“Maria Magdalena, Moeder van het esoterisch Christendom” III

De stille Maria

Ze is volgens velen, o.a. Emil Bock en de Legenda Aurea,

de zus van Lazarus en Martha. In Lucas wordt zij zo aangeduid:

zij, die aan de voeten van de Heer gezeten, naar zijn woord luisterde. Ze heeft dus haar gedrevenheid omgevormd tot

een geestelijk actief luisteren. Martha, haar zus, vraagt: Heer,

trekt Gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen?

Jezus antwoordt: Je maakt je bezorgd over vele dingen, maar weinigen zijn nodig of slechts een, want Maria heeft het goede

deel gekozen dat van haar niet wordt weggenomen.

Martha is dus voortdurend bezig met het beheer van hun

vele bezittingen, en dus met de materie. Maar Maria richt zich innerlijk op de geestelijke wereld. Bedenk hierbij dat het vele symbool van het aardse leven is, maar het ene symbool van de geestelijke wereld en van het hoger zelf.

Jezus heeft deze drie ieder op een eigen wijze genezen:

• Lazarus werd naar de geest genezen (zie zijn driedaagse

inwijding).

• Martha naar het lichaam: zij was de bloedvloeiende vrouw.

• Maria Magdalena werd naar de ziel genezen. In haar eerste

incarnatie was zij (zoals we zagen) Norea, de oudste dochter

van Adam en Eva. Zij daalde af in de materie en kwam daar

onder de invloed van de archonten (donkere geestelijke

krachten, ofwel Lucifer en Ahriman). Jezus geneest nu – in

haar leven als Maria Magdalena – haar ziel van de verblinding

die het gevolg is van de val in de materie.

Als we dan ook nog weten dat Maria Magdalena het beeld

is van ons aller ziel, wordt duidelijk dat in de genezing van

Maria Magdalena de toekomstige genezing van ons aller

ziel wordt uitgebeeld.

Het geheim van Sophia

• Sophia vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect van God,

zoals Jezus Christus het mannelijke aspect vertegenwoordigt. Sophia werkt op onze ziel in, als wij haar dat toestaan en

mogelijk maken, terwijl Christus ons de geest of het hoger

zelf schenkt.

• Sophia wordt vaak genoemd in de Nag-Hammadi geschriften

bijvoorbeeld in Het Wezen van de Machten en Begrip van

Norea, maar ook in de bijbel. Denk aan het apocriefe boek

De Wijsheid van Salomo, Spreuken 3 en Job 28.

Alleen wordt de naam Sophia daar vertaald als wijsheid en

daarom heeft de lezer(es) niet door dat het hierbij gaat om

een hoog geestelijk wezen!

• Sophia reinigt onze ziel en ons astrale lichaam.

Een gereinigd astraallichaam houdt in dat de donkere

krachten zoals angsten, woede enzovoort, ons niet langer gevangen houden. Daardoor komt er ruimte voor de geboorte

van het hogere ik.

Een gereinigd astraallichaam heet Jonkvrouwe Sophia of de

Maagd Sophia en betekent dus de gezuiverde of gereinigde

ziel. Als moeder Maria (de moeder van Jezus) de Maagd

Maria wordt genoemd, wil dat zeggen dat zij het kanaal op

aarde voor Sophia is, ofwel een openbaring van Sophia is.

Daarom werd en wordt Moeder Maria in esoterische kringen

altijd Sophia genoemd.

Sophia bewerkt dus een reiniging van onze ziel: een Katharsis.

In onze tijd is die mogelijk door meditatie, het verwerven van

inzicht en innerlijke zuivering. Het gevolg van deze reiniging is

dat ons astrale lichaam geestelijke zintuigen krijgt.

Die kunnen wij echter nog niet gebruiken: ze moeten eerst afgedrukt worden in ons etherisch lichaam. En dat gebeurt

dan weer door het doorleven van onze levenslessen, of bijvoorbeeld door het regelmatig lezen van de Proloog van Johannes; hoofdstuk 1 van het Evangelie van Johannes.

Het afdrukken van de geestelijke zintuigen in ons etherisch

lichaam leidt tot helderziendheid: het schouwen tot voorbij

de buitenkant. De kracht die dat bewerkt is de Heilige Geest.

En dit gebeuren zelf wordt de Verlichting genoemd.

Zó is het dus met Maria Magdalena gegaan: ze ontving de

Verlichting en kon daardoor bij de Opstanding helderziend

het opstandingslichaam van Jezus Christus waarnemen om

op die manier de getuige van de Opstanding worden.

Het Begrip van Norea vertelt over Norea:

Er zal een tijd komen dat zij tot het Pleroma; deLichtwereld

in zal gaan en niet langer in het tekort, de stoffelijke wereld,

zal leven. Die overgang voltrekt zich dus in haar leven

als Maria Magdalena.

Hans Stolp