autoriteit alleen maar speelt. Die laatsten zullen het met nieuwetijdskinderen niet makkelijk hebben, want die accepteren geen onechte autoriteit.

Daarnaast hebben nieuwetijdskinderen een sterke vrijheidsdrang, zijn zij dromerig – en staan zij in een directe verbinding met de geestelijke wereld. Bovendien zijn nieuwetijdskinderen nogal vaak de leermeesters van hun ouders. Want veel ouders veranderen zelf doordat ze een nieuwetijdskind mogen begeleiden naar de volwassenheid. 

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De geheimen van de houtsculptuur in Dornach

o.l.v. Hans Stolp

 

Jarenlang heeft Rudolf Steiner samen met de Engelse beeldhouwster Edith Maryon gewerkt aan een bijzondere houtsculptuur. Deze wordt meestal De Mensheidsrepresentant genoemd, ofwel: de Mens. Alle vrije tijd die Rudolf Steiner had (en die had hij niet veel) besteedde hij aan het werk aan deze sculptuur. Zelfs drie dagen voor zijn dood wilde hij nog opstaan van zijn ziekbed om aan deze sculptuur te werken.

Aanvankelijk was de sculptuur bedoeld als bekroning van het eerste Goetheanum, een indrukwekkend gebouw dat uit hout werd opgetrokken. Gelukkig was de houtsculptuur nog niet klaar en stond deze nog in de werkplaats, toen het eerste Goetheanum op 31 december 1922 afbrandde. Nu staat het beeld in het tweede Goetheanum in Dornach (bij Bazel in Zwitserland).

In dit beeld zijn vele esoterische geheimen als het ware in hout vereeuwigd. Wie de tijd neemt om zich op die geheimen te bezinnen, krijgt een diep inzicht in het esoterisch christendom en in alles wat Rudolf Steiner ons daarover vertellen wilde. Daarom willen wij ons op deze thema-dag door deze houtsculptuur laten inspireren.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Wat beleeft een gestorvene in de geestelijke wereld

o.l.v. Hans Stolp

 

Deze thema-dag is bedoeld om inzicht te krijgen in het leven na de dood.

Vele van onze regelmatige bezoeksters en bezoekers weten wel dat we na onze dood beginnen aan een reis door de geestelijke wereld. De eerste drie dagen brengt de gestorvene door in de etherische wereld. Daarna reist zij of hij door naar de astrale wereld. Daar brengt de gestorvene over het algemeen een lange tijd door. Het is een tijd van zuivering en loutering, en tegelijk een reis langs de verschillende planeten. Bij elk van die planeten ervaart de gestorvene heel bijzondere dingen. Het zijn ervaringen die haar of hem voorbereiden op het komende leven in de lichtwereld, ook wel het Devachan genoemd.

Op deze thema-dag staan we vooral stil bij de reis langs de verschillende planeten en bij wat ieder mens daar na zijn dood zal beleven. Wie eenmaal weet welke bijzondere ervaringen wij daar zullen opdoen, zal het straks ook lichter hebben, net zoals iemand die emigreert, het makkelijker heeft in het nieuwe thuisland, als hij of zij de taal spreekt, de mentaliteit van de bewoners van dat land kent en al een beetje vertrouwd is met de verschillend landschappen en het klimaat van dat land.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

Themadag

De esoterische betekenis van Pinksteren

o.l.v. Hans Stolp

In het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 20) vertelt Johannes dat Jezus Christus hem al op de avond van de eerste Paasdag de Heilige Geest schonk. Dat betekent dat op die dag het esoterische Pinksterfeest plaatsvond. En pas vijftig dagen later, op het huidige Pinksterfeest, ontvingen de andere leerlingen de Heilige Geest. Hoe zit dat, en wat is het geheim dat daarachter verborgen ligt?

In het verleden hebben wij ons als mens ontwikkeld van groepsziel naar individu. Het gevolg van dat individu worden is echter een toenemend individualisme, een beangstigende agressie en wijd verbreide onverschilligheid: alleen zo konden we zelfstandig worden en op eigen benen leren staan.

Maar hoe voorkomen we dat we als mensheid ten onder gaan aan die hardheid en zelfzucht? Hoe vinden wij een nieuwe verbinding met elkaar? Dat wordt alleen mogelijk doordat we met elkaar een zelfde geest gaan delen: een geest van eenvoud, liefde en respect.

Die geest ontvingen wij van Christus zelf op het Pinksterfeest. Maar zelfs de leerlingen begrepen pas een paar eeuwen na de Pinkstergebeurtenis wat er eigenlijk in het jaar 33 gebeurd is. Toen begonnen ze vanuit de geestelijke wereld anderen te inspireren om hen bewust te maken van het Pinkstergeheim.

Dat geheim delen we op de themadag met elkaar!

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

THEMADAG

         De verborgen zin van Dementie

o.l.v. Hans Stolp.

Als iemand in je omgeving dementeert, is dat uiterst verdrietig en ingrijpend. Het roept vele vragen op. zoals: is dementie alleen maar zinloos, of heeft het misschien toch een verborgen zin?

En ons geheugen, verdwijnt dat ook als onze hersens niet meer optimaal werken?

Daarbij zullen we zien dat ons geheugen met onze organen verbonden is en dat bijvoorbeeld orgaandonatie betekent dat met het nieuwe orgaan ook herinneringen meekomen.

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om al bij een beginnende dementie tot euthanasie over te gaan. Maar wat zijn in zo'n geval de gevolgen voor een volgend leven en voor het leven na de dood? Over al deze (en nog andere vragen) gaat deze thema-dag.

Overigens: niet alleen voor ouderen een belangrijke dag, maar voor iedereen, omdat we door ons met dementie bezig te houden ook een ander beeld krijgen van ziekte en gezondheid.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 THEMADAG

 Maria; de Moeder van Jezus

o.l.v. Hans Stolp

In de katholieke traditie is Maria verreweg de populairste heilige. Dat was niet altijd zo. Gedurende de eerste tien eeuwen van het Christendom werden de geheimen, die met haar verbonden waren, vooral in het geheim behoed en doorgegeven. In die tijd werd Maria ook niet afgebeeld. Pas in de Middeleeuwen begon de volksverering van Maria en ontstonden bijvoorbeeld de prachtigste schilderijen, onder meer die van Rafaël.

In de eerste tien eeuwen wist men nog dat Maria een eenheid vormde met Sofia, de ‘oude’ Heilige Geest. In die tijd was Maria vooral het symbool van de geest. Maar dat was een geheim dat alleen maar in kringen van het esoterische christendom gekend en begrepen werd.

Toen eenmaal de volksverering van Maria begon, werd zij het symbool van de menselijke ziel. Daarom kon Angelus Silesius dichten: Ik moet Maria zijn en in mijzelf God baren. Dan zal Hij ook mij de zaligheid verlenen.

Tot de vele geheimen van Maria behoort onder andere het feit dat er tweeduizend jaar geleden twee Maria’s waren. Een ander geheim is het feit dat ook Johannes in zijn laatste Bijbelboek – de Openbaring van Johannes - een Mariaverhaal, ofwel een modern kerstverhaal vertelt over de vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en met een krans van twaalf sterren op haar hoofd. In dit indrukwekkende beeld wordt de worsteling van de moderne mens aangegeven die dwars door allerlei beproevingen heen de geest in zichzelf tot leven moet wekken.

In 1950 kondigde de Paus een nieuw dogma af: het dogma van de lichamelijke hemelvaart van Maria. Dit dogma duidt op een geheim dat in de verre toekomst tot onze opdracht wordt: om ons lichaam tot een opstandingslichaam om te vormen…

Zo zijn met Maria drie grote geheimen verbonden die gericht zijn op onze geest, onze ziel en ons lichaam, dus op heel ons wezen. In Maria mogen wij het diepste, het meest wezenlijke van onszelf herkennen. Als we al haar geheimen willen samenvatten, mogen we zeggen dat zij ons komt leren, hoe wij ons kunnen verbinden met de ‘nieuwe’ Heilige Geest.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De betekenis van de Stille week

o.l.v.Hans Stolp

De Stille Week is de week voor Pasen die begint op de Zondag ervoor, een dag die al eeuwenlang Palmpasen genoemd wordt. In die week leven we toe naar het grootste geheim dat de mensheid gekend heeft: het mysterie van Golgotha, dat ook wel aangeduid wordt als de geboorte van de Zonnegeest op aarde. Elke dag in die week zetten we een stap dichter naar dat geheim, en raken we meer verbonden met de allesbeslissende gebeurtenis die we in deze week doorleven.

Enerzijds krijgen we bij onze bezinning op die week meer zicht op die gebeurtenis en dat grote geheim (dat onvatbaar groot is en dat eerst volgende generaties beter zullen leren verstaan), maar anderzijds gebeurt er zelf wat met ons in die week: we ondergaan een belangrijke transformatie. Onze bezinning op deze zaterdag is dus niet zomaar een interessante overdenking, nee, het is onszelf openstellen voor wat er vanuit de geestelijke wereld aan ons bewerkt wordt: een transformatie die ons ontvankelijk maakt voor het geheim van de Stille Week.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De Moderne Inwijdingsweg

o.l.v. Hans Stolp

De verantwoordelijkheid voor onze geestelijke ontwikkeling wordt in deze tijd meer en meer aan onszelf toevertrouwd. Vroeger waren het de engelen die ons leiden op het pad van de geestelijke groei, later waren het de ingewijden, en nog later was het de kerk die ons leidde op het pad van onze geestelijke groei. Tegenwoordig moeten we daar zelf voor zorgen.

Dat betekent dat we zelf heel bewust zullen moeten kiezen voor het gaan van de inwijdingsweg. Maar hoe ziet die weg er in onze tijd dan wel uit? Welke stappen moet je zetten? En hoe maak je voor jezelf geestelijke groei mogelijk?

Deze weg begint met luisteren naar binnen. Als je volhoudt en geduld hebt, zal je op een zeker moment ontdekken dat je geroepen wordt. Leer je nog beter naar binnen te luisteren, dan hoor je, wat je gevraagd wordt: om geestelijk te groeien. Zodra je je dat bewust wordt, zal je een innerlijke gedrevenheid gaan ervaren om anders naar het leven te gaan kijken.

Wanneer je je aan deze opdracht – om anders te gaan kijken - begint te wijden, ga je als vanzelf aan jezelf werken. Al doende wordt het je steeds duidelijker wat de diepere zin daarvan is: om jezelf om te vormen tot een zuiver instrument voor de goddelijke Geest. Daardoor komt er een innerlijk weten naar boven dat je antwoord geeft op vele vragen. Je wordt een wetende en er ontstaat een levende verbinding met de geestelijke wereld.

Op deze Thema-dag willen we stap voor stap stilstaan bij de verschillende fasen van geestelijke groei die we op de inwijdingsweg doorlopen. Daarom is deze dag bedoeld voor iedereen die wil werken aan zichzelf.

een zuiver instrument voor de goddelijke Geest. Het innerlijke weten ontluikt en er ontstaat een voelbare verbinding met de geestelijke wereld. En dit alles leren we aan de ervaringen die het leven zelf ons voorlegt.

 

 Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Christian Rosenkreutz

o.l.v. Hans Stolp

Christian Rosencreutz is een incarnatie van Johannes, de geliefde leerling van Jezus Christus. Hij is een van de grote Meesters en werd genoemd naar zijn grote liefde, Christus. Heel zijn leven stond in zijn dienst. Daarom werd hij ook wel Ridder van Christus genoemd. Hij leefde van 1378 – 1484 (en werd dus 106 jaar!) Honderdtwintig jaar na zijn dood werd zijn graf gevonden in het geheime centrum van de Rozenkruisers in Duitsland. Op de deur van de grafkamer stond: Na honderdtwintig jaar zal ik geopend worden.

Christian Rosencreutz werkte in het verborgene om de toekomst voor te bereiden, met name onze tijd. Daarom is het belangrijk ons innerlijk met hem en zijn levensopdracht te verbinden. Hij wil ons (onder meer) leren hoe wij de inzichten van het esoterisch christendom kunnen toepassen op het dagelijks leven. Daardoor werd hij degene, die onze aandacht richt op biologisch – dynamische landbouw, op een geneeskunde, die rekening houdt met de geest en ga zo maar door.

 

 Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

De levensopdracht voor deze tijd

o.l.v. Hans Stolp

We leven in een bijzondere overgangstijd. Daarin komen, vergeleken met een paar decennia terug, nieuwe levenslessen en nieuwe uitdagingen op ons af. We worden bijvoorbeeld uitgedaagd om in onze eigen kracht te gaan staan en grenzen te stellen, meer en duidelijker dan vroeger. We ontdekken vanbinnen niet alleen de kracht van ons hoger zelf, maar ook dat gevoel van heimwee. Daarnaast doen steeds meer mensen helderziende ervaringen op. Maar welke daarvan zijn zinvol, en welke zijn juist een belemmering voor onze huidige geestelijke ontwikkeling? We zullen dan ook moeten leren onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid, en zo zijn er nog een paar bijzondere levenslessen die juist in deze tijd op ons afkomen…

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMADAG

Mijn beschermengel en ik

o.l.v. Hans Stolp

Mijn beschermengel heeft ons in de geestelijke wereld voorbereid op het komende aardse leven en op de lessen die ons daar te wachten zouden staan. Daarna daalden we samen naar de aarde af. Toen daarbij de sluier der vergetelheid over ons heen viel, verloren we de directe verbinding met onze engel, ook al bleef deze voortdurend dicht bij ons. Bij het vervullen van onze levensopdracht staat onze engel ons steeds terzijde, zodat we op de juiste wijze geestelijk groeien. Daarbij is onze engel in deze tijd vooral gericht op de geboorte van ons hoger zelf.

Elke nacht ontmoeten we onze engel, ook al zijn we ons dat niet bewust: daarbij legt onze engel bijvoorbeeld een diep verlangen naar antwoorden in ons neer. In deze tijd wordt van ons gevraagd om ons weer de verbinding met onze engel bewust te worden, en ons bewust te maken hoe dat dan wel mogelijk is.

 Terug naar overzicht lezingen / themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp