Samen op weg naar Pasen..

“Het lijden en sterven van Jezus Christus”

De laatste week voor het sterven van Jezus Christus

noemen wij de Goede of de Stille Week.

Jezus Christus was kort daarvoor met zijn leerlingen

vanuit Galilea teruggekeerd naar Jeruzalem.

Op zondag, aan het begin van de Stille Week, trok

Jezus Christus op een ezel de stad binnen en werd

toegejuicht door de mensen. Sindsdien wordt deze dag

Palmpasen genoemd omdat de mensen palmtakken van

de bomen namen en die voor de voeten van de ezel

waarop Jezus Christus zat neerlegden.

Op de avond van de donderdag van die week, die wij nu

Witte Donderdag noemen, gebruikte Jezus Christus met

zijn leerlingen de avondmaaltijd: een ritueel dat tegelijk,

zoals dat gebruikelijk was bij de Essenen, een cultisch

ritueel was. Het brood werd gebroken, zoals een dag

later met het lichaam van Jezus Christus zou gebeuren.

Maar door zijn dood kunnen wij de Christusenergieën in

alle gewassen vinden, dus ook in ons brood, ons dagelijks

voedsel: ‘Neemt en eet…’

De maaltijd begon met de voetwassing: een ritueel,

waarmee Jezus Christus zijn leerlingen bedankte voor hun

trouw en hun hulp. Door het verraad van Judas werd Hij

gevangen genomen en langs drie autoriteiten gevoerd:

Kajafas, Herodes en Pilatus.

Zoals bij de geboorte van de koninklijke Jezus drie

koningen op bezoek kwamen, zo moest Jezus Christus

voor zijn dood voor drie hoogwaardigheidsbekleders

verschijnen.

De volgende dag, Goede Vrijdag, werd Hij gekruisigd.

De woorden die Hij sprak zijn zo veelzeggend; onder

andere deze woorden:

▶ Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder.

Deze woorden zijn gericht tot Maria en Johannes;

daarbij is Maria de belichaming van Sophia, de kracht

die ons astrale lichaam reinigt, zodat het hoger zelf

werkzaam kan worden.

▶ Mijn God, mijn God, wat hebt Gij Mij verlaten,

of: verheerlijkt.

▶ Het is volbracht.

▶ Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.

Van het zesde tot het negende uur, dat is van twaalf uur

’s middags tot drie uur ’s middags, was het aardedonker.

Aardbevingen waren voelbaar en hoorbaar: heel de

schepping was in oproer, omdat een God ging sterven

aan het kruis. Om drie uur ’s middags stierf Jezus Christus.

Zowel de natuur op aarde, als de wezens in de geestelijke

wereld hielden hun adem in.

Het voorhangsel in de tempel scheurde.

Jezus Christus werd begraven in het rotsgraf van

Jozef van Arimathea.

Op zaterdag – Stille Zaterdag – daalde Hij neer ter helle:

Hij wekte in de astrale wereld de gestorvenen.