Samen onderweg naar Pasen…

“De Mysteriën van Jezus van Nazareth”

Vanaf zijn twaalfde jaar had Jezus van Nazareth regelmatig

gesprekken met schriftgeleerden en Farizeeërs. Daarbij ging

het vaak over de grote geest die vroeger door de profeten

zoals Elia heen sprak. Tegenwoordig, zeiden ze, sprak de

stem van die grote geest niet meer.

Wat de profeten en ingewijden nu nog horen konden, was

een zwakkere stem, de Bath-Kol 😊 dochter van de Stem).

De jonge Jezus begon gaandeweg te ervaren dat de Bath-

Kol ook in hem begon te spreken en hem inspiraties schonk.

Toen hij ongeveer zestien jaar oud was, openbaarde de

Bath-Kol hem dat zij haar werk niet langer kon voortzetten,

omdat ze geen verbinding meer kreeg met de hogere sferen

waar haar openbaringen en inspiraties vandaan kwamen.

Dat maakte een diepe indruk op Jezus. Hoe moest het verder

met de mensheidgaan, als ze geen leiding meer kreeg vanuit

de geestelijke wereld?

Vanaf zijn zestiende jaar maakte hij grote reizen.

Onderweg bezocht hij tempels en andere heilige plaatsen.

Hij zag daar dat de goden zich hadden teruggetrokken en

dat er alleen nog demonen werkzaam waren die zich op

het toegestroomde volk stortten. Hij zag, hoe verlaten de

mensen zich voelden, en een oneindige liefde voor de

mensen welde op in zijn ziel. Hij leed intens (als geen ander

mens) aan de verlorenheid en reddeloosheid van de mensen.

Rond zijn vierentwintigste jaar kwam hij in nauw contact met

de Essenen die hem als een extern lid in hun gemeenschap

opnamen. Daar leerde hij allerlei esoterische geheimen

kennen die hij overigens gedeeltelijk ook al had gehoord van

de Bath-Kol. Daar had hij ook, in een visioen, een ontmoeting

met Boeddha die hem duidelijk maakten dat de Essenen zich

alleen maar konden redden ten koste van de gewone mensen.

Ook ontmoette hij daar Johannes de Doper, en zag tijdens

een ontmoeting met hem, hoe de fysieke gestalte van

Johannes vervaagde en de gestalte van Elia zichtbaar werd.

Ook zag hij, hoe Ahriman en Lucifer wegvluchtten voor de

Essenen, bij de poorten van hun gemeenschap, en zich

richtten op de gewone mensen.

Toen hij omstreeks dertig jaar was, had hij een gesprek met

zijn moeder, waarin hij zijn ziel, en met name zijn verdriet

over de verlorenheid van de mensen, uitstortte. Het was,

alsof bij dit intense gesprek zijn ik hem ontvlood. In trance

liep hij naar de Jordaan, waar Johannes hem doopte.

Toen en daar incarneerde de kosmische Christus in hem en

werd hij Jezus Christus.

De Mysteriën van de Logos of de Christus

De Christus was de Logos, ofwel het Woord

over wie Johannes in zijn Evangelie vertelt:

In den beginne was het Woord en het Woord

was bij God en het Woord was God.

1. De Christus was dus ooit de Logos: één met God, ja God Zelf.

2. Door een offer kwam uit het Goddelijke Wezen de Logos of

de Zoon voort. Hij spiegelde het Goddelijke Wezen, de Vader,

zijn wezen terug.

3. Later daalde Hij af naar de zon en werd er de Geest van de

Zon.

4. Vanaf de zon daalde de Zonnegeest veel later af naar de

aarde. Hij stierf als het ware op de zon om de zon daarna

te verlaten, net zoals een mens bij de dood de aarde verlaat.

5. Bij de Doop in de Jordaan incarneerde de Zonnegeest in

de mens Jezus van Nazareth, en werd Jezus Christus,

de Gezalfde.

De Doop is in wezen een onvoorstelbaar groots gebeuren:

het hoogste goddelijke Wezen dat zich belichaamt in een

klein, beperkt mensenlichaam!

Vanaf dat moment kon het gebeuren dat één blik van

Jezus Christus de ander diep raakte en als het ware een

schok teweegbracht die nog in vele latere incarnaties

door dreunde.

In wezen is de Doop in de Jordaan het eigenlijke Kerstfeest

😊 Christusfeest.) Vandaar dat in de oosterse traditie het

Kersfeest duurt van 25 december tot 6 januari. Immers op

6 januari wordt als afsluiting én als hoogtepunt van het

Kerstfeest de Doop in de Jordaan gevierd.

Direct na de Doop in de Jordaan wendden de duivel en

de satan, ofwel Lucifer en Ahriman zich tot Jezus Christus.

Met hun verzoekingen proberen zij hem van zijn incarnatie

in de mens Jezus af te houden. Het zijn beproevingen die

de Christus hielpen om te wennen aan de aarde en steeds

dieper in het lichaam van Jezus te incarneren.

Het onvoorstelbare lijden van de Christus hangt samen

met het aanvaarden van de beperktheid van het menselijke

lichaam en de menselijke ziel.

Hans Stolp