“Maria Magdalena, Moeder van het esoterisch Christendom” IV

De drie Maria’s bij het kruis:

• Maria, de Moeder van Jezus, uit het Mattheüs-Evangelie;

• Maria van Klopas, de schoonzus van Moeder Maria

(representeert zij de moeder van de andere Jezus, uit het

Lucas-Evangelie?);

• en Maria Magdalena.

Moeder Maria staat zwijgend aan de voet van het kruis.

Volbewust draagt zij de pijn van haar zoon in het eigen hart

mee. Zij is een incarnatie van Eva, was vele malen eerder op

aarde (o.a. als Lao Tse King) en vertegenwoordigt de Sophia-

kracht (zuivering) in het denkvermogen van onze ziel.

Daarnaast symboliseert zij onze bewustzijnsziel, waarin het

hoger zelf geboren wordt.

Maria van Klopas vertegenwoordigt het gevoelsaspect van

onze ziel, ofwel de Sophia-kracht in ons gevoelsleven.

Anders gezegd: zij symboliseert de werkzaamheid van Sophia

in onze verstands-en gemoedsziel.

Maria Magdalena vertegenwoordigt het wilsaspect van

onze ziel dat grotendeels nog onbewust in ons leeft.

Ook vertegenwoordigt zij onze gewaarwordingsziel en de

reiniging die Sophia daarin voltrekt.

De drie Maria’s samen symboliseren dus samen de reiniging

die Sophia in de drie aspecten van onze ziel voltrekt.

Maria Magdalena werd/wordt door de Rooms-Katholieke Kerk

gezien als een overspelige. Maar in de oude inwijdingstraditie

en daarmee ook in het Esoterisch Christendom betekent die

term simpelweg de mens die in de wereld van de materie is gevallen en dus onder invloed van demonische krachten staat.

Zo gezien zijn wij allen overspelig.

Met Maria Magdalena begint het nieuwe,

Esoterische ofwel Verrijzenis-christendom.

De belangrijkste gebeurtenis in het leven van Maria Magdalena

is dat zij de eerste getuige van de opstanding van Jezus Christus

was. Alle vier de evangeliën berichten daarover! Zo vertelt

bijvoorbeeld Marcus in zijn evangelie (16 : 9):

Toen Hij ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week was

opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van

wie Hij zeven boze geesten had uitgedreven…

Omdat Jezus de zeven boze geesten had uitgedreven – d.w.z.

haar ziel gereinigd had – had Maria Magdalena geestelijke ogen gekregen en kon zij nu als eerste de opstanding waarnemen.

Ofwel: om ons bewust te worden van de opstanding van Christus en Hem in onze ziel te laten opstaan, is er eerst een reiniging

van onze ziel nodig!

• Het christendom van Maria Magdalena is een Verrijzenis-

christendom, waarin het gaat om de herschepping van

mens en aarde – een transformatie die door de opstanding

van Jezus Christus mogelijk is geworden. Het kerkelijke

christendom was/is echter een Kruis-christendom, waarin de

nadruk op het lijden ligt.

• Essentieel voor het verrijzenis-christendom is deze uitspraak

van Jezus Christus uit het Evangelie van Johannes (12 : 32):

Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.

— In deze tijd verschijnt Christus vanuit de etherische wereld

aan steeds meer mensen en roept hen wakker: iedereen

die dat overkomt, gaat anders leven en denken. Dat zal de

komende 3000 jaar doorgaan, net zolang tot iedereen die

daarvoor openstaat, wakker geroepen is.

— Vervolgens zal Christus de astrale wereld binnengaan en

van daaruit aan de mensen verschijnen.

— En tenslotte zal Hij het Devachan of de Lichtwereld

binnengaan en de mensen van daaruit verschijnen en hen

op een nog intensere manier wekken en tot Zich trekken.

Dát is het groeiproces dat begint met de verrijzenis en

waarvan Maria Magdalena de grote getuige of profetes is.

• Zo werd Maria Magdalena de moeder van het Esoterische

Christendom dat in deze tijd in de openbaarheid treedt.

• Het Evangelie van Johannes vertelt over de verschijning van

de opgestane Christus aan Maria Magdalena:

En Maria stond buiten dichtbij het graf, wenende.

Terwijl ze dan weende, boog zij zich voorover naar het graf,

en zij zag twee engelen zitten, in witte kleren, één aan het hoofdeinde, en één aan het voeteneinde, waar het lichaam

van Jezus gelegen had.

En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij?

Zij zei tot hen: Omdat zij mijn Heer hebben weggenomen

en ik weet niet, waar zij Hem hebben neergelegd.

Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan,

maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar:

Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het

de hovenier was, en zei tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen

hebt, zeg mij dan, waar gij Hem neergelegd hebt en ik zal Hem

wegnemen.

Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei in het

Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!

Jezus zei tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet

opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg

hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God

en uw God.

Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen

dat zij de Heer had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.

Let op:

Maria keert twee keer om = een bekering.

Pas dan kan zij de Opgestane schouwen.

De dode wegnemen mag alleen de eigen familie/vrouw/man.

Houd Mij niet vast: Jezus Christus moet nu opstijgen naar de

geestelijke wereld om ons straks tot Zich te kunnen trekken,

maar Maria Magdalena moet hier op aarde het Esoterische

Christendom voorbereiden.

Dat zij de Heer had gezien en dat Hij haar dit gezegd had:

deze woorden zijn de vaste aanduiding voor een apostel!

Oftewel het wachtwoord van de apostelen.

Maria Magdalena is dus een apostel!