“Relaties in onze tijd”

Over een spirituele zoektocht…

Het huwelijk lijkt wel een belegerde vesting: degene die buiten zijn willen naar binnen, wie binnen zijn willen naar buiten. Door de vele contactadvertenties lijkt een partnerrelatie aantrekkelijk te zijn, anderzijds vinden we het huwelijk ook moeilijk, gezien het aantal echtscheidingen. Wat is een spirituele relatie?

Het is een heilige verbinding. Heilige energieën komen via de kanalen van de verbindingen tussen mensen binnen. De Christuskracht is aanwezig en werkzaam als er twee of meer mensen in de geest bijeen zijn. Het is een heilige verbinding. Je kunt dit vooral ervaren als je samen mediteert. Dan voel je die krachtstroom. De geestelijke krachten worden dan voelbaar werkzaam. Maar ja…. alles op aarde is dualiteit. De tegenkant is er dus ook. Mensen zijn juist in staat in relaties elkaar te kwetsen.

Een voorwaarde voor een relatie is kwetsbaarheid. Je kunt die kwetsbaarheid niet van je afhouden. Je kunt geen muren bouwen die je naar andere mensen toe wel kan optrekken. Juist in die kwetsbaarheid zijn mensen in staat elkaar te verminken.

Hoe zorg je er voor dat die kanalen heilig blijven?

Want door die kanalen komen zuivere energieën binnen, maar ook demonische. In relaties kunnen zich wonderen voltrekken. Kijk maar bij verliefdheid. Je ziet mensen opbloeien in speelsheid en openheid, in vertrouwen en kwetsbaarheid. Na de verliefdheid komt een andere werkelijkheid.

Vroeger sliepen in bedsteden kinderen en oudere mensen tezamen. Vaak zag je dat een jong kind die bij een ziekelijke grootouder sliep ook langzaam ziek worden. De geestelijke lichamen vervlochten zich met elkaar, de oudere onttrok energie van het kind, die het kind zo hard voor zichzelf nodig had. Daar werd het ziek van. Zo is het met alle relaties, er vindt een uitwisseling van energie plaats, vooral ’s nachts. Je bent onzichtbaar met elkaar verbonden. Je deelt elkaars krachten. Zo kan je na een nacht slapen plotseling een inzicht krijgen, die dooruitwisseling is verkregen. Maar ook angsten worden doorgegeven. Hoe opener je bent hoe beter geestelijke krachten inwerken. Zo werkt het ook met de Christuskracht, die kan ook beter inwerken als het ontvangkanaal meer geopend is.

Je ziet het ook op dagen van de lezingen. Mensen zijn bijeen en openen zich. We worden dan door Christus zelf aangeraakt. Dit is voor iedereen voelbaar. Gaandeweg wordt ons lichaam één. Er stijgt een kolom licht omhoog. Dit licht bestaat uit onbevangenheid en openheid. Dit licht wordt zichtbaar voor de engelen en gestorvenen. Die komen er op af. Zij willen dit licht beschermen en versterken. Daarom is het zo van belang om je zuiver met de ander te verbinden. Dan kan “het weten” in ons worden neergelegd. Als het gaat om hebzucht en eigen belang dan komen donkere wezens er op af. De negatieve tendensen worden dan versterkt.

Dus: ga bewust met relaties om!

In onze tijd vinden er grote veranderingen plaats op het gebied van menselijke relaties: Bij de oudere generatie kwam echtscheiding niet vaak voor. Ze hielden het samen wel uit, desnoods zeiden ze niets meer tegen elkaar. Nu lukt het niet meer om tegen beter weten in het samen vol te houden. Waarom elkaar trouw beloven tot de dood ons scheidt?

Beter is elkaar trouw te beloven zolang de liefde er is. Als die liefde er niet meer is, kan het beter zijn elkaar los te laten. Misschien is het wel een karmische opdracht. Beloof elkaar de liefde levend te houden. Dat is een belangrijke manier om trouw en inzet te tonen. Beloof elkaar niet iets wat je niet kunt waarmaken. Je ziet dat jonge mensen in relaties experimenteren voordat ze een definitieve keuze maken. Door de seksuele revolutie accepteren we meer dat seks buiten het huwelijk ook mogelijk is. Ook mensen die alleen zijn hebben behoefte aan seksualiteit, dit is aangeraakt worden.

Het gaat natuurlijk niet om platvloersheid. Door de voorbehoedsmiddelen is het mogelijk geworden om seks van zwangerschap te scheiden. Dit is het tijdperk van de aartsengel Michaël. Ieder merkt de gevolgen. We kunnen veel moeilijker “slikken” dan de vorige generatie. Het werkt bij ons niet meer. Dat wat ons dwars zit vindt een weg naar buiten, bijvoorbeeld in ruzie. We leren in deze tijd de zaken die ons dwars zitten eerder te bespreken, voordat ze er uit knallen en daarmee de ander nodeloos kwetsen. Als we dit nog niet kunnen communiceren en het toch inslikken, dan verwijderen we ons van elkaar. Belangrijk is dus in onze tijd om confrontaties aan te gaan. Te zeggen wat je dwars zit, door middel van ik-boodschappen. De vaardigheid wordt op alle mogelijke manieren, zoals via cursussen, ons aangeboden.

Communicatie is een belangrijk aandachtspunt.

Er is een groeiende tendens naar gelijkwaardigheid. We komen op een zeker moment in opstand, overal waar in relaties sprake is van macht en manipulatie. Ook Michaël brengt dit teweeg. Iedereen heeft stukken waarin hij dominant is naar de ander. Wees je daarvan bewust. Zoek uit waar jouw dominantie ligt.

Wat is er nodig om gelijkwaardig te zijn?

* beschikken over een gezond gelijkwaardigheidsgevoel

* je eigen leven niet opofferen voor de ander.

Dat gaat wringen, er komen gevoelens van:

“Ik ben er ook nog!”

* Bevestig elkaar in het gevoel van eigenwaarde.

Je groeit van complimenten.

* Relaties hebben de bedoeling elkaar te bevestigen. het gaat om respect en waardering. In onze tijd ontdekken we dat karma en reïncarnatie een rol spelen in relaties. Veel relaties zijn karmisch bepaald. Vooral de relaties in de eerste helft van je leven zijn karmisch bepaald. Dit is handig om te weten. Je begrijpt beter dat sommige relaties zo fel kunnen zijn. Dan komt ook het besef om het karmische patroon te doorbreken en los te laten. Probeer er voorbij te komen. Edgar Cayce heeft hier vele voorbeelden van gegeven. De karmische wet luidt als volgt: wat je een ander hebt aangedaan komt op een of andere manier weer bij je terug. Relaties die na de menopauze ontstaan zijn vaak onbelast. Die maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Er is in deze tijd een sterk verlangen naar echtheid. We pikken het niet meer als iemand een muur om zich heen trekt, waardoor je steeds indirect moet communiceren of dat je ergens naar moet raden. We worden geroerd als mensen zich, onder tranen, hun diepste wezen uitspreken.

Nieuw is in deze tijd het groeiende psychologische inzicht en de mogelijkheid tot zelfreflectie. We zijn steeds meer zaken over relaties gaan begrijpen. We leren steeds beter onze eigen schaduwkant, onze onvolgroeide kant, kennen. Deze werken altijd negatief in relaties uit. Door inzicht en bewustwording is het mogelijk om relaties te transformeren. We gaan in deze tijd van een sfeer van bloedverwantschap naar een sfeer van geestverwantschap. Het gaat er meer om dat jevan hart tot hart met elkaar kunt communiceren. Daarom zie je meer breuken in de sfeer van bloedverwantschap. We zoeken steeds meer geestelijke broers en zuster. Dit zijn onze dragende contacten. Het gaat nu dus meer om andere relaties. In die overgang zitten we nu.

Wat is een relatie eigenlijk?

In de katholieke kerk is het huwelijk een sacrament en vooral bedoeld om kinderen te verwekken en groot te brengen. Juridisch gezien is het huwelijk een contract of overeenkomst tussen twee mensen. Psychologisch wordt het huwelijk wel gezien als het toneel van emotionele en seksuele driften. Spiritueel gezien is het huwelijk, maar natuurlijk ook andere relaties, de beste, maar ook de moeilijkste leerschool die er bestaat. Het zijn vaak noodzakelijke levenslessen om verder te kunnen groeien. Menselijke relaties zijn dus een geschenk.

Wat kun je in relaties voor elkaar betekenen?

Verwacht niet teveel van elkaar. De “roze wolk” is niet blijvend. Het gaat erom hoe je met elkaar verder gaat als de roze wolk is opgetrokken. Relaties gaan door fasen van groei, net zoals de wetmatigheid van de ontwikkeling van kind tot volwassene. Accepteer dat er fasen zijn in de relaties. Je kunt elkaars karmische lasten dragen, door vooral elkaars verhalen aan te horen. Als je begrip hebt voor elkaars lasten kan je ook meer geduld opbrengen. Inzicht in processen is belangrijk, want daardoor oordeel je niet zo snel. Je kunt op een speelse manier aan elkaar leren. Je wordt gevoeliger voor wat er bij de ander leeft. Je gaat zelfs dingen van elkaar overnemen. Door elkaar vragen te stellen en jezelf af te vragen waarom de ander is zoals die is komt er meer begrip, liefde en geduld. Het gaat dus vooral om de betrokkenheid in relaties. Daarnaast is respect voor elkaar de pokon voor het leven. Je kunt elkaar geborgenheid schenken, waardoor de ander bij je kan schuilen. Je hoeft niet altijd flink te zijn. Je hoeft niet altijd te geven. Alle relaties zouden de grondtoon van geborgenheid moeten hebben. Luisteren naar elkaar is belangrijk.

Neem het verhaal van de ander niet over. Wacht even met je eigen dingen. Ga alleen in op wat de ander zegt. Probeer de ander zo goed mogelijk te begrijpen door vragen te stellen. Dan blijft het kanaal tussen jullie open. Ga na of datgene wat je hebt gehoord ook goed is begrepen door jou. Dit kan je oefenen door elkaar om de beurt een kwartier te geven zich uit te spreken. Beschrijf het diepste wezen van de ander. Wees je bewust van haar of zijn diepste geheim. Staar je niet blind op de ego-trekjes van de ander. Al gauw wordt het dan een optelsom van irritante ego-trekjes. Ga in verbinding met het diepste van de ander, dan word je van binnen warm. Bedenk dat je niet elkaars therapeut bent. Vaak wil je dat je partner alles van jou begrijpt en je daarbij helpt. Dat kan niet, want een therapeut is er helemaal voor jou, die slikt professioneel zijn eigen dingen in.

In partnerschap blijf je je eigen gevoelens houden. Bovendien sta je in gelijkwaardigheid tot elkaar. Een therapeutische relatie is per definitie nooit gelijkwaardig. Soms kan je elkaar niet troosten, omdat partners op hun eigen manier hun verdriet verwerken. Dit gebeurt vooral in rouwsituaties. Het echtscheidingspercentage is groter in huwelijken waar een kind is overleden. Voor elke relatie is de vrijheid die partners elkaar leren geven essentieel. Dwang, morele druk, chantage en al die andere subtiele manieren om elkaar te laten beantwoorden aan jouw beeld van de ander, vragen om tot vrijheid te worden getransformeerd. Zwijgen is de grootste vorm van chantage.

Durf kwetsbaar te zijn. Beter is te zeggen waarin de ander jou pijn doet. Elkaar de vrijheid geven is een grote opgave, want het vraagt om zelfkennis en het vermogen kritisch te zijn naar jezelf. Geef elkaar de ruimte om te veranderen. We veranderen allemaal. Dat heeft direct invloed op de ander. Vrouwen klagen vaak dat hun man niet verandert. Mannen klagen vaak dat hun vrouw wel verandert. Alle problemen in relaties zijn gezamenlijke problemen. Praat niet in verwijten. Als je het bij jezelf houdt, zeggen wat het jou doet, wil de ander vaak wel meegaan. Leg het probleem niet bij de ander. Probeer samen het probleem te ontrafelen. De bereidheid om jezelf te leren kennen is in een relatie noodzakelijk. Je houdt elkaar een spiegel voor. Kijk eerlijk in de spiegel die de ander jou voorhoudt. Wil je dat niet, dan gaat vaak je relatie stuk. Als je naar de ander kunt kijken van: wat heeft de ander mij te leren? Wat heeft hij/zij mij gespiegeld? Dan houd je je relatie open. Leef je eigen leven, leef niet het leven van je relatie. Ieder heeft een eigen levensopdracht. Schep ruimte voor elk spoor.

Wat is houden van? Wat is liefde?

Steeds weer geraakt en ontroerd worden door het diepere wezen van de ander. Dit kan alleen als je kwetsbaar tegenover de ander durft te zijn en te blijven. Het vergt wederzijdse inzet om die blijvende ontroering mogelijk te maken. Vergroeien met elkaar. Dat wordt zichtbaar doordat je soms tegelijkertijd hetzelfde zegt of denkt, en het wordt zichtbaar aan partners die op elkaar gaan lijken. Bereidheid hebben om voor elkaar te zorgen, een offer te brengen. Dit mag nooit verstikkend worden. Zoek hierin een evenwicht.

Het behoeden van elkaars levensdoel. Heb je iets begrepen van elkaars, karmische levensopdracht?

Je kunt elkaar helpen om tot ontplooiing te komen. Je verantwoordelijk weten voor elkaars groei, elkaars geschiedenis en elkaars geestelijke ontwikkeling.

De top 8 van ergernissen:

1. televisie: wie beheert de kanalen?

2. andere mensen

3. werk

4. computer

5. de kinderen

6. altijd bezig zijn

7. alcohol

8. oud zeer

Verschillen tussen mannen en vrouwen:

Mannen zijn meer doelgericht, zakelijker, ze willen het voor elkaar maken. Vrouwen zijn gevoeliger voor sfeer, ze zijn intuïtiever en ontvankelijker.

Problemen in de relaties:

  • Je bent elkaars spiegel en haalt dus in elkaar onverwerkte ervaringen en elkaars donkere kanten naar boven.
  • Bijvoorbeeld je neiging tot bezitterigheid of je angst voor ruzie en dus je neiging om je maar aan te passen; of je onvermogen om jezelf echte aandacht te geven en daardoor niet in staat zijn om de ander echte aandacht te geven; of je onmacht om jezelf uit te spreken en dus je onvermogen om echt te delen en klein te zijn. Het spanningsveld tussen geborgenheid en uitdaging. het kan saai zijn in een relatie, maar er kunnen ook teveel impulsen zijn. Sommige mensen zijn te vroeg aan een relatie begonnen en hebben niet geleerd om op eigen benen te staan. Dit is risicovol, want de fase van experimenteren is overgeslagen. Het stuk dat overgeslagen is wil toch beleefd worden. Dat kan zich gaan wreken. De afspraak of je al dan geen kinderen wil. Bij tweede huwelijken is dat vaak een probleem.

Dit moet duidelijk zijn. Laat relaties niet versloffen.

Relaties vragen om onderhoudsbeurten. Geef ze optimaal vorm in aandacht en energie. De menopauze is een belangrijke fase in een mensenleven. Is er in de relatie iets wezenlijks gegroeid dan overleeft het deze transformatie. Mag je scheiden? Mag je breken met relaties? Soms móet je scheiden. Als engelen niet meer in onze kanalen kunnen werken en er alleen lagere krachten bij kunnen komen, werkt een relatie vernietigend. Daar is niemand bij gebaat. Het is voor onze cultuur een nieuw idee dat iets niet voor het leven hoeft te zijn. Vraag jezelf af of je voldoende gedaan hebt in de relatie.

In gebed krijg je te verstaan wat goed is, wat je moet kiezen. Je hebt elkaar niet voor niets ontmoet, vlucht er niet voor weg.In deze tijd van snelle groei verander je als mens, dan is het logisch dat je ook andere relaties kiest. Leer vooral respectvol een eind maken aan relaties. We doen het nog steeds met conflicten. Misschien kunnen we de relatie met rituelen stoppen, zoals we ze ook met rituelen zijn aangegaan. In groei veranderen er zaken. Ieder zoekt zijn eigen inspiratie, zijn eigen weg. Dit kun je in alle respect van elkaar accepteren. In rituelen kunnen we zoeken naar het afsluiten van relaties. Dan wordt het onbelast een verder gaan van ieders weg. Het blijft zuiver en puur.

Vaak zitten in relaties die niet goed lopen nog veel dat onverwerkt is gebleven, vaak zijn het ook onuitgesproken zaken. Dat blijft hangen. Wees eerlijk naar elkaar dat een relatie soms voltooid is. Jezus zei: ”Alles wat God samenvoegt scheidde men niet.” In die tijd kon de man zijn vrouw zo de laan uit sturen. De vrouw was dan gedwongen om toestemming te vragen weer in haar eigen familie terug te keren. Ze werd dan als voetveeg behandeld, want ze had de familie te schande gemaakt. Dit was de rechteloosheid van de vrouw. De man mocht hier niet achteloos mee om gaan. Dáár ging het Jezus om: De man en de vrouw zijn gelijkwaardig aan elkaar. Jezus pakte de rechteloosheid van de vrouw in die tijd aan! Nu ligt het anders, dit is een andere tijd. Het verwerkingsproces van iemand verliezen door scheiden duurt gemiddeld 7 jaar. Het rouwproces van iemand verliezen door de dood, duurt gemiddeld 5 jaar. Scheiden gaat vaak gepaard met gevoelens van boosheid en verwijt. Omgaan met kinderen in een relatie Kinderen zijn de snelste weg naar geestelijke groei.

Kinderen zijn niet ons eigendom, maar onze leermeesters, ze laten onze onvolkomenheden genadeloos zien. Met kinderen heb je karmische zaken uit te werken. Het is goed om te kijken waarom kinderen zich zo afzetten tegen hun ouders. Het is niet de fout van de ouders als kinderen scheef groeien. Het gaat om karmische effecten die ook bij het kind liggen. Kinderen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het wezen van ieder kind dient gerespecteerd te worden. Geef kinderen de ruimte bij het zoeken van hun eigen weg. Gun het kind zijn eigen fouten te maken. Dat is nodig om te groeien. Kinderen danken aan hun ouders het voertuig waarmee ze op aarde kunnen leven. Soms moeten kinderen breken met hun ouders, soms is dat noodzakelijk. Schiet als ouders niet in een schuldgevoel. Het kind moet ontdekken wie hij is, buiten zijn eigen milieu om. Probeer van binnen uit dit kind de vrijheid te geven, dan zie je dat na die omweg een hernieuwde relatie mogelijk is. Het gebod ”Eer uw vader en moeder” heeft betrekking op eerlijkheid zoeken. Dat wil niet zeggen dat je niet mag breken. Als ouders te ver over je grens komen, dan ben je je vrijheid kwijt. De bedoeling van liefde is juist elkaar de ruimte laten. Je bent als ouder niet superieur over je kinderen. Wederzijds respect is noodzakelijk.

Hoe ga je om met conflicten in een relatie?

Blijf niet steken in je eigen gelijk. Ga een stap verder en laat jouw kwetsbaarheid, jouw pijn zien. Dan vind je een nieuwe weg naar elkaar. Dan kan je weer een brug bouwen. Egoïsme maakt relaties kapot. Lucifer, de inspirerende geest van het egoïsme, werkt op ons allen in. Wees je bewust van je eigen egoïsme. Stel elkaar de vraag in hoeverre je dominant naar elkaar bent of juist afhankelijk van elkaar. Het mag er allemaal zijn, maar spreek het uit. Uiteindelijk gaat het erom om te leven in de universele liefde.

Hans Stolp