Zuiver spreken&nbsp

De kracht van het scheppende woord 

https://stichtingdeheraut.nl/wp-content/uploads/2022/11/Sakras-05.pdf

Steeds meer mensen ontdekken wat meditatie voor hen betekent in de ontwikkeling van hun spiritueel en geestelijk bewustzijn. Meditatie lijkt soms een modern fenomeen, maar vergeten wordt hoe oud het al is. In dit 7e artikel over de ontwikkeling van de chakra’s, waar meditatie en gebed samengaan, staan we uitvoerig stil bij het keelchakra. Voor mensen die eerdere artikelen niet gelezen hebben, eerst een inleiding.

In de oudste heilige geschriften in India, de Veda’s (1500 v. Chr.) vertellen de Rishis over de ontwikkeling van de mens en het belang van yoga-meditatie. Ook in de mysterie-inwijdingsscholen in het oude Egypte, Perzië, in latere tijden bij de Essenen en weer later in de Mitrasreligie en bij de Katharen, werd dagelijks gemediteerd. Van Siddhartha Gautama weten we, dat hij na 49 dagen mediteren onder de bodhiboom, zijn grote inzichten en verlichting ontving en hij de Boeddha werd (5e eeuw v. Chr.). 

Mediteren kunnen we op heel uiteenlopende wijzen doen. Gewoon in stilte zitten, op een stoel of in yoga-houding, liggend of lopend. Je kunt een geleide meditatie doen met een tekst of luisterend naar een gesproken tekst op cd of een klank of mantra-meditatie, bijvoorbeeld de ‘OHM-klank’. Mediteren kan ook door een beeld te visualiseren, bijvoorbeeld ‘een stil strand, zacht golvende zee of de opkomende zon’. Ook de psychologie heeft het mediteren inmiddels omarmd; in de vorm van ‘mindfulness’, vooral gericht op ontspannen, concentratie en aandacht. Uit de yoga kennen we ook de chakra-meditaties, met je aandacht één voor één bij de chakra’s langsgaan. Rudolf Steiner heeft ons verschillende woord-meditaties aangereikt, zoals de zo mooie Grondsteenspreuk. 

Veel mensen zijn echter meer bekend met ‘het gebed’ dan met meditatie. Het meest bekende gebed, dat miljoenen mensen over heel de aarde bidden, is het Onze Vadergebed. Hans Stolp1 en later ook Roland van Vliet2 hebben het aangedurfd, om een diepere betekenis van dit gebed in de openbaarheid te brengen. De zeven beden van dit gebed zijn elk verbonden met één van de zeven hoofdchakra’s, hebben hierop helende werking én zuiveren onze ziel. Wij noemen dit gebed liever ‘het Onze Moeder/Vadergebed’, God is niet alleen Vader, maar ook Moeder voor ons. 

Een bijzondere vorm van mediteren is de chakra’s verbinden met het Onze Moeder/Vadergebed; de kracht van meditatie én die van het gebed versterken elkaar. Hoe dat in zijn werk gaat legde ik uit in de voorgaande Verwachting en is ook te vinden in het boekje ‘Het gebed, de mystieke weg’ van Hans Stolp. 

Traditionele chakra’s-leer 

Wij mensen hebben zeven hoofdchakra’s, energieknooppunten. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent ‘wielen van licht’. Helderzienden nemen de geopende chakra’s waar als draaikolken van oplichtende energie, te vergelijken met bewegende en gekleurde lotusbloemen. Chakra’s zijn poorten van energie, die ons levenskrachtenlichaam verbinden met het fysieke lichaam en haar zo doen leven. Andere namen voor levenskrachtenlichaam zijn levens-, ether- of licht-lichaam; het is het 1e geestelijke lichaam, dat als een laag van zo’n 10 cm helderlicht om ons fysieke lichaam oplicht. Dit zien we ook bij planten, bomen en dieren. Dit levenslichaam is verbonden met de grote kosmos. Chakra’s vormen deze kosmische energie van het lichtlichaam om tot energieën die ons fysieke lichaam en haar organen voeden. 

Elk chakra is verbonden met een specifiek deel van het fysieke lichaam en haar organen en vervult een cruciale rol in de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van de mens. Is een specifiek chakra geblokkeerd, dan kan de energie in dat gebied niet stromen en treden er veelal gezondheidsproblemen, emotionele of psychische klachten op. Is een chakra te ver geopend, dan verliezen we veel energie en raken onze levenskrachten gemakkelijk kwijt. Omgekeerd zorgen emoties en psychische problemen voor onbalans en stagnaties in de chakra’s. 

Het keelchakra 

Het keelchakra vinden we ter hoogte van het strottenhoofd. Andere namen zijn: het 5e chakra, de 16-bladige lotusbloem of het Vishuddha-chakra, dat betekent reinigen, rein of zuiver. De traditie leert ons dat dit het chakra van de communicatie, de stem en het spreken is. Het omvat het vermogen om ons helder en waarheidsgetrouw uit te drukken in de wereld, door onze stem, woorden, zang, dans, bewegen en verbeelding en ook door onze creativiteit, artistieke expressie, muzikaliteit en kunstzinnigheid. Het keelchakra beheert ook het vermogen van het luisteren naar de ander en naar onze innerlijke stille stem. 

Raakt het keelchakra uit balans, dan praten we te veel en snel, worden (te) druk, roddelen of oordelen gemakkelijk of praten over onbelangrijke dingen. Onbalans kan ook betekenen, dat we juist te weinig en te zacht spreken of te rationeel, met een hese stem. Op lichamelijk niveau, kan onbalans in dit chakra zorgen voor keelpijn, verkoudheid, gebits- en kaakproblemen, nek- en schouderklachten. Zoals elke chakra verbonden is met een specifieke klier, is het keelchakra verbonden met de schildklier. Een geblokkeerd keelchakra kan leiden tot een trage schildklier, wat vermoeidheidsklachten, moeite met afvallen en traagheid tot gevolg heeft. Een te ver geopende chakra leidt tot een overactieve schildklier; we praten dan veelal te hard, kunnen niet stilzitten, zijn druk, opgejaagd, vertonen nerveus gedrag tot hartkloppingen en hartklachten toe. 

Vind je het moeilijk om jezelf rustig en helder uit te drukken, dan kan deze affirmatie je helpen: “Ik ben het waard om te spreken en gehoord te worden”. 

Esoterisch inzicht 

Rudolf Steiner geeft ons een verdiepend inzicht3; hij schrijft: ‘Het keelchakra is een zestienbladige lotusbloem, waarvan acht bladen al aanwezig zijn. Deze zijn in vroegere incarnaties al aangebracht en zij bewegen vanzelf mee, wanneer we de andere acht bladen wekken, tot ontwikkeling brengen’. Die acht bladen kunnen wij zelf ‘wekken’ door meesterschap over de ego-aspecten van dit chakra te verwerven. Dan wordt ons spreken een krachtig, maar ingetogen, zuiver en met Liefde vervuld spreken en uitdrukken.

En wie verlangt dat niet? Maar zo eenvoudig is het nog niet. Wat maakt het zo lastig om dat meesterschap te verwerven? Even een zijstapje om dit uit te leggen. Over een deel van wat leeft in onze ziel hebben we al stukken of stukjes bewustzijn verworven. Maar ook zijn er nog (flinke) stukken, die nog in het onbewuste, het verborgene van de ziel of het astrale lichaam leven. En dat wat in de schaduw of het donker leeft, daarover hebben we weinig ‘beheersing’, hoe zich dit naar buiten toe manifesteert. Deze onbewuste aspecten zijn veelal toegedekt door angst, pijn en verdriet. Al onze goede voornemens ten spijt, zodra iets van deze aspecten wordt aangeraakt, komen zij uit de schaduw en manifesteren zich op eigenzinnige en onbeheersbare wijze. Vertwijfeld vragen we ons dan af ‘was ik dit, deed ik dit’? Meesterschap verwerven en daarmee het ego omvormen naar het Hoger Zelf begint bij het herkennen en aanvaarden van dit onverwachte dat uit die schaduw naar voren treedt. Herkenbaar bovendien aan de nodige emoties van verdriet, boosheid, onmacht, etc., waarmee het zich toont.

Je tekort omarmen

We zijn op aarde om te groeien in bewustzijn en heelwording. Zolang wij nog niet volmaakt zijn, staat ons ego onder invloed van de twee donkere krachten Lucifer en Ahriman. Ze laten ons, vaak op confronterende en pijnlijke wijze, zien waar ons bewustzijn nog te kort schiet, waar we nog niet heel zijn. We hoeven niet bang te zijn voor deze krachten, want zij werken ‘gewoon’ op ons in, we hebben ze hard nodig. Ze laten ons, waar de kans zich ook maar voordoet, struikelen over onze tekorten en onvolmaaktheden. En is ons dit weer eens ‘overkomen’, toegevallen, dan is het aan ons, hier met nieuw bewustzijn mee om te gaan. Door niet te blijven hangen in schaamte of slachtofferschap, door niet te ontkennen of te vluchten, maar ook niet te verharden, weg te stoppen of ertegen te vechten. ‘Liefde voor het onvolmaakte’ is wat ons heling en genezing brengt. Je eigen tekorten en onvolmaaktheden leren omarmen en lief te hebben, zoals een moeder steeds weer liefdevol haar kind in haar armen neemt en troost, wanneer het is gestruikeld. 

Luciferische invloed

Wat zijn nu de mogelijke tekorten en typische ego-aspecten van het keelchakra? Als eerste de invloed van de krachten van Lucifer op dit chakra: je praat teveel en te snel; je roddelt gemakkelijk of oordeelt (snel) over anderen; altijd het laatste woord willen hebben; werkelijk luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, vind je vaak moeilijk (ongeduld of desinteresse); je overschreeuwt jezelf regelmatig; het valt je moeilijk je echt met de ander (blijvend) te verbinden; je levert wel veel (artistiek) werk, maar vaak ontbreekt het aan echte inspiratie. 

Wat herken je hiervan bij jezelf? 

Door eenzijdige of teveel Luciferische invloeden voelen we ons onbewust groter, beter of (spiritueel) intelligenter dan anderen. De hoogmoed en het egoïsme hebben ons te pakken en het keelchakra raakt door een teveel aan (spirituele) energie overactief. Lucifer trekt ons weg van de aarde, we gaan een beetje zweven en verliezen de zo nodige verbinding met de aardekrachten. Emoties, ook die van anderen, krijgen zodoende gemakkelijk grip op ons en ‘leven zich een beetje uit’ in onze ziel, met alle narigheid van dien. We horen dit bijvoorbeeld aan iemand die druk spreekt over een vermeend onrecht dat hem of haar is overkomen, is aangedaan. Hij of zij vertelt alle details, met alle heftige emoties die hij/zij daarbij beleefde, zonder deze te verwerken. Kijk je voorbij de oppervlakte en de emoties, dan herken je dat er zich weer een nieuwe levensles heeft aangediend. Nodig is onbevangenheid, inkeer, ontdekken welke geestelijke les je voorgelegd krijgt, stil worden; in die stilte het verdriet verwerken en leren vergeven.

Ahrimanische invloed

De tegenhanger is de eenzijdige invloed van de krachten van Ahriman op het keelchakra, die we kunnen herkennen als: je bent verlegen of hebt angst je in het openbaar te uiten, te spreken of te zingen; je stem klinkt zacht of monotoon of slaat over; je voelt je geregeld onzeker; reageert overdreven op harde geluiden; je bent slechthorend of doof. Je vindt het moeilijk je gevoelens te benoemen. Wanneer hiernaar gevraagd wordt, hoor je je zelf zeggen ‘ik denk….in plaats van ik voel…’. Terwijl je gevoelswereld volop in beroering is, kan je ze moeilijk onder woorden brengen of uitdrukken; ze mogen er niet uit, zo lijkt het! 

Wat herken je hiervan bij je zelf? 

Komen we teveel onder de invloed van de krachten van Ahriman, dan voelen we ons bang, klein of onwaardig. We grijpen ons teveel vast aan de ‘buitenkant’ van het leven, aan de materie, eisen te veel van ons zelf, zorgen, twijfel en angst trekken ons omlaag. We raken innerlijk ongevoelig en een beetje verhard. Dit ‘vastzitten’ onderdrukt het vermogen om wat er geestelijk in ons leeft, wat we voelen en ervaren, uit te drukken. Het keelchakra raakt geblokkeerd en krijgt te weinig levensenergie.

Nodig is ruimte, ‘druk van de ketel’ eraf, ontspanning, je ware grootte gaan zien en de geestelijke kant van je leven ruimte geven. We zijn immers aards én geestelijk tegelijk.

Het midden

Mogelijk verbaast het je, wanneer je beide invloeden regelmatig herkent. Of het nu de hoogmoed of de angst is, met beide kanten van het donker worden we afwisselend geconfronteerd en moeten we leren het ‘ermee uit te houden’. Tussen deze beide uitersten vinden we immers ‘de weg van het Midden’, de Christusweg. Richten we ons Ik-Bewustzijn op de Christusimpuls, dan ontvangen we innerlijke kracht om ons uit de kluisters van de donkere krachten te bevrijden. Hoe meer wij dit donker leren verdragen, hoe meer wij het Licht op aarde kunnen uitdragen. Het is het Licht en de Liefde, die Christus in ons hart en ziel legt, dat door ons heen de wereld in mag stralen, in al ons denken, spreken en handelen.

Het woord heeft scheppingskracht 

In de chakra-meditatie gaan we met onze bewuste aandacht langs de zeven chakra’s; te beginnen bij het Kruinchakra en dan omlaag tot en met het wortelchakra. Bij elke chakra staan we stil en proberen haar voelend waar te nemen en bidden één zin uit Onze Moeder/Vadergebed1, zie de afbeelding. Zijn we bij het keelchakra aangekomen, dan bidden we in stilte: ‘Uw koninkrijk kome’

Wat bewerkt deze korte bede? Het keelchakra is verbonden met de stem en het woord. Het woord heeft scheppende kracht; elk woord roept een werkelijkheid op. Vandaar dat ons woord, verbonden en geheiligd met de goddelijke Liefde, in staat is het ‘koninkrijk van God op aarde’ tot aanzijn te roepen. Door dit geheiligde en scheppende woord neemt de vergeestelijking van de aarde een aanvang en worden de eerste contouren van het Koninkrijk van God, van Zijn Liefde, op aarde zichtbaar.

Door het uitspreken van deze bede werkt de kosmische energie ook in op ons keelchakra en worden wij zelf herschapen tot een ‘koninkrijk van God in het klein’. Het keelchakra opent zich en verbindt de instroom van het Hogere denken met de Liefde die Christus in ons hart heeft gelegd. Onze woorden worden door de inwerking van deze goddelijke wijsheid en Liefde op het keelchakra, omgevormd tot dragers van de Christusgeest. Zo krijgen onze woorden niet alleen scheppende, maar ook helende en genezende kracht.

Workshop 

Voor het 3e jaar organiseren we in augustus een zomerworkshop, waarin het ontwikkelen en (leren) mediteren met de chakra’s en het onze Moeder/Vadergebed centraal staan, zie onze website.

1 Het gebed, als mystieke weg, Hans Stolp 

2 De weg tot inzichten in hogere werelden Rudolf Steiner

3 Wie denken de mensen dat Ik Ben, Roland van Vliet

Walter de Zeeuw, Centrum De Innerlijke Weg: wij verzorgen lezingen, workshops en begeleiden mensen bij persoonlijke & spirituele ontwikkeling en geestelijk bewustzijn. www.walterdezeeuw.nl