Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

De nieuwe uitgave van ons magazine is uitgekomen; Verwachting 111

Wilt u video opnames van lezingen kijken?

Het laatste nieuws

Symposium in Theater Orpheus brengt 1100 mensen samen voor inspirerende lezingen over karma en reïncarnatie

Zondag 26 Mei 2024

Aankondiging lezing

Over het leven na de dood

Vrijdag 21 juni  2024

19.30 uur 

Gemeenschapshuis de Stip

Pastoor Dominicus Hexstraat 10

Meerssen

Aanmelding per:
 email: vrouenraets1@outlook.com, of: 
 telefoon: 043 – 3520310

Aanmelding is noodzakelijk

Op de drempel van de dood ziet de stervende de geliefden die hem komen ophalen, net als de engelen met wie hij in de loop der tijden verbonden is geraakt. Hij herkent ze meteen en een diepe vreugde bevangt hem. En als hij innerlijk ontvankelijk is geworden voor de Christus, ziet hij ook hem staan. En het is Christus zelf die de stervende omringt met een liefde die groter is dan alle liefde die wij op aarde kennen. Met die liefde begint het nieuwe leven aan de overkant van de dood.

De dood is geen einde, maar een overgang. En wel van een lager bewustzijn naar een hoger bewustzijn. Dat betekent dat je na je dood allerlei dingen zult begrijpen die je tijdens je aardse leven niet kon begrijpen. Daarbij gelden echter twee voorwaarden: 

  1. dat je niet opgesloten zit in jezelf en daarom niets wilt weten van een voortgaand leven na de dood, en 
  2. dat je hebt geleerd je innerlijk vol liefde open te stellen voor anderen, hoe gebrekkig dat ook geweest mag zijn.

Als je aan deze twee voorwaarden voldaan hebt, zul je al direct na je dood mogen ervaren dat het waarom van je leven tot daarom wordt! Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Vandaar dat iemand kort na zijn dood aan zijn achtergebleven geliefde kon zeggen: De dood is helemaal niet erg, het is een zegen!  Het boeiende is dat onze geliefden na hun dood ons, hun achtergebleven geliefden, kunnen begeleiden vanuit een hoger inzicht: ze zien wat onze opdracht op aarde is, ze begrijpen al de dingen/kanten/aspecten van ons die ze tijdens hun aardse leven niet konden begrijpen. Ze zien onze vorige levens en begrijpen nu de karmische lessen waar we doorheen moe(s)ten gaan. Dat heeft als gevolg dat onze geliefden aan de overkant kunnen uitgroeien tot onze gids, dat ze ons in liefde en met een grote wijsheid begeleiden kunnen.

Ken jij een geliefde gestorvene die zich aan de overkant van de dood zo ontwikkelde dat hij of zij tot jouw gids kon worden?
Onze geliefde gestorvene keert na zijn dood ook terug naar de sfeer waarin wij (de gestorvene en de achtergebleven geliefde), voordat ons aardse leven begon, samen afspraken gemaakt hebben over dat komende aardse leven. Om hem heen komen de beelden te staan van die ontmoeting toen. Daarbij ontdekt hij, in hoeverre het hem lukte zich aan die afspraken of voornemens te houden. Ook het verblijf in die sfeer geeft de gestorvene een dieper inzicht in het zojuist voltooide aardse leven.

We kunnen de aanwezigheid van onze gestorven geliefden – want liefde brengt hen vaak naar ons toe – vóelen. Zoals je kunt voelen dat er iemand naast je loopt, zonder dat je die ander ziet, zo gaat dat ook met onze geliefde gestorvenen: we kunnen voelen dat ze heel dichtbij zijn. Als we in liefde aan hen denken, voelen ze dat en worden ze er – aards gesproken – blij van. En meteen komen ze in beweging en zijn ze in een oogwenk bij ons. Ook dan, als we dat niet voelen kunnen (door ons verdriet dat soms sterker is dan ons vertrouwen, of omdat we ons gevoel teveel afgesloten hebben).

Dat voelen van de aanwezigheid van onze gestorven geliefde kan zich verder ontwikkelen tot horen: we horen onze geliefde plotseling iets zeggen. Bijvoorbeeld: Kom je ook gauw, het is hier heerlijk! Het kan ook worden tot een zien: dat je in een flits je gestorven geliefde ziet. Maar de ervaring leert dat dit zien en horen meestal alleen maar plaats vindt gedurende de eerst paar jaar na de dood van de ander, en daarna niet meer. Waarschijnlijk is onze geliefde toegegroeid naar hogere werelden, waardoor het voor hem/haar moeilijker wordt zich kenbaar te maken aan ons, ook al zijn ze nog steeds vaak en dicht bij ons. (Overigens zijn er ook voorbeelden van gestorvenen die veel langer in staat waren zich in woord of beeld kenbaar te maken aan hun geliefden op aarde.)

Als het goed is, zal de achterblijvende na verloop van tijd ontdekken dat hij (na de dood van zijn geliefde) ongemerkt aan een versneld groeiproces begonnen is. Hij ontdekt (vaak achteraf) dat hij geestelijk gegroeid is, dat hij meer inzicht heeft gekregen en dat hij veel meer begint te begrijpen en te doorgronden dan vroeger. Dat is te danken aan zijn geliefde die hem na zijn dood als gids begeleidt. Besef daarbij dat onze geliefde gids heel gevoelig is voor een bedankje: dat is voor hem het teken dat de achterblijvende zijn verborgen werk heeft opgemerkt! 

Zo kan de dood van een geliefde tot een inwijding worden: een inwijding in de verborgen geheimen van het leven en van de dood. Door die inwijding wordt de achterblijvende een wetende. En de gestorvene zelf wordt daardoor tot onze inwijder (of hiërofant).

Onze gestorven geliefde beleeft het achter hem liggende aardse leven als het ware opnieuw om zo te ontdekken wat dit leven hem gebracht heeft aan geestelijke winst: meer inzicht bijvoorbeeld, meer geduld en liefdeskracht en ga zo maar door. Ook ziet hij welke lessen zijn blijven liggen en in een volgend leven (alsnog) aan de orde zullen komen. Zo ontvouwt zich al iets van een patroon van het volgende leven. 

Maar de gestorvene overziet het achter hem liggende aardse leven ook als een geheel, als een volgroeide plant of boom: met één blik overziet hij dat hele leven en doorziet het. Daardoor begrijpt hij waarom alles moest gebeuren zoals het gebeurde: hij ziet de samenhang die hij op aarde niet begreep. Daarbij is het alsof hij vanaf een zekere afstand kijkt naar het leven van een ander, zonder oordeel, alleen maar met begrip!

De gestorvene verliest al snel de aardse taal en leert woordloos te communiceren met engelen en andere gestorvenen: ze kijken elkaar aan en wéten. Bij het vergeten van de aardse taal vergeten ze allereerst zelfstandige naamwoorden, maar onthouden ze werkwoorden het langst: in de geestelijke wereld is alles voortdurend in beweging, in verandering, en daar passen zelfstandige – en dus onveranderlijke – naamwoorden niet bij.  

Vaak zullen gestorvenen na hun bezinning op het achter hen liggende aardse leven tot deze conclusie komen: Het leven was goed; het is een enorm belangrijke impuls voor mijn verdere ontwikkeling. Dat betekent dat hij het aardse leven ziet naar zijn ware betekenis: als een onmisbare levensles.

Als je gaat sterven….

gedicht Hans Stolp

Als je gaat sterven, kijk dan terug op het leven
dat achter je ligt. Herinner je de momenten waarin je
een stille hulp voelde en waarin je ervaren mocht
dat je geleid en gedragen werd. Ook nu zul je
die stille kracht mogen ervaren: zij draagt je straks
vol liefde, zacht en teder, het nieuwe leven binnen.
Als je gaat sterven, wees dan niet bang voor al
die gevoelens die in jezelf naar boven komen
en durf ze uit te spreken. Je ziel wil zich immers
van oude ballast bevrijden om zich voor te bereiden
op de grote reis die spoedig gaat beginnen.
Als je gaat sterven, kijk dan met dankbaarheid terug
op alles wat je aan het leven leren mocht. Volmaakt
was je niet, en natuurlijk maakte je vele fouten.
Maar het enige dat nu telt is wat je van dat alles
geleerd hebt en of je een beetje milder, een beetje
liefdevoller geworden bent. Veroordeel jezelf niet,
maar wees dankbaar dat je groeien mocht aan het leven.
Als je gaat sterven, laat al het donker los en hul je
in het gewaad van de liefde. De liefde is jouw gids,
zij draagt je straks naar huis en zij beschermt je
onderweg. Vertrouw je toe aan de liefde, zoek
naar de bron ervan in je hart en hul je in haar warmte.
Als je gaat sterven, verheug je dan op de ontmoeting
met al degenen die jou zijn voorgegaan en je opwachten
bij de grens. Verheug je op de ontmoeting met je engel
die je nu van aangezicht tot aangezicht zult mogen zien.
Verheug je op Boeddha, op Christus of wie jou ook
maar lief en dierbaar is: zij wachten je vol liefde op.
En als je gaat, weet dan dat onze liefde met je meegaat.
Want liefde kent geen begrenzing, zij is eeuwig en overal.
Daarom blijven wij met jou in liefde verbonden,
ook als jij op weg gaat en wij hier achterblijven.
Als je gaat sterven, voel dan de liefde die je draagt.
Vertrouw je aan haar toe en laat je door haar leiden.
Want alleen zij, en zij alleen, is een betrouwbare gids.

Heruitgave van een boek

Hedendaagse Christuservaringen

De uitgever introduceert het boek als volgt:

Dit boek behandelt intieme en eigenlijk onbeschrijfelijke ervaringen: verschijningen van Christus, die een blijvende impact hebben op degenen die ze meemaken. Onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen in onze tijd dergelijke Christuservaringen beleven.

Auteur Hans Stolp legt uit dat deze ervaringen wijzen op een nieuwe doorbraak uit de geestelijke wereld. Christus is geen verouderd begrip; Hij is hier en nu actief in het leven van mensen, vooral in tijden van nood.

Op bescheiden wijze deelt de auteur zijn inzichten over deze ingrijpende gebeurtenissen zonder deze op te dringen.

Persoonlijk voegt Hans Stolp toe: “Het thema van de Christusverschijningen is een van de belangrijkste in mijn leven. Ik leef er al jaren mee en word telkens ontroerd door de verhalen van mensen die een verschijning van Christus hebben meegemaakt en hoe deze ervaring hun leven voorgoed heeft veranderd.”

In een tijd waarin velen hun band met Christus dreigen te verliezen, roept Stolp op tot troost en moed. Hij benadrukt dat ondanks de afbraak en verloedering in onze tijd, er ook grootse ontwikkelingen zijn die hoop en moed bieden. Dit boek beoogt troost en moed in het hart van de lezer te brengen, vooral nu het gordijn tussen de aardse en geestelijke wereld steeds doorzichtiger wordt en meer mensen dergelijke ingrijpende ervaringen mogen verwachten.

 

Uitgever:AnkhHermes

Publicatiedatum: November 2023

Prijs: € 20,00

Is ook verkrijgbaar als E-book

Prijs 12,99 euro

ISBN:9789020220735

Een nieuw boek

Rudolf Steiner en Joahnnes

Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, en Johannes, leerling van Jezus Christus, hadden beiden in hun
eigen tijd de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Hun gezamenlijke opgave maakte dat zij twee gezworen vrienden werden.

Hans Stolp beschrijft hoe Rudolf Steiner steeds meer verbonden raakte met Johannes. Zo kreeg hij een diepgaande verbinding met de visioenen die Johannes schouwde, en die hij beschreef in het Bijbelboek De Openbaring van Johannes. Ook mocht hij door de ogen van Johannes kijken naar wat deze tweeduizend jaar geleden beleefde tijdens de kruisiging, de dood en de opstanding van zijn geliefde Meester. Hierdoor begreep hij waarom die gebeurtenis het Keerpunt der Tijden was, het moment waarop de mensheid begon aan een hele nieuwe ontwikkelingsweg.

Johannes beschreef die weg in beelden, Steiner in de taal van vandaag. Zonder hen zouden wij niets begrijpen van het leven op aarde, van de opdracht die wij te vervullen hebben en van de nieuwe ontwikkelingsweg die wij mogen gaan. Het is de bedoeling om die weg bewust te gaan; met inzicht, met liefde en met vreugde. Dit boek wil hiertoe een steun zijn.

 

Uitgever: AnkhHermes

Prijs: € 18,50

ISBN/EAN:  978-90-202-2064-3

Blog-Gedichten-Lezingen-Verwachting

De verhalen die hieronder staan komen uit het tijdschrift Verwachting

De meeste artikelen zijn afkomsting van Hans Stolp, tenzij anders vermeldt

Kijk met de ogen van de ziel. Luister met oren die horen, wat niet in woorden te ontvangen is. Hans Stolp

Het beantwoorden van vragen uit de zaal door Hans Vraag 1: Ik sta op het punt een praktijk voor kinderbegeleiding te starten, zullen kinderen en

In mijn eigen leven is dit altijd een belangrijk thema geweest. Mijn moeder had in haar leven altijd de gewoonte om altijd iets anders te

In alle relaties is het essentieel dat we elkaar accepteren zoals we zijn, ook als de ander anders denkt en leeft dan wij voor zinvol

Stichting de Heraut

archief Themadagen Amersfoort

dawn-hwangmasan-mountain-with-sea-clouds

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

 

 

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

 

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>